Publicerad 18 februari 2021
Nyhet

Starkare skatteunderlagstillväxt i SKR:s prognos

SKR:s senaste skatteunderlagsprognos visar en starkare tillväxt för 2020 och 2021 än i tidigare prognoser. Utsikterna för en konjunkturuppgång stärks dock först under andra halvåret av 2021.

I slutet av förra året och inledningen av 2021 hämmades konjunkturen av coronavirusets höga smittspridning och de åtstramade restriktionerna. I makroprognosen, som Sveriges Kommuner och Regioner, presenterar idag är bilden av den svenska samhällsekonomin relativt lik den föregående från december. Jämfört med SKR:s tidigare prognoser ser dock både 2020 och 2021 inte ut att bli fullt lika svaga. Skatteunderlagstillväxten justeras upp till 2,2 procent för 2020 och 3,0 procent för 2021, vilket följer av beräknat snabbare uppgångar för löneinkomsterna båda åren.

I flertalet rika länder bedöms just nu att en stor del av befolkningen kan vara vaccinerade till sommaren. Utifrån det scenariot antar SKR att konjunkturåterhämtningen får förnyad kraft under årets andra hälft, både i Sverige och globalt.

Återhämtning för arbetade timmar men inte för arbetslösheten

Prognosen för antalet arbetade timmar 2021 är uppreviderad med 0,8 procentenheter och även BNP-utvecklingen bedöms bli lite starkare än i tidigare bedömning. Stigande produktion och sysselsättning kommande år kommer dock framförallt nås genom ökad arbetstid och minskad frånvaro, inte minst när permitteringarna fasas ut och upphör. Någon väsentlig uppgång för antalet sysselsatta bedöms därför dröja och andelen arbetslösa beräknas ligga kvar på höga nivåer, drygt 8 procent, de kommande tre åren.

– Förutsättningarna för att återhämtningen ska ta fart tycks inte vara särdeles långt borta, men vi är inte där än. Fortfarande har vi en stor osäkerhet kring de ekonomiska prognoserna som är beroende av coronavirusets smittspridning och vilka åtgärder som vidtas till följd av den samt vaccinationstakten, säger Annika Wallenskog, chefekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Nästa skatteunderlagsprognos kommer 29 april.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR