Publicerad 23 april 2021
Nyhet

Tillfälliga statsbidrag är ett bra stöd vid svag ekonomi

SKR ser positivt på att regeringen inrättar en delegation som ekonomiskt stimulerar kommuner och regioner med svag ekonomi. De föreslagna urvalskriterierna bör dock tas bort.

Foto

Anders Knape

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ställer sig bakom regeringens förslag om att inrätta en delegation, som med hjälp av tillfälliga statsbidrag stödjer kommuner och regioners arbete att få en ekonomi i balans. SKR konstaterar i remissyttrandet till Finansdepartementet, att rätt använt har arbetssättet stor potential att hjälpa kommuner och regioner att förbättra sin ekonomiska situation.

– Vi har länge efterfrågat ett stöd till de kommuner och regioner som har svagast ekonomi, likt Kommunakuten som fanns vid 2000-talets början. Den insatsen som gjordes då visar att hjälp-till-självhjälp är ett effektivt verktyg för att hantera strukturella utmaningar, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Föreslagna urvalskriterier är inte träffsäkra

För åren 2021-2024 har regeringen anslagit en miljard kronor i bidrag till kommuner och regioner som vidtar åtgärder som främjar en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning. SKR anser dock att de tre urvalskriterierna, som föreslås ligga till grund för om en kommun eller region kan ansöka om bidrag, borde tas bort.

– De föreslagna urvalskriterierna är inte tillräckligt träffsäkra. Ett antal kommuner och regioner med negativ soliditet och stora behov av förändringar kan utifrån kriterierna inte söka bidrag, säger Anders Knape.

En anledning är att många kommuner med svag ekonomisk ställning fick betydande tillskott från de så kallade välfärdsmiljarderna på grund av ett stort flyktingmottagande. En annan anledning är att urvalskriteriet negativt balanskravsresultat gör att ett par kommuner inte kvalificerar sig, då de har använt sig av resultatutjämningsreserven för att uppnå ett nollresultat och därigenom slippa att återställa ett negativt balanskravsresultat.

Lokala förutsättningar är viktiga

SKR anser att delegationen särskilt bör uppmärksamma kommuner och regioner med långvarig befolkningsminskning och svag ekonomisk ställning. SKR poängterar också vikten i att delegationen i sitt uppdrag tar avstamp i de lokala förutsättningarna samt ser över den snäva tidplanen för att kommuner och regioner ska hinna genomföra de ansökta åtgärderna.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR