Publicerad 24 juni 2024
Nyhet

Snabba åtgärder krävs mot akuta platsbristen på SiS

SKR kräver att regeringen snabbt vidtar åtgärder för att komma till rätta med den kritiska bristen på platser på SiS, som gör att polis och socialtjänst får svårt att utföra sina uppdrag.

Foto

Anders Henriksson

SKR har under våren upprepade gånger påtalat för Statens institutionsstyrelse (SiS) det skriande behovet av att öka sin kapacitet för att följa lagen och ta emot de barn som fått en placering på SiS. Läget har dock inte förbättrats, och nu står 49 barn i kö för en plats, många med akuta behov.

– Platsbristen på SiS är oerhört allvarlig. Barn och unga med akut behov av vård och skydd, som riskerar att skjutas eller som kanske själva kommer att skjuta, får inte de säkra platser de har rätt till och som SiS har ansvar att tillhandahålla. Vi vet att sommaren är en tid då gängens rekrytering av unga ökar, därför är läget extra akut, säger Anders Henriksson, SKR:s ordförande.

För att komma till rätta med bristen på platser skickar SKR i dag en hemställan till regeringen, med åtgärder man vill att regeringen vidtar parallellt med redan påbörjade utredningar och insatser. Det handlar om både åtgärder på både kort och lång sikt.

Hemställan om åtgärder avseende den allvarliga platsbristen på SiS

SKR vill bland annat se följande för att öka antalet platser på SiS:

Ordna fram fler platser. SKR anser att det finns ett skriande behov av säkra platser på låsta avdelningar. En avvägning mellan kvaliteten på vården och mängden platser måste alltid göras. Dagens akuta läge innebär, menar SKR, att det är bättre att barn som annars kanske begår eller utsätts för grova brott får plats på SiS, även om det kan påverka kvaliteten på vården.

Skapa bättre flöde i vårdkedjan genom fler utslussningsplatser. Behovet av fler platser på SiS låsta avdelningar är stort. Därför anser SKR att regeringen bör snabbutreda om SiS kan få utökat ansvar för utslussningen av ungdomar. Det är i dag mycket svårt för kommunerna att hitta placeringar efter en SiS-placering, eftersom ingen aktör klarar av att möta de behov av både vård och skydd som ungdomarna har. Om SiS, med sina särskilda befogenheter, hade fler utslussningsplatser skulle detta kunna möjliggöra både en bättre vårdkedja och frigöra fler platser på de låsta avdelningarna.

Bygg nya platser. Platsbristen har varit ett bekymmer i flera års tid, men är nu så pass akut att den inte går att lösa endast med att bygga om befintliga lokaler – utan nu måste man även bygga nya, säkra, ändamålsenliga lokaler. SKR inser att det inte görs i en handvändning, men det är viktigt att arbetet med att bygga nya platser sätter igång så fort som möjligt. Det går inte, anser SKR, att vänta på att Kriminalvården tar över ansvaret av de ungdomar som i dag har plats på SiS.

– Vi har under en längre tid sett en utveckling där SiS inte klarar sitt lagstadgade uppdrag att tillhandahålla nödvändiga platser till kommunerna. Det är positivt att regeringen tillsatt en utredning för att reformera SiS, men läget är nu så akut att regeringen behöver agera med kortsiktiga kraftfulla insatser. Staten måste kunna omhänderta barn som annars riskerar att fara väldigt illa eller i värsta fall dö, säger Anders Henriksson.

– Vi måste alla, kommuner, SiS och regeringen, göra vårt yttersta i den här allvarliga situationen. SiS har påbörjat ett viktigt säkerhetshöjande arbete, men vi har under lång tid sett en utveckling där SiS inte klarar sitt uppdrag. Regeringen behöver agera med kortsiktiga kraftfulla insatser. Staten måste kunna omhänderta barn som annars riskerar att fara väldigt illa, begå fruktansvärda brott, eller i värsta fall dö, säger Anders Henriksson.

Läs vidare

Sakkunnig

Mikael Mattsson Flink
Handläggare, sektionen för socialtjänst och jämställdhet

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.