Publicerad 20 juni 2024
Nyhet

Bättre med gemensamma mål än detaljstyrning av välfärden

Idag har regeringen tagit emot en utredning som sett över samverkan mellan staten och kommuner och regioner. Många av förslagen riskerar att öka detaljstyrningen av välfärden.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

Utredaren Lena Marcusson har idag lämnat över betänkandet på utredningen ”En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner” till civilminister Erik Slottner. Utredningens uppdrag har bland annat varit att kartlägga och analysera formerna för samverkan och dialog mellan staten och kommuner och regioner.

– Kommuner och regioner har huvudansvaret för välfärden och den dagliga kontakten med invånarna. Vi anser fortsatt att välfärden ska styras och utvecklas så nära invånarna som möjligt. Med det sagt håller vi helt med om att samverkan mellan den lokala och regionala, och den nationella nivån, behöver förbättras på olika sätt, säger Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I utredningens uppdrag har också ingått att se över SKR:s roll och de överenskommelser som tecknas mellan staten och SKR.

– SKR och våra medlemmar har länge pläderat för generella statsbidrag. Men vi förstår om regeringen vill göra särskilda satsningar och då är våra överenskommelser ett bra sätt att arbeta för att sätta upp gemensamma mål och ha samsyn om riktningen för utvecklingsarbetet för att nå bästa resultat av satsningarna, säger Anders Henriksson.

Välfärden gynnas inte av distansstyrning

Utredningen förespråkar en stärkt samordnande roll för länsstyrelserna. SKR ifrågasätter att länsstyrelserna har kapacitet att axla den rollen. Utredningen har i praktiken enbart tagit länsstyrelsernas perspektiv utan att ta kommuner och regioners behov och intressen i beaktande. SKR har också en annan syn på flernivåstyrning än utredningen.

– Det är något av en trend som vi ser att fler utredningar pekar mot att staten ska ta över styrningen, samtidigt som kommuner och regioner kommer fortsätta att ha huvudansvaret för utförandet. Vi tror att den typen av distansstyrning är fel väg att gå. Vi menar att samverkan skulle bli bättre om staten fokuserar på gemensamma mål istället för att detaljstyra verksamheterna, säger Anders Henriksson.

Bra förslag som möjliggör digitala möten

SKR välkomnar att förutsättningar för digitala politiska möten klarläggs genom ett förslag till förtydliganden i kommunal­lagens reglering av detta.

SKR är också positivt till utredningens förslag om en lagstiftning för formaliserade samråd mellan staten och kommunsektorn.

SKR kommer nu att analysera förslagen i sin helhet.

Läs vidare

Sakkunnig

Sara Catoni
Chefsjurist

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.