Publicerad 17 maj 2023
Nyhet

Minskad följsamhet till hygienrutiner och klädregler

Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler inom vården och omsorgen minskade under 2022. För att fortsätta hålla följsamheten på en hög nivå krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete.

Foto

Ameli Norling

En ny nationell mätning av följsamhet till basala hygienrutiner inom vård och omsorg visar på minskad följsamhet i både kommuner och regioner, vilket fortsätter den negativa trend vi såg i fjol. Minskningen följer en förbättring av följsamheten under flera år, och särskilt åren 2019-2021.

– Följsamhet till basala hygienrutiner är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna säkerställa god hygien och minska all form av smittspridning inom vården och omsorgen. Det är positivt att så många kommuner deltar i mätningen även i år. Nu gäller det att fortsätta det goda arbete som gjordes under pandemin, säger Ameli Norling, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Minskning i såväl region som kommun

I landets kommuner har resultaten sjunkit, följsamhet till basala hygienrutiner har gått från 71 % våren 2022 till 65,6 % och följsamheten till klädregler från 88,7 % till 86,3 %.
I mätningen observeras följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler dvs. följsamheten till åtta olika stegen. Det steg som drar ned resultaten är desinfektion av händerna före patientnära arbete. Här finns det även en stor variation mellan kommunerna, vilket påverkar resultatet för hela riket.

Bland landets regioner har också resultaten sjunkit något. Följsamhet till basala hygienrutiner har gått från 82,6 % våren 2022 till 81,1 % och följsamheten till klädregler från 94,1 % till 93,0 %. Samt minskat deltagande bland de större regionerna vilket påverkar sammanställning av materialet för riket.
Framgångsfaktorer för att öka följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler inom vården och omsorgen är att arbeta systematiskt, särskilda utbildningsinsatser där Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning , täta uppföljningar och dialog med både profession och alla chefer samt ett bra stöd från ledningen.

– Basala hygienrutiner har naturligt fått stort fokus under pandemin, och många verksamheter har jobbat väldigt framgångsrikt med att få upp följsamheten. Vi ser dock att det är en utmaning att hålla följsamheten på hög nivå. Det är viktigt att behålla fokus på frågan och fortsätta arbeta både långsiktigt och systematiskt för att följsamheten ska bli bättre, säger Ameli Norling.


Fakta om mätningen

• Övergripande syftet med mätningen är att på nationell nivå följa utvecklingen av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, ett arbete i att motverka vårdrelaterade infektioner.
• 158 kommuner och 14 regioner har deltagit i mätningen.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Karlsson

Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.