Publicerad 31 mars 2021
Nyhet

Det behövs ett modernt regelverk för läkemedel

SKR ser ett behov av ett tydligare och mer översiktligt och logiskt system med trygg tillgång till effektiva läkemedel både för patienterna och sjukvården. Det behövs en helhetsöversyn.

Sjukvårdsdelegationen har tagit initiativ till att samla viktiga ställningstaganden på läkemedelsområdet i ett så kallat positionspapper vilket nu antagits av SKR:s styrelse.

– Läkemedel utgör en del av hälso- och sjukvården och användningen ska precis som vården i övrigt vara jämlik, tillgänglig och effektiv. De system och regelverk som finns idag begränsar en rationell och kostnadseffektiv hantering och utgår varken från patienternas behov eller utifrån regionernas perspektiv, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Personcentrerad vård kräver andra system

Med den utveckling som sker i hälso- och sjukvården där allt mer avancerad läkemedelsbehandling sker utanför sjukhusen och allt fler regioner driver sjukhusapoteksverksamhet i egen regi behövs ett modernt och ändamålsenligt regelverk för läkemedelsförsörjning.

SKR anser därför att det behövs en myndighetsgemensam översyn som omfattar hela regelverket för ordination, förskrivning, och dokumentation. Då finns möjligheten att få ett sammanhållet och långsiktigt hållbart system som är anpassat till den nära vården, med patienten i centrum.

Finansiering och kostnadsansvar

De skillnader i finansiering och kostnadsansvar som finns i dag mellan recept/förmånsläkemedel och rekvisitionsläkemedel behöver tas bort och ersättas med ett system som säkrar regionernas finansiering över tid.

– Ett modernt nationellt system behöver ge tydliga, långsiktiga förutsättningar till planering och utveckling. Förutsättningarna för prioriteringar mellan olika läkemedel, mellan läkemedel och andra vårdinsatser behöver förbättras både på kort och lång sikt. Ett framtida system behöver ännu tydligare sätta patientens behov i fokus, säger Anna-Lena Hogerud, vice ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Behovet av vissa kostsamma läkemedel kan vara ojämnt fördelat i landet. Ett nytt ändamålsenligt system för solidarisk finansiering av läkemedel, som omfattar både recept- och rekvisitionsläkemedel och som innebär en fördelning av finansieringsansvaret mellan stat och region, behöver etableras.

Utvecklingen av nya läkemedel är också mycket snabb. Många av de nya avancerade terapierna har stor potential, men är också förknippade med stora osäkerheter och höga kostnader. Ett system för statlig medfinansiering behöver utvecklas, där staten ger ekonomiskt stöd när nya läkemedelsbehandlingar som bedöms effektiva är förenade med mycket höga kostnader.

Flera andra ställningstaganden och uppmaningar på läkemedelsområdet finns i positionspappret bland annat gällande tillgänglighet och uppföljning av läkemedel.

Läs vidare

Sakkunnig

Mikael Svensson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR