Publicerad 31 augusti 2023
Nyhet

SKR: Anmälningsplikt krockar med flera befintliga lagar

SKR anser att ett regelverk om anmälningsplikt kräver undantag för alla yrken och professioner inom kommuner och regioner, inte bara enskilda situationer eller yrkesgrupper.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

Regeringen ger utredningen om stärkt återvändandeverksamhet i uppdrag att se över om medarbetare i kommuner, regioner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och polisen när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Regeringen ger utredningen i uppdrag att se på om särskilda situationer kan undantas från informationsplikten, men däremot inte undantag för yrkesgrupper i kommuner och regioner.

− Ett regelverk om anmälningsplikt kräver undantag för alla yrken och professioner inom kommuner och regioner, inte bara enskilda situationer eller yrkesgrupper. Utredningen måste därför utreda ett brett undantag för alla kommuner och regioners verksamheter. Att göra skillnad på vilka tjänster inom kommuner och regioner som ska ha anmälningsplikt och vilka som inte ska ha det skapar osäkerhet och rättsosäkerhet, såväl hos chefer och medarbetare som hos invånare, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Risk för krockar med annan lagstiftning

Det finns en uppenbar risk att en lag om anmälningsplikt krockar med ett antal andra, befintliga lagar. Ett exempel är hälso- och sjukvårdslagen som anger att vård skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Ett annat exempel är barnkonventionen som ger varje barn rätt till utbildning, en formulering som även finns i bestämmelser i Regeringsformen och skollagen. Ett tredje exempel är den lagstiftning kring sekretess och tystnadsplikt som finns i socialtjänstlagen.

− Utredningen behöver göra en noggrann genomlysning så att en eventuell lagändring inte riskerar att krocka med andra lagrum och regelverk. Vi ser risker med att det kan krocka med exempelvis hälso- och sjukvårdslagen, barnkonventionen och sekretesslagstiftningen, vilket kommer att vara ett hot mot rättssäkerheten och försvåra för chefer och medarbetare i kommuner och regioner, säger Anders Henriksson.

Många arbetsgivare i kommuner och regioner känner en stor oro för en plikt att anmäla individer.

− Som arbetsgivare är det kommuners och regioners ansvar att se till att det finns en god arbetsmiljö som präglas av professionalism och tillit. Vi får tydliga signaler från kommuner och regioner om att medarbetare och chefer upplever obehag inför en eventuell anmälningsplikt med mycket svåra avväganden och etiska dilemman. Det riskerar att ge en sämre arbetsmiljö och försvåra rekryteringen till välfärdens yrken, säger Anders Henriksson.

Förslaget om anmälningsplikt är ett tilläggsdirektiv till utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Slutbetänkande för utredningen ska lämnas senast 30 september 2024.

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.