Publicerad 1 juli 2021
Nyhet

Tilläggsöverenskommelse för ökad tillgänglighet i vården

SKR och regeringen har träffat en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021.

En illustration av en läkare och en patient.

Tilläggs­överenskommelsen omfattar nära 1,48 miljarder kronor, varav 190 miljoner kronor till tillgänglighetsinsatser inom BUP.

Syftet med tilläggsöverenskommelsen är att skapa förutsättningar för regionerna att omhänderta den uppskjutna vården och samtidigt stödja regionerna i det fortsatta strategiska arbetet med att korta patienternas väntetider i hälso- och sjukvården.

Den pågående covid-19-pandemin innebär även under 2021 en stor påfrestning för hälso- och sjukvården. För att möjliggöra för omhändertagandet av patienter med covid-19 har hälso- och sjukvården behövt skjuta upp viss planerad vård.

En majoritet av de planerade besöken, operationerna och andra åtgärder har kunnat upprätthållas, särskilt under den senare delen av pandemin. Samtidigt har antalet som väntar ökat – framför allt de som väntat länge. Behovet av att utveckla det långsiktiga arbetet för att hållbart förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården är fortsatt stort och har förstärkts ytterligare av de tillgänglighetsutmaningar som covid-19-pandemin medfört.

Tilläggsöverenskommelsen som nu har tecknats har utformats för att ge regionerna förutsättningar att förbättra tillgängligheten utifrån rådande omständigheter.

I enlighet med tilläggsöverenskommelsen har regeringen beslutat att uppdra åt Kammarkollegiet att utbetala 739,25 miljoner kronor till regionerna för insatser som ska stärka förutsättningarna att omhänderta den uppskjutna vården på ett effektivt sätt samt till att fortsätta att utveckla det strategiska arbetet för att förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna. Medlen ska utbetalas senast den 1 september 2021. Medlen fördelas mellan regionerna i relation till befolkningsandel.

Resterande medel inom tilläggsöverenskommelsen, 739,25 miljoner kronor, kommer att utbetalas till regionerna i december 2021 baserat på uppfyllda prestationskrav i enlighet med tilläggsöverenskommelsen.

Fakta

I december 2020 beslutade riksdagen om statens budget för 2021 och i den avsattes 3 miljarder kronor för en vidareutvecklad kömiljard med syfte att korta köerna och minska väntetiderna. I december 2020 ingick därför regeringen och SKR en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021 som omfattade totalt cirka 2,97 miljarder kronor.

Den idag beslutade tilläggsöverenskommelsen kompletterar och reviderar delar av denna överenskommelse.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR