Publicerad 31 mars 2022
Nyhet

Bra med besked om villkor för evakueringsboenden

Regeringen har idag gett besked om statlig ersättning till kommunerna för evakueringsboende, något som kommunerna krävt. Nu behöver staten gå vidare för att lösa förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart mottagande.

Staffan Isling

Staffan Isling

Regeringen har idag beslutat om att kommunerna ska ersättas för evakueringsboenden med 10 000 kronor för varje iordningsställd evakueringsplats. Beslutet innebär också att kommunerna får en dygnsersättning på 300 kronor per dygn oavsett om evakueringsplatsen använts eller inte. Därutöver avsätter regeringen 500 miljoner kronor till kommuner som tar emot flyktingar från Ukraina, resurser som inte är kopplade till specifika kostnader för mottagandet. Villkoren för dessa medel återkommer regeringen till.

Ersättning för evakueringsboende

Kommunerna har svarat upp bra på Migrationsverkets behov av platser och visat stor vilja att hjälpa till i en svår situation. Över 14 000 platser har ställts i ordning samtidigt som kommunerna har efterfrågat besked om tydlighet när det gäller rättsliga och ekonomiska förutsättningar för flyktingmottagandet.

– Kommunerna har krävt besked om statlig ersättning för evakueringsboende. Det är ett viktigt besked att kommunerna också får ersättning för de platser som kommunerna ställt till Migrationsverkets förfogande, men som inte använts. Ersättningens konstruktion är dock bara möjlig för kortare tid. Om flyktingar blir kvar på evakueringsplatser under lång tid måste konstruktionen ses över. Finansieringsprincipen måste vara grunden, eftersom flyktingmottagande är ett statligt uppdrag, säger Annika Wallenskog, Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) chefsekonom.

Evakueringsplatserna kan avvecklas i takt med att Migrationsverket ordnat annat boende, antingen via anläggningar eller genom att hyra lägenheter eller lokaler som kan göras om till mer permanenta boenden i landets kommuner. Regeringen gav Migrationsverket i uppdrag att i dialog med kommunerna, och med stöd av länsstyrelserna, bidra till en jämn fördelning av mottagandet över hela landet under tiden som regeringen arbetar fram en anpassad lagstiftning för mottagande av flyktingar som kommer till Sverige inom ramen för massflyktsdirektivet.

Behov av fler besked för ett ordnat mottagande

SKR ser nu behov av att regeringen och de berörda statliga myndigheterna skyndsamt kommer med besked om den fortsatta processen för hur kommunerna kan bistå staten med boende och mottagande.

– En jämn fördelning är viktig för att ta tillvara kapacitet när det kan komma många människor som flyr kriget i Ukraina. Det handlar inte bara om boende, utan också om behov av förskola, skola, hälso- och sjukvård och omsorg. Det handlar om att ge flyktingar ett tryggt mottagande samtidigt som det ska fungera i samspel med hela lokalsamhället. Kommunerna efterfrågar ordning och reda, tydliga spelregler och förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag. Lyhördhet från staten och dialog med kommunerna är avgörande, säger Staffan Isling, SKR:s vd.

SKR kommer att fortsätta tydliggöra kommunernas behov och förutsättningar till regeringen och Migrationsverket.

– De besked regeringen nu har kommit med är inte resultatet av någon förhandling eller del i någon överenskommelse. SKR har framfört vilka behov kommunerna har till regeringen och till Migrationsverket inför regeringens beslut, säger Staffan Isling.

Fakta om regeringens besked om ersättning till evakueringsboende

  • Ersättningsnivån blir 10 000 kr per iordningställd plats i en engångsersättning för kommunernas kostnader för iordningställande, nödvändiga inköp och avveckling av platsen.
  • Detta kombineras med en löpande dygnsersättning på 300 kr per iordningställd plats, oavsett om boendeplatsen nyttjas eller ej.
  • Evakueringsboenden används av Migrationsverket för akut inkvartering om antalet personer som har behov av boenden är större än vad Migrationsverket har tillgång till i egna ankomst- eller andra boenden.
  • Evakueringsboenden är avsedda för kortare vistelsetid.
  • Utöver dessa medel kommer regeringen i vårändringsbudgeten att föreslå tillfälliga medel i till kommuner som tar emot skyddsbehövande från Ukraina på 500 miljoner kronor.
  • Vårändringsbudgeten lämnas till riksdagen den 19 april.

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.