Publicerad 9 mars 2021
Nyhet

Vårdgivarregister viktiga för kvaliteten på HVB-hem

SKR välkomnar regeringens beslut om att inrätta ett nationellt vårdgivarregister för HVB-hem. Det ger kommuner bättre förutsättningar att säkerställa vård och omsorg för placerade barn.

Det finns i dag ingen nationell data där kommuner kan följa upp kvaliteten på vårdgivare eller hur det går för barn som placeras på HVB-hem. I oktober 2019 skickade SKR ett förslag till regeringen om att skapa ett nationellt digitalt system för att säkerställa uppföljningen av placerade barn samt förslag till ett nationellt digitalt register för HVB-hem. Regeringens beslut överensstämmer till stora delar med SKR:s förslag.
– Det här är ett efterlängtat besked för alla kommuner och ett behov som vi från SKR påtalat under en längre tid. Det nationella vårdgivarregistret är ett viktigt steg för att kommunerna ska få bättre verktyg att kunna säkerställa att placerade barn och unga får den vård och omsorg de har rätt till, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen för socialtjänst och individomsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Registret kommer i en första version sammanställa och synliggöra vilka HVB-hem som finns i Sverige, vem som ansvarar för hemmet och vilka målgrupper de är till för. I ett nästa steg ser SKR att registret behöver innehålla betydligt mer information om varje hem, i form av bland annat tillsynsrapporter, tillståndsbeslut, avvikelserapporteringar, utvärderingar och brukarundersökningar. De ska också kunna användas av socialsekreterare för att vid placeringar bättre kunna matcha barnet med det hem som passar barnets behov bäst.

– Det är viktigt att brister på HVB-hem kan upptäckas tidigt och åtgärdas omedelbart. Genom vårdgivarregister får kommunerna bättre överblick och kontroll över verksamheterna och på så sätt kan också kvaliteten höjas. På sikt ser vi behov av att även införa nationella vårdgivarregister inom fler vårdformer, såsom familjehem, LSS-boenden och särskilda boenden för äldre, säger Arion Chryssafis.

I Sverige finns det i dag 826 hem för vård eller boende, HVB-hem, där närmare 5500 barn bor varje år. Vissa barn bor på HVB-hem endast under kortare perioder medan andra barn bor där under flera år.

Läs vidare

Sakkunnig

Handläggare
Marta Nannskog

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.