Publicerad 28 februari 2022
Nyhet

Nästan alla på särskilda boenden har fast läkarkontakt

En ny undersökning visar att 93 procent av alla äldre på särskilda boenden har fast läkarkontakt. De senaste två åren har också antalet ST-läkare i allmänmedicin ökat med 11 procent.

Emma Spak

Emma Spak

Kontinuitet och goda relationer är en viktig del i utvecklingen mot Nära vård, där fast läkarkontakt är en av flera förutsättningar. En ny mätning som SKR genomfört i 282 av 290 kommuner visar att 93 procent av de som bor på särskilt boende för äldre, SÄBO, har en fast läkarkontakt och 97 procent har en fast vårdkontakt i form av en sjuksköterska i kommunen. I överenskommelsen om God och nära vård mellan SKR och regeringen är målet att minst 80 procent av de som bor på SÄBO ska ha en fast namngiven läkarkontakt vid utgången av 2022.

– Det är positivt att så många som bor på SÄBO har fast läkarkontakt. Det bidrar till att skapa trygghet och öka kontinuiteten i vården. En läkare som alltid träffar samma patient har också lättare att upptäcka förändringar i måendet och följa effekten av olika behandlingar, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regionerna har prioriterat att öka andelen patienter med fast läkarkontakt på SÄBO. Flera regioner har de senaste åren också arbetat systematiskt för att öka andelen fasta läkarkontakter i hela befolkningen. Det finns ännu inga nationella siffror över andelen invånare med fast läkarkontakt, men i exempelvis Region Västmanland har hela 78 procent av den listade befolkningen en fast läkarkontakt.

Ökning av ST-läkare i allmänmedicin

En viktig förutsättning för en god kontinuitet i vården och en ökning av antalet patienter som har fast läkarkontakt är tillgången på ST-läkare i allmänmedicin. SKR:s undersökning visar att antalet ST-läkare i allmänmedicin ökat med 11 procent de senaste två åren. 2019 fanns 2 950 ST-läkare i allmänmedicin, 2021 fanns det 3 286 ST-läkare i allmänmedicin. Siffrorna avser regionanställda samt anställda hos privata vårdgivare.

– Att antalet ST-läkare i allmänmedicin fortsätter öka är mycket positivt och en viktig del i att förstärka primärvården i utvecklingen mot Nära vård. Det är viktigt för att kunna öka såväl tillgängligheten som kontinuiteten i vården. Det är också viktigt för att kunna stärka arbetsmiljön, säger Emma Spak.

Antalet regionanställda ST-läkare i allmänmedicin har ökat stadigt under perioden 2010 till 2020, från 1 380 ST-läkare 2010 till 2 150 ST-läkare 2020, trots att andelen av primärvården som utförs i offentlig regi minskat med 16 procent under samma period.

Antalet regionanställda distriktsläkare/specialister i allmänmedicin har under perioden 2010 till 2020 minskat med 15 procent, vilket motsvarar minskningen av andel primärvård som utförs i offentlig regi. Samtidigt ökade befolkningen med 10 procent i Sverige under samma period.

Kontinuitet viktig för alla patientgrupper

Kontinuitet i vården är viktig för såväl patienter som medarbetare. Flera internationella studier visar att god läkarkontinuitet har positiva effekter på patienttillfredsställelse, sjukvårdskonsumtion, sjukdomsbehandling, minskad läkemedelsförbrukning, sjukskrivningar och vidareremitteringar. God kontinuitet minskar också antalet besök på akutmottagningar.

– Regionerna har prioriterat satsningar på SÄBO, men en ökad kontinuitet är viktig för alla patientgrupper. Samtidigt behöver vi ha en modern syn på fast läkarkontakt, där det ska vara möjligt för läkare att ha semester och vara föräldralediga utan att patientens kontakter och kontinuitet med vården försämras, säger Emma Spak.

I dag finns inget nationellt enhetligt sätt att mäta andelen invånare som har fast läkarkontakt på SÄBO, därför har SKR tagit initiativ till en mätning. SKR kommer att fortsätta arbetet med mätningarna av fast läkarkontakt samt utveckla metoden för insamling av uppgifter för att stödja regionerna i att kunna följa och mäta andel med fast läkarkontakt. Att mäta kontinuiteten i vården och andelen patienter som har fast läkarkontakt är viktigt för att kunna utveckla en mer personcentrerad vård genom bland annat rutiner, kommunikationsvägar och arbetssätt.

I överenskommelsen om God och nära vård mellan SKR och regeringen är målet att minst 55 procent av befolkningen ska ha en fast namngiven läkarkontakt i primärvården och för de som bor på särskilt boende för äldre, SÄBO, ska minst 80 procent ha fast namngiven läkarkontakt vid utgången av 2022.

Läs vidare

Sakkunnig

Maj Rom
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.