Publicerad 22 april 2024
Nyhet

Sverige behöver agera för att säkerställa EU-fonder

Rejält minskade EU-medel till regioner och kommuner kan bli följden när EU:s sammanhållningspolitik står inför stora förändringar. Sverige behöver agera.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

En utvidgning av EU:s medlemsländer och behov av att medlen från EU:s sammanhållningspolitik ska räcka till andra tematiska områden kommer att kräva skarpare prioriteringar. Det råder därför stor ovisshet om lokal och regional nivå kommer att få tillgång till dessa utvecklingsmedel på samma sätt som idag.

– Vi måste påverka tillsammans – lokalt, nationellt och på EU-nivå – för att säkra tillgången på medel från EU:s sammanhållningspolitik. Pengarna möjliggör konkreta utvecklingsinsatser på lokal och regional nivå, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

SKR vill även se fortsatta satsningar inom sammanhållningspolitiken på kompetensförsörjning. EU:s fonder är viktiga för att vi ska kunna möta dagens och framtidens stora behov av efterfrågade kompetenser inom kommuner och regioner.

Ökat lokalt och regionalt inflytande

För att öka träffsäkerheten i de EU-medel som investeras i satsningar anser SKR att det lokala och regionala inflytandet över EU:s fonder måste stärkas.

– Det är på lokal och regional nivå som EU:s politik omsätts till konkreta insatser för jobb, välfärd, grön och digital omställning. Därför måste vi säkerställa det kommunala och regionala inflytandet i genomförandet även framöver. På så vis kan vi minska skillnaderna mellan olika regioner i Sverige och EU, säger Anders Henriksson.

Det behövs därför en fortsatt dialog mellan berörda parter på nationell nivå innan förhandlingarna om den framtida sammanhållningspolitiken inleds mellan EU:s medlemsländer.

– SKR ser mycket positivt på de samtal som startat under vintern med företrädare för regeringen. För att förstärka dialogen ytterligare avser vi att bjuda in till fortsatta samtal utifrån våra medlemmars behov, säger Anders Henriksson.

Fakta

Sammanhållningspolitiken syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU och står för en tredjedel av EU:s totala budgetram. EU:s budget för programperioden 2021-2027 omfattar 392 miljarder euro för sammanhållningspolitiken.

Om SKR:s ställningstagande

SKR:s ställningstagande gällande utformningen av EU:s sammanhållningspolitik efter 2027. Ställningstagandet ska användas i dialog med nationell nivå och EU-nivå.

Läs vidare

Sakkunnig

Anna Lindberg
handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.