Publicerad 22 april 2021
Nyhet

Regionerna utvecklar stödet för våldsutsatta kvinnor

Alla regioner har riktlinjer till vårdpersonal för att upptäcka och stödja personer som utsatts för våld i nära relationer. I en ny rapport ger SKR exempel på hur arbetet kan utvecklas.

Foto

Fredrik Lennartsson

Sveriges Kommuner och Regioner har kartlagt regionernas vård och stöd för våldsutsatta. I rapporten identifieras utmaningar, goda exempel och förslag ges på hur vården kan utvecklas.

– Ingen annan samhällsaktör möter så stora delar av befolkningen som hälso- och sjukvården och tandvården. Det finns därför stora möjligheter att upptäcka våldsutsatta och hjälpa dem att få vård och stöd, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I rapporten har samtliga regioners arbete kartlagts kring personer som utsatts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och andra former av mäns våld mot kvinnor, till exempel sexuellt våld. Rapporten visar att alla regioner utarbetat någon form av riktlinjer som stöd för arbetet. Men det är inte alla vårdverksamheter som ställer frågor om våld.

– Det kan handla om utmaningar i själva patientmötet och att medarbetarna inte har tillräcklig kunskap. Det kan dels handla om tidspress, dels att våldet kan vara dolt. Allt våld syns inte utanpå och känslor av skuld och skam kan göra det svårt för patienter att berätta om sin utsatthet, säger Fredrik Lennartsson.

I rapporten lyfts flera goda exempel från olika verksamheter. Till exempel har Region Dalarna genomfört en pilot om rutinmässiga frågor om våld i tre olika verksamheter. Ett annat exempel är Västra Götalandsregionen, där regionfullmäktige har fattat beslut att samtliga medarbetare ska få utbildning i att fråga om våld.

– Vi har också tagit fram konkreta förslag om vad regionpolitiker, chefer och utvecklingsfunktioner kan göra, ungefär som en checklista. Vi hoppas att de exempel som finns i rapporten kan inspirera och vara ett verktyg för att både på kort och lång sikt utveckla stödet och vården för våldsutsatta, säger Fredrik Lennartsson.

Fakta

Kartläggningen har gjorts inom ramen för SKR:s kvinnofridssatsning som genomfördes efter överenskommelse med regeringen 2018-2020. Ett av satsningens mål har varit att stödja hälso- och sjukvårdens arbete med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Satsningen fortsätter med statliga medel 2021-2023.

Läs vidare

Sakkunnig

Goldina Smirthwaite
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR