Publicerad 25 maj 2021
Nyhet

Besöken till BUP fortsätter öka

Mellan 2017 och 2020 har antalet besök till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, ökat med 11 procent. Kapaciteten inom BUP ökar, men vårdbehoven ökar ännu snabbare.

Ing-Marie Wieselgren.

Ing-Marie Wieselgren.

Mellan 2017 och 2020 ökade antalet årliga besök till BUP med 110 000, eller 11 procent. Under 2020 var 6,1 procent av alla barn 0-17 år i kontakt med BUP, det är en ökning från 5,7 procent 2017 och en förhållandevis hög andel i en internationell jämförelse. Det visar SKR:s årliga rapport Psykiatrin i siffror.

– Det är oroväckande att så många barn och unga upplever psykisk ohälsa, samtidigt är det positivt att de i behov av stöd i allt högre utsträckning också söker vård. Kapaciteten inom BUP ökar, men behoven av vård ökar ännu snabbare. Vi behöver hitta bättre sätt att både förebygga psykisk ohälsa hos barn och att göra det enklare att få en första kontakt med vården, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef för psykisk hälsa på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Tillgängligheten behöver öka

Barn och ungas upplevda psykiska ohälsa har ökat under lång tid. Sedan mitten av 1980-talet har andelen barn och unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symptom fördubblats, i dag uppger hälften av alla 15-åringar att de har den typen av besvär.

– Det finns många olika orsaker till att fler söker vård i dag. Det ställs allt större krav på att vara psykiskt välmående och i dagens informationssamhälle sliter vi ofta mer på hjärnan än kroppen. Samtidigt minskar tabun att prata om psykisk ohälsa och det blir lättare att få hjälp. Det finns hjälp att få, men eftersom fler söker hjälp så räcker inte vården till, säger Ing-Marie Wieselgren.

2020 fick 66 procent av alla patienter komma på ett första besök till BUP inom 30 dagar. 82 procent av de patienter som remitterades behandling påbörjade sin behandling inom 30 dagar. Tillgängligheten varierar dock mellan regioner.

I rapporten beskrivs tre olika sätt för att öka tillgängligheten till BUP, utifrån regionala behov och förutsättningar: Implementera arbetssätt för stegvis vård, bygga ut primärvårdsnivån samt skapa effektivare arbetssätt för ökad produktivitet och digitalisering.

Negativa konsekvenser av pandemin

Antalet kontakter med BUP och vuxenpsykiatrin minskade under våren 2020, när pandemin bröt ut, för att sedan öka igen under sommaren. Antalet distansbesök inom såväl BUP och vuxenpsykiatrin har ökat kraftigt under 2020.

Enligt rapporten är det för tidigt att dra tydliga slutsatser av pandemins effekter på den psykiska hälsan, men många indikatorer pekar mot att den psykiska ohälsan ökat under pandemin och även riskerar leda till långsiktiga negativa konsekvenser.

Läs vidare

Sakkunnig

Martin Rödholm
Projektledare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.