Publicerad 1 juni 2023
Nyhet

Organisationsförändring av vården bromsar utveckling

SKR ser inte hur en stor organisationsförändring av den svenska hälso- och sjukvården ska lösa de utmaningar som vården står inför. Risken är att det bromsar utvecklingen.

Foto

Anders Henriksson.

I dag presenterade regeringen direktiven till den utredning som ska analysera och belysa för- och nackdelar, samt lämna förslag på möjligheterna att långsiktigt införa ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap av hälso- och sjukvården. SKR anser inte att staten bör ta över ansvaret för hälso- och sjukvården i Sverige.

– Hälso- och sjukvården behöver utvecklas, men att flytta över ett så stort ansvarsområde till staten är inte rätt väg att gå. Vi har precis utrett ett statligt huvudmannaskap för skolan och det visade sig att det skulle ta minst 20 år och kräva nya, tunga utredningar. Vi behöver fokusera på hur hälso- och sjukvården blir bättre i nuvarande organisation, inte på att flytta huvudmannagränser, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det blir inte fler som arbetar i vården genom att byta huvudman

Den svenska hälso- och sjukvården håller hög kvalitet och blir allt bättre. De allra flesta patienterna är nöjda med den vård och det bemötande de får. Sjukdomar som tidigare varit dödliga kan vården nu behandla och allt fler patienter kan leva goda liv med kroniska sjukdomar. Risken att insjukna i stroke eller drabbas av hjärtinfarkt har halverats på 20 år.

Samtidigt står vården inför stora utmaningar, väntetiderna till vård har ökat de senaste åren och tillgången till vård skiljer sig över landet. Den största utmaningen handlar om tillgången till personal med rätt kompetens. Kommande år ökar antalet äldre betydligt snabbare än de i arbetsför ålder, det kommer att kräva att vården fortsätter utvecklas och att nya arbetssätt införs.

Det blir inte fler som arbetar i vården genom att byta huvudman. För att möta invånarnas behov av vård behöver vi arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande, vi behöver stärka primärvården och möjliggöra mer egenvård. För att lyckas krävs en nära samverkan mellan kommun, region och stat, det sista vi behöver är en gigantisk omorganisation, säger Anders Henriksson.

Den ojämlika hälsan och den ojämlikhet som finns i vården i dag beror i första hand inte på styrningen utan på andra bakomliggande faktorer i samhället samt på olika geografiska förutsättningar och tillgång till personal med rätt kompetens.

Hälsan behöver bli mer jämlik, här ser vi i dag alldeles för stora skillnader beroende på kön, utbildningsbakgrund och bostadsort. Vården behöver bli mer jämlik, men jämlik vård är inte detsamma som likadan vård överallt. Hälsofrämjande och förebyggande arbete får god effekt när det anpassas efter lokala förhållanden och när besluten fattas nära dem som berörs, säger Anders Henriksson.

Ansvar behöver tydliggöras

Styrningen av hälso- och sjukvården är komplex och de senaste åren har den statliga detaljstyrningen ökat, vilket försvårat för kommuners och regioners arbete att utveckla vården utifrån lokala förutsättningar och behov. SKR anser därför att utredningen bör fokusera på hur hälso- och sjukvården kan styras på ett sätt så att kommuners, regioners och statens roller blir tydligare. Här handlar det inte om statligt övertagande av verksamheter utan om att staten exempelvis bör ta ett större övergripande ansvar för hälso- och sjukvårdens digitalisering.

I slutet av april skickade SKR:s styrelse en skrivelse till regeringen och riksdagens socialutskott med ett antal viktiga medskick om vad en utredning om vårdens styrning behöver ta hänsyn till.

Läs vidare

Sakkunnig

Olle Olsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.