Publicerad 22 juni 2021
Nyhet

Vården har säkerställts under hela pandemin

Under 2020 har 84 procent av alla planerade operationer och behandlingar kunnat genomföras, jämfört med 2019. Nu krävs långsiktiga insatser för att hantera pandemins konsekvenser.

Marie Morell

Marie Morell

SKR:s hälso- och sjukvårdsrapport visar att både den akuta och planerade vården i stor utsträckning kunnat upprätthållas under 2020, trots pandemin. Antalet akuta operationer har legat på samma nivå som tidigare år, omkring 3000 per vecka. 84 procent av alla planerade operationer och behandlingar har genomförts under 2020, jämfört med 2019.

− Hälso- och sjukvården har på ett imponerande sätt både ställt om för att hantera ett stort antal covid-patienter och samtidigt säkerställt att en stor del av den övriga vården fortsatt har kunnat ges under hela pandemin. Patienter har fått den vård som inte kunnat vänta i den största krisen som påverkat svensk vård i modern tid, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vissa planerade operationer och behandlingar har fått prioriteras ner i större utsträckning under pandemin. Inom delar av ortopedin har väntetiderna ökat mest. Det är främst personer i yrkesför ålder som nu väntat länge på vård.

− Under hela pandemin har vården kunnat prioritera utifrån behov på ett bra sätt. Men trycket har varit enormt och beredskapen för att hantera covid-patienter har självfallet påverkat annan vård. Det finns många patienter som har fått vänta alldeles för länge på bedömningar, operationer och behandlingar. Efter pandemin kommer arbetet för en god tillgänglighet till jämlik vård vara högt prioriterat, säger Marie Morell.

Ändrade vårdbehov och sökmönster

Förekomsten, liksom antalet personer som avled, av stroke och hjärtinfarkt fortsatte att minska under 2020. Det är en trend som pågått under många år tack vare mer hälsosam livsstil och effektiva förebyggande åtgärder inom vården. Minskningen under 2020 kan även ha förstärkts av pandemin, då färre människor utsatts för situationer som kan påverka akut hjärtsjukdom.

Antalet cancerfall under 2020 minskade med drygt 6 procent, jämfört med 2019. Samma utveckling har noterats i ett flertal länder, bland annat Norge och Danmark. Det är sannolikt en konsekvens av att färre sökt vård under pandemin och att antalet undersökningar minskat. Den cancervård som genomförts har dock kunnat ske med hög kvalitet och lika skyndsamt som tidigare.

− Medborgarnas förtroende för vården har ökat kraftigt det senaste året. Vi har alla sett den enorma kapacitet som svensk hälso- och sjukvård besitter. Samtidigt har pandemin förstärkt flera utmaningar som funnits sedan tidigare, till exempel vårdens tillgänglighet. Nu krävs utvecklade arbetssätt, nära samverkan mellan regioner och långsiktiga ekonomiska förutsättningar från staten. Det krävs också att personalen får möjlighet till återhämtning och vila, säger Marie Morell.

Resultaten i korthet

  • 84 procent av planerade operationer och behandlingar har genomförts under 2020, jämfört med 2019.
  • Det totala antalet vårdkontakter för läkare i primärvården är nästan lika många under 2020 som under 2019, när man lägger samman distanskontakterna och de fysiska mottagningsbesöken. Motsvarande siffra för övrig vårdpersonal i primärvården uppgår till 93 procent av 2019 års volym.
  • Andelen distanskontakter i primärvården har ökat kraftigt, total ökning med närmare 28 procent under 2020 jämfört med 2019.
  • Antalet besök inom den specialiserade somatiska vården (alla personalkategorier) uppgick till 87 procent av 2019 års nivå. Inom den specialiserade psykiatrin var motsvarande nivå 83 procent för läkarbesöken och 85 procent för besök till övrig personal.
  • Antal upptäckta fall av cancer minskade med drygt 6 procent under 2020.
  • Enligt ordinarie kvalitetsmätningar har vården för flera stora sjukdomsgrupper haft samma kvalitet under 2020 som under tidigare år.
  • Invånarnas förtroende för vården har ökat med 9 procentenheter under 2020. 73 procent av invånarna har ett stort förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin i sin region.

Läs vidare

Sakkunnig

Sofia Tullberg
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.