Publicerad 26 maj 2023
Nyhet

SKR: Dags för ett starkare flygplatssystem

Bra steg mot fler beredskapsflygplatser, utökad statlig finansiering och större lokalt inflytande. Samtidigt brister konsekvensanalysen.

Anna Hed.

Anna Hed

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse välkomnar flera förslag i utredningen om statens ansvar för flygplatssystemet, men pekar också på att utredningens förslag brister när det gäller vissa ansvarsfrågor.

– Det är positivt att utredaren föreslår en närmare fördubbling av det statliga driftstödet som ska gå till flygplatser med beredskaps, trafikplikt och upphandlad flygtrafik. Vi är överens om förslaget att skapa bättre förutsättningar för det samhällsviktiga flyget och ser även positivt på att antalet beredskapsflygplatser ska utökas från dagens 27 till 33 stycken, säger Anna Hed, ordförande i beredningen för tillväxt och regional utveckling på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ökat lokalt och regionalt inflytande

Utredaren föreslår ett utökat lokalt och regionalt inflytande samt en möjlighet för regioner och kommuner att föreslå och finansiera flyglinjer med allmän trafikplikt.

– SKR har länge krävt att våra medlemmar ska få möjlighet att bidra till att skapa flyglinjer som bedöms som viktiga utifrån såväl kommuners som regioners möjlighet till tillväxt och utveckling. Det är därför glädjande att utredningen lyssnat på detta och föreslår ett utökat lokalt och regionalt inflytande, säger Anna Hed.

SKR ser dock allvarligt på att den föreslagna modellen innebär ett ojämlikt maktförhållande mellan staten å ena sidan och regionerna och kommunerna å andra sidan, eftersom staten även fortsättningsvis kommer att fatta besluten. Detta riskerar att avsevärt minska det regionala inflytandet.

Gärna framförhållning men först en ordentlig konsekvensanalys

Sverige är ett avlångt och glest befolkat land. En utbyggd flygplatsinfrastruktur med flygplatser som har trafikplikt och upphandlad flygtrafik är nödvändigt för att tillgodose tillgängligheten för medborgare, näringsliv och andra intressen.

Förslaget om en uppräkning av ersättningsnivåerna för flygplatser med trafikplikt är därför välkommet. SKR är dock kritiska mot utredningens förslag om förändringar gällande vilka som ska få trafikplikt från 2027. Det är alldeles för tidigt att redan nu peka ut framtidens behov och det saknas dessutom en konsekvensanalys av vad dessa förslag kommer att innebära för tillgängligheten i de utpekade regionerna.

Andra viktiga punkter utredningen berör

Nationell kontaktpunkt för statliga nätet av beredskapsflygplatser
Det är enligt SKR positivt med nationell kontaktpunkt för det statliga nätet av beredskapsflygplatser även om förslaget om vilken aktör som ska ha detta ansvar inte nödvändigtvis är det bästa. Ansvaret kan behöva utökas till mer än att bara sammanställa och sprida information.
Viktigt med grundförutsättningar för produktion och distribution av fossilfritt bränsle
SKR delar utredarens uppfattning att Regeringen behöver ta initiativ till och planera för hur vi i Sverige kan skapa förutsättningar för en ökad produktion och distribution av fossilfritt bränsle.
Bra att staten står för en större kostnadstäckning
Utredaren föreslår en utökad statlig grundersättning för icke statliga flygplatser. SKR ser det som ett mycket viktigt steg att staten nu förslås ta ett större ekonomiskt ansvar för flygplatsinfrastrukturen som helhet.
Bra med ett kompletterande nät av helikopterflygplatser med en statlig finansiering
Förslaget som presenteras om ett kompletterande nät av helikopterflygplatser med tillgång till bränsle är mycket välkommet och ett första steg för att förbättra infrastrukturen för helikopter.

Läs vidare

Sakkunnig

Ulrika Nordenfjäll
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.