Publicerad 21 maj 2024
Nyhet

SKR positivt till nytt avtal om sjuksköterskeutbildning

En utredning föreslår ett nytt statligt avtal för verksamhetsförlagd utbildning (vfu) för sjuksköterskor, där SKR är en av parterna. SKR tycker att utredningens förslag är bra.

Foto

Rachel De Basso

I utredningen ”Utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning – långsiktiga åtgärder för sjuksköterskeprogrammen” som presenterades i vintras föreslås att ett statligt avtal om vårdvetenskaplig utbildning, lärande och forskning – så kallat vulf-avtal – ersätter de lokala avtal mellan lärosäten och vårdgivare som finns i dagsläget. SKR är en av tre parter, tillsammans med staten och Vårdföretagarna, enligt förslaget. Tanken är att detta ska leda till mer enhetlighet vad gäller ersättning för vårdgivare och utbildning och kompetenskrav för handledare.

SKR ställer sig positivt till huvudförslagen i utredningen.

– Över lag tycker vi att utredningen lämnat lyhörda och konstruktiva förslag i en så viktig fråga som kompetensförsörjningen. Behovet av sjuksköterskekompetens är en av sjukvårdens största utmaningar, så allt som kan bidra till att fler utbildar sig är välkommet, säger Rachel De Basso, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

SKR skulle gärna se att lösningen med vulf-avtal sprids till fler utbildningar på sjukvårdsområdet. Kommuner och regioner har utbildningsansvar för flera utbildningar, som har liknande strukturella hinder. Jämlika förutsättningar mellan utbildningarna och mellan huvudmännen underlättar för utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning, menar SKR.

– Ett utvecklat samarbetet mellan vårdgivare och lärosäten, tillsammans med en långsiktig statlig finansiering, kommer att ge goda förutsättningar för en sjuksköterskeutbildning av fortsatt hög kvalitet. Nu hoppas vi att regeringen i närtid lägger utredningens förslag på riksdagens bord, Rachel De Basso.

Läs vidare

Sakkunnig

Christian Törnqvist
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.