Publicerad 27 oktober 2023
Nyhet

Viktiga åtgärder för nyanlända kvinnors etablering

En statlig utredning föreslår mer individualiserade etableringsinsatser till nyanlända. Ett välkommet förslag för att öka sysselsättningen och motverka utanförskap.

Anna Hed

Anna Hed.

Utredningen Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration (SOU 2023:24) föreslår bland annat förtydligade uppdrag för Arbetsförmedlingen, att etableringsprogrammet görs mer flexibelt och att målgruppen ska utvidgas till fler anhöriginvandrare. Syftet är att skynda på nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) välkomnar förslagen.

– Att förbättra nyanländas etablering överlag, och nyanlända kvinnors etablering i synnerhet, är avgörande för att motverka utanförskap och segregation. Vi har stora utmaningar runt kompetensförsörjningen och all arbetskraft måste tas tillvara. Det är också en fråga om jämställdhet och jämlikhet. Därför behövs åtgärder skyndsamt, säger Anna Hed, ordförande för SKR:s beredning för tillväxt och regional utveckling.

Ambitionshöjning i etableringsinsatserna måste till

Utredningen belyser många av de utmaningar som etableringsprogrammet brottas med idag. Det handlar bland annat om tillgång till arbetsförmedlare och arbetsnära insatser.

– Vi ska ha höga förväntningar på nyanlända men det ställer också krav på samhällets insatser och stöd till nyanlända. Resultaten i etableringen har tydligt försämrats i takt med Arbetsförmedlingens minskade lokala närvaro. Om inte staten kan säkra uppdraget är kommuner beredda att axla ett utökat ansvar, säger Anna Hed.

SKR har tidigare lyft möjligheten till regeringen att kommuner kan ges uppdrag att koordinera etableringsinsatser lokalt och ge det nära och vägledande stöd som är en tydlig framgångsfaktor för nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Ersättningssystemet behöver ses över

SKR avstyrker utredningens förslag om hur ersättningen till kommuner ska justeras till följd av ändringar i etableringsprogrammet. Här behövs en fortsatt dialog mellan SKR och regeringen. SKR vill också se en översyn av hela ersättningssystemet för kommunala insatser till nyanlända.

Läs vidare

Sakkunnig

Karin Perols
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.