Publicerad 27 maj 2024
Nyhet

Många har bra upplevelse av vården under cancerutredning

De flesta patienter som utretts för cancer inom ett standardiserat vårdförlopp hade en positiv upplevelse av vården, och upplevde väntetiden som rimlig, visar SKR:s senaste patientenkät.

Foto

Ameli Norling

År 2015 infördes standardiserade vårdförlopp, SVF, inom svensk cancervård med syftet att öka jämlikheten och korta väntetiderna. Inom många cancerdiagnoser är väntetiderna fortfarande långa i hela landet, och skillnaderna är stora mellan regionerna.

SKR har, tillsammans med regionala cancercentrum i samverkan (RCC), tittat på hur patienter upplever cancervården inom SVF. Resultaten har blivit något bättre för dem som utretts för och fått en cancerdiagnos, och något sämre för dem där misstanke om cancer avskrivits. Enkäten visar även att de flesta upplever den totala väntetiden på utredning som rimlig. Resultaten är stabila över tid, med små skillnader mellan 2017 och 2023.

– Den svenska cancervården tillhör på många sätt toppskiktet i världen, och dödligheten har minskat de senaste decennierna. Standardiserade vårdförlopp har bidragit till ett mer strukturerat omhändertagande och gjort vården mer jämlik. Men väntetiderna är fortfarande långa på vissa håll, och det vållar naturligtvis lidande. I det avseendet har SVF inte varit framgångsrikt. Trots detta upplevs tillgängligheten som god och många som utretts för cancer upplever ett gott bemötande och känner sig delaktiga i sin vård, säger Ameli Norling, chef för SKR:s sjukvårdssektion.

Patientenkäten ställer frågor inom olika områden, som delaktighet, bemötande, emotionellt stöd och tillgänglighet. Området respekt och bemötande får högst betyg av patienterna – nio av tio uppger att de bemötts med respekt av vården under utredningen. Åtta av tio ger högt betyg till områdena information och kunskap och kontinuitet och koordinering. Åtta av tio upplevde tillgängligheten som god, och sju av tio uppger att de fått gott emotionellt stöd av vården.

– En cancerdiagnos är bland de värsta besked man kan få. Så det känslomässiga stödet från vården är såklart otroligt viktigt. Här kan och måste vården bli bättre, säger Ameli Norling.
Nio av tio patienter som fick en cancerdiagnos har haft en bra helhetsupplevelse av vården under utredningen av cancer.

Däremot har patienter vars utredning inte ledde till diagnos, där symtomen visade sig inte vara cancer, generellt en sämre upplevelse av vården – även om åtta av tio uppger att helhetsintrycket var bra. Särskilt vad gäller delaktighet och emotionellt stöd var upplevelsen hos de utan cancerdiagnos sämre – endast fem av tio hade bra upplevelser av vården på de områdena. Det är de klart sämsta omdömena i enkäten.

Fakta

Nationell patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Genom att delta i enkäten får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning. Nationell patientenkät samordnas av SKR.

Läs vidare

Sakkunnig

Lina Sarv
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.