Publicerad 20 december 2021
Nyhet

Viktigt att staten ger goda planeringsförutsättningar

SKR ser gärna en statlig garanti vid lågkonjunktur, men motsätter sig en statlig vägledning för ekonomistyrning. Det framgår av SKR:s yttrande till utredningen om god kommunal hushållning.

Foto

Anders Knape

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) välkomnar att en översyn har genomförts för att bedöma om kommunallagens regler om den ekonomiska förvaltningen är en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Utgångspunkten för utredningens förslag är att regelverket inte behöver göras om i grunden. För att stärka en effektiv ekonomistyrning föreslår utredningen snarare förtydliganden, bland annat en långsiktig tioårig plan för god kommunal hushållning.

Positivt med statlig garanti

SKR:s styrelse är i yttrandet till betänkandet ”En god kommunal hushållning” positiv till huvudförslaget om programmet med en långsiktig ekonomisk plan. SKR betonar samtidigt vikten av att staten skapar goda planeringsförutsättningar för kommuner och regioner. SKR välkomnar särskilt förslaget om att införa en statlig garanti för intäkter vid djupare konjunkturnedgångar.

− Inte minst har pandemin visat att en statlig trygghet vid lågkonjunkturer skulle skapa en ökad förutsägbarhet och mer stabila planeringsförutsättningar, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Förslag inskränker på självstyret

SKR motsätter sig några av utredningens förslag, som inskränker på det lokala och regionala självstyret i omotiverad hög grad. Det handlar bland annat om justeringar i kravet på balans mellan intäkter och kostnader i exploateringsverksamheten, vilket kan ge stora konsekvenser för till exempel växande kommuner. Det handlar också om förslaget att en statlig myndighet får ansvar för att följa upp ekonomin och ge vägledning och stöd till kommuner och regioner att tillämpa regelverket.

− Kommuner och regioner har behov av vägledning och stöd, men utredningen gör själv analysen att sektorn inte uppfattar staten som bäst lämpad till det uppdraget. Vi menar också att det skulle ge begränsad nytta för sektorns ekonomistyrning då det bland annat skulle saknas ett helhetsperspektiv, säger Anders Knape.

Synnerliga skäl bör finnas kvar

SKR är även emot utredningens förslag om att ta bort möjligheten att hänvisa till synnerliga skäl för att inte återställa ett underskott. SKR anser vidare att utredningen har för högt ställda krav på vad som ska betraktas som stark finansiell ställning och inte tar tillräcklig hänsyn till skillnader i lokala förutsättningar.

Läs vidare

Sakkunnig

Hans Stark
Ekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR