Publicerad 30 oktober 2023
Nyhet

Tillfälligt undantag från sekretessregler nödvändigt

Dagens läge, med barn som begår och utsätts för grova våldsbrott, gör att socialtjänstmyndigheter och kommuner behöver kunna åsidosätta sekretessreglerna. Det framför SKR i ett remissvar.

Foto

Erik Pelling

Regeringen utreder vilka nya verktyg socialtjänsten bör ges i sitt brottsförebyggande arbete och i sitt uppdrag att skydda barn från kriminalitet. Bland annat utreds om, och i vilken utsträckning, det ska finnas möjlighet för socialtjänsten att bryta sekretessen, både inom samma kommun och mellan kommuner, och dela information med varandra.

– Den förfärliga utvecklingen vi ser kopplad till gängvåldet på många håll i landet gör att vi behöver nya sätt att försöka förhindra våldet och stoppa nyrekryteringen till gängen, säger Erik Pelling, ordförande i SKR:s beredning för socialpolitik och individomsorg.

För att komma åt problemet med att individer begår brott i olika kommuner, vill SKR se en tillfällig lagstiftning som möjliggör utökad informationsdelning mellan socialtjänster. Samtidigt framhåller man att det är viktigt att beakta de negativa konsekvenser som lättad sekretess kan ha för tilliten till socialtjänsten.

Dessutom föreslås orosanmälningar bli digitalt sökbara. SKR, som länge påtalat behovet för socialtjänsten att enkelt kunna få tillgång till tidigare orosanmälningar som inte lett till utredning, tycker det förslaget är mycket bra. Förbundet ställer sig även positivt till förslaget att socialtjänsten ska ha möjlighet att inhämta information om ett barn från till exempel förskola och skola vid utredningar som rör vårdnad, boende och umgänge, även om barnets vårdnadshavare misstycker.

Däremot delar inte SKR utredningens bedömning av de ekonomiska konsekvenser som förslagen väntas ha för kommunerna. Flera av förslagen kommer leda till ökad arbetsbörda för socialtjänsterna, medan det i utredningen står att de väntas få ”försumbara eller inga ekonomiska effekter” – något som SKR avfärdar helt.

– Det är glädjande att regeringen höjer ambitionerna för socialtjänsten, men med fler uppdrag och högre förväntningar måste även finansieringen följa med uppåt. Utredningen föreslår flera bra åtgärder och vi hoppas att skarpa, fullt finansierade, förslag snarast läggs på riksdagens bord, säger Erik Pelling.

Läs vidare

Sakkunnig

Maja Hagström
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.