Publicerad 5 maj 2023
Nyhet

Överenskommelser om dygnsvila

SKR och Sobona har träffat överenskommelser om dygnsvila för medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag. Överenskommelserna rör bland annat brandmän och personliga assistenter.

Ulf Olsson och Sten Nordin

Ulf Olsson och Sten Nordin

Samhällsviktiga verksamheter så som hälso- och sjukvård, omsorg och räddningstjänst behöver fungera dygnet runt. Samtidigt har EU-kommissionen varit tydliga med att Sverige behöver följa EU:s arbetstidsdirektiv och säkerställa att medarbetarna får 11 timmars dygnsvila. Undantag kan göras i lag eller kollektivavtal under vissa förutsättningar.

− Det har varit konstruktiva förhandlingar där vi har haft många olika intressen att beakta. SKR och Sobona har slutit överenskommelser med Kommunal om dygnsvila för räddningstjänstpersonal, personliga assistenter och LSS-verksamhet. Vi har även träffat en tilläggsöverenskommelse till den överenskommelse om dygnsvila som träffades i november 2022 med flera av de fackliga organisationerna, säger Ulf Olsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Parterna kom i november 2022 överens om skärpta regler för dygnsvila för 1,2 miljoner anställda i kommuner, regioner och kommunala företag i syfte att säkerställa att avtalet är förenligt med EU:s arbetstidsdirektiv och för att värna individernas skydd och arbetsmiljö. Reglerna innebär att arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Undantag kan göras vid planerad förläggning och vid oförutsedda händelser vid särskilda skäl. Det har vidare överenskommits att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får vara högst 20 timmar.

Överenskommelser för räddningstjänst, personlig assistans och LSS-verksamhet

Överenskommelserna som gäller räddningstjänstpersonal, personliga assistenter och LSS-verksamhet korresponderar i huvudsak med den överenskommelse som träffades i november 2022. Det finns dock en viktig skillnad för de olika yrkesgrupperna:

  • För personliga assistenter, ledsagare och avlösare är det möjligt att under vissa förutsättningar överstiga 20 timmar om det är nödvändigt för att säkerställa omsorgstagarens rättigheter och friheter enligt lag. Beslut om sådan avvikelse kan endast fattas då inga andra rimliga åtgärder står till buds.
  • För räddningstjänsten gäller tilläggsöverenskommelsen med dispensförfarande enligt följande.

Tilläggsöverenskommelse med dispensförfarande

I tillägg till grundöverenskommelsen införs nu ett dispensförfarande som gäller vissa verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet, som har behov av att förlägga arbete i kombination med jour. Centrala parter konstaterar att det kan finnas behov av att bevilja dispens från bestämmelsen avseende att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får vara högst 20 timmar.

Dispensen innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour i vissa fall kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar.

Det är den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt företag som fattar beslut om att begära en dispens. Bedömningen görs strikt utifrån verksamhetens behov och kan beviljas för som längst ett år åt gången.

− Dispensförfarandet är restriktivt. Dispens kan enbart ges när alla andra möjligheter att bemanna verksamheterna har prövats och det inte finns några andra alternativ. Det är uteslutande verksamhetens behov som ligger till grund för beslut om dispens, säger Sten Nordin, vice ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

EU ska ta ställning till överenskommelserna

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna bedömer att både tilläggsöverenskommelsen för alla verksamheter och överenskommelsen med Kommunal möter både allmänhetens behov av samhällsviktiga välfärdstjänster och de krav som EU-kommissionen ställer på att lag och kollektivavtal ger medarbetarna ett tillräckligt starkt skydd.

− De nya överenskommelserna kommer att skickas in till EU-kommissionen och ingå i den granskning som görs av den grundöverenskommelse om arbetstid som träffades av parterna den 30 november 2022, säger Ulf Olsson.

Fakta

Arbetstagaren har i grundöverenskommelsen rätt till minst 11 timmars dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får vara högst 20 timmar.

Centrala parter inrättar nu ett dispensförfarande som ska tillämpas restriktivt. Dispensen innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour enligt AB § 13 mom. 5 eller motsvarande bestämmelse i bilaga till Allmänna bestämmelser (AB) kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar.

Beslut om att begära dispens ska fattas av den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt företag. Till begäran om dispens ska arbetsgivaren redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits för att arbetstid enligt AB ska kunna förläggas och en beskrivning av varför det inte är möjligt. Innan en begäran om dispens ska sedvanlig MBL-förhandling genomföras. Beslut om dispens bereds av berörda centrala parter och beslut fattas av Centrala parters arbetstidsnämnd.

Följande parter har undertecknat överenskommelsen:

·         Sveriges Kommuner och Regioner

·         Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

·         Svenska Kommunalarbetareförbundet

·         OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

·         OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård

·         Sveriges Lärare

·         Akademikeralliansen

Förhandlingar pågår fortfarande med Sveriges Läkarförbund.

Läs vidare

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.