Publicerad 25 april 2023
Nyhet

Ökad nöjdhet med kommunernas företagsklimat

Den positiva utvecklingen håller i sig. Det visar SKR:s Öppna jämförelser av företagsklimatet. Företagare fortsätter att uppge en ökad nöjdhet med kommunernas service.

Foto

Detta är den tionde gången Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Undersökningen görs i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA).

– Det är glädjande att omdömena kring kommunernas företagsservice fortsätter att bli allt bättre. Bra företagsservice bidrar till ett bra lokalt företagsklimat och därmed också till ökad tillväxt, jobbmöjligheter i kommunen och en stärkt ekonomi, säger Leif Klingensjö, sektionschef på SKR.

Mätningen görs utifrån nyckeltalen NKI/NUI (Nöjd-Kund-Index/Nöjd-Upphandlings-Index) där bägge utgår från det företagen anser vara de viktigaste faktorerna för gott företagsklimat respektive upphandling.

Efter att det totala NKI-resultatet varit oförändrat år 2021, så ökar NKI återigen med en enhet från 74 till 75. NKI-betyget ökar med en enhet för de tre större områdena i undersökningen; bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Totalt sett sedan starten år 2010 har NKI ökat med 9 enheter, från NKI 66 till 75.

Upphandling får ett knappt godkänt betyg av företagare

Upphandling, som mäts separat, får ett knappt godkänt betyg med NUI 64, en ökning med en enhet jämfört med år 2021. I denna del av undersökningen har det tillkommit många nya kommuner under de två senaste åren, men för de kommuner som var med från starten år 2020 så har NUI ökat till 67.

– Vi ser att de kommuner som har ett engagemang, mäter kontinuerligt och följer upp sina resultat i mätningen successivt får ett allt bättre resultat. Dt vore därför önskvärt att de kommuner som ännu inte deltar i undersökningen har möjlighet att göra det, säger Leif Klingensjö

De tre högst placerade kommunerna i NKI-rankingen (Nöjd-Kund-Index)

Hörby, NKI 87
Torsby, NKI 86
Höganäs, NKI 86

De tre högst placerade större kommunerna (>40 000 inv.) i NKI-rankingen

Järfälla, NKI 80
Haninge, NKI 80
Östersund, NKI 80

De tre högst placerade kommunerna i NUI-rankingen (Nöjd-Upphandlings-Index)

Ale, NUI 77
Hässleholm, NUI 75
Eskilstuna, NUI 74Fakta om mätningen

• 207 kommuner samt 13 förbund/gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen 2022.
• Antalet företag som svarade på NKI-mätningen uppgick till nästan 36000, vilket ger en svarsfrekvens på 50 procent, en procentenhet högre än år 2021.
• Undersökningen är uppdelad i två mätningar. I NKI-mätningen så ingår sex myndighetsområden; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Området upphandling, som är ett nytt område i undersökningen sedan år 2020, mäts separat i en så kallad NUI-mätning. 92 kommuner ingick i den mätningen 2022.
• Betygsskalan går från 0-100, där ett värde lägre än 62 anses vara lågt, 62-69 godkänt och 70 eller mer högt. NKI och NUI redovisas som heltal, men decimalerna avgör placeringen i rankingen om flera kommuner hamnar på samma betyg.
• Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen ”Nöjd-Kund-Index” (NKI), vilken är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Modellen innebär att det går att jämföra en kommuns resultat både med andra kommuner och med andra typer av verksamheter. Den ger också möjlighet att genom upprepade studier se hur företagens syn på kommunernas service och myndighetsutövning förändras över tid. För området upphandling används begreppet ”Nöjd-upphandlings-index (NUI), men det är enbart för att särskilja upphandling från de övriga sex myndighetsområdena – modellen är densamma.
• Viktigaste faktorerna för NKI enligt företagen: effektivitet, följt av kompetens och bemötande
• Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För dessa sex områden ställs frågor kring sex serviceområden; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
• Från och med år 2020 ingår också området upphandling i undersökningen. Den enkäten skiljer sig dock från den standardiserade enkät som används för övriga sex myndighetsområden. Resultaten från upphandling redovisas därför separat från den övriga undersökningen och ingår alltså inte i det totala NKI-resultatet.


Läs vidare

Sakkunnig

Jan Torége
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.