Publicerad 31 oktober 2022
Nyhet

Arbetsförmedlingen behöver stärka den lokala närvaron

Många kommuner påtalar stora brister i Arbetsförmedlingens lokala närvaro, och många upplever att samverkan runt enskilda individer inte fungerar. Det visar en ny rapport från SKR.

Monica Sonde.

Monica Sonde.

Sedan 2019 har SKR skickat en årlig enkät till kommunerna för att följa hur arbetet med arbetsmarknadspolitikens omläggning fungerar här och nu. Undersökningarna har tydliggjort brister och utvecklingsområden i Arbetsförmedlingens lokala närvaro och stöd till arbetssökande och arbetsgivare.

− På nationell nivå har vi en bra dialog med Arbetsförmedlingen, och flera kommuner uppger att det strategiska arbetet fungerar. Men det som blir väldigt tydligt i de här undersökningarna, nu och tidigare, är att det lokala samarbetet och samverkan runt enskilda individer haltar på många håll. Detta trots att Arbetsförmedlingen har haft flera regeringsuppdrag att stärka den lokala närvaron, säger Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR.

Otillräckligt stöd

Kommunerna uppger att Arbetsförmedlingen inte har tillräckliga resurser på lokal nivå för att stödja arbetslösa som står längre från arbete och nyanlända i etableringen. Endast 12 procent bedömer att Arbetsförmedlingen i hög eller mycket hög utsträckning uppfyller sitt uppdrag och endast 10 procent anser att myndigheten har tillräckliga resurser att ge stöd till nyanlända i etableringsprogrammet.

Endast var fjärde kommun uppger att Arbetsförmedlingens resurser är tillräckliga för operativ samverkan med kommunen i enskilda individärenden.

− Det är positiva processer igång men den är mycket som behöver bli bättre. Vi hoppas att de överenskommelser som kommuner och Arbetsförmedlingen nu tecknar lokalt kommer att stärka den operativa samverkan kring de enskilda individerna, säger Monica Sonde.

Medskick till regeringen

Hela arbetsmarknaden står inför en utmaning gällande kompetensförsörjningen till följd av demografiska förändringar. Det gör att konkurrensen om arbetskraften ökar markant de närmaste åren och förstärker ytterligare vikten att ta vara på den arbetskraft som finns.

− Vi - stat, kommuner, regioner och näringsliv - har alla ett gemensamt intresse av en fungerande arbetsmarknadspolitik som gör att fler arbetar och försörjer sig själva. Regeringen behöver se till att Arbetsförmedlingen har resurser nog att stärka den lokala samverkan och ge kommunerna ett formellt uppdrag att hjälpa till att stödja de som står längre från arbete, säger Monica Sonde.

Fakta

SKR:s enkätundersökning till landets kommuner september 2022. Svarsfrekvens 88 procent. Några resultat:

  • Färre än var femte kommun anser att Arbetsförmedlingens närvaro är ändamålsenlig för att ge arbetssökande i kommunen stöd.
  • Mindre än en femtedel av kommunerna uppger att deras perspektiv och erfarenheter tas tillvara i förändringen av Arbetsförmedlingen.
  • 37 procent av kommunerna anser att Arbetsförmedlingens resurser är tillräckliga för att åstadkomma strategisk samverkan med kommunen.
  • 93 procent utför insatser som Arbetsförmedlingen borde göra – exempelvis stötta arbetssökande med inskrivning och aktivitetsrapportering. Det har blivit vanligare att kommuner tvingas skjutsa arbetssökande till Arbetsförmedlingen på annan ort.

Läs vidare

Sakkunnig

Oscar Svensson
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.