Publicerad 15 mars 2022
Nyhet

Snåriga statsbidrag gör att färre får utbilda sig

Det är idag för krångligt för kommunerna att söka statsbidrag för yrkesutbildningar. Systemet behöver var mer flexibelt så att kommunerna kan använda pengarna och fler kan utbildas.

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

Så kallade kombinationsutbildningar inom vuxenutbildningen, yrkesvux, gör det möjligt för nyanlända att få rätt utbildning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Statsbidragen för dessa utbildningar har successivt höjts, men nyttjandegraden är låg. Omkring hälften av de sökta och beviljade pengarna betalas tillbaka av kommunerna.

− Staten avsätter mycket pengar men samtidigt utgör konstruktionen av statsbidraget ett hinder. Kommunerna behöver en flexibel förordning så att de kan planera för och rigga mer utbildning. På så sätt kan hela statsbidraget för gymnasial yrkesvux komma till användning, säger Mats Gerdau, ordförande för SKR:s utbildningsberedning.

SKR ser att en översyn av statsbidrag för hela yrkesvux är nödvändig för att kommunerna ska kunna arbeta långsiktigt, anpassat till de lokala förutsättningarna och för att på bästa sätt bidra till kompetensförsörjningen. I en skrivelse till regeringen lyfter SKR fram tre förslag på åtgärder:

 • Förordningen för statsbidrag gällande kombinationsutbildningar behöver göras mer flexibel. Många elever på sfi har inte förutsättningar att klara kombinationsutbildning med gymnasial yrkesutbildning. Istället kan sfi kombineras med stöd och yrkesinriktade insatser i form av orienteringskurser med yrkessvenska och kunskaper om arbetslivet, yrkespraktik och språkstöd.
 • Statsbidragen inom komvux bör slås samman i kluster med mindre detaljstyrning. Då kan kommunerna bättre använda dessa och därigenom får förutsättningar för långsiktig planering, lokal anpassning och möjlighet att ge elever stöd i sina studier.
 • Yrkesutbildningar på förgymnasial nivå inom vuxenutbildningen bör utredas så att vuxna kan förberedas direkt för arbetsmarknaden. Det gäller inom yrken som inte kräver gymnasieutbildning men där det finns långsiktiga behov av kompetens.

− Regionalt yrkesvux kan och ska bidra till en ökad kompetensförsörjning inom branscher där det saknas arbetskraft. Men med nuvarande konstruktion kan statsbidragen inte kan användas fullt. Fler människor behöver få möjlighet att utbilda eller omskola sig, säger Mats Gerdau.

Fakta om statsbidragen för yrkesvux

Elevplatser inom regionalt yrkesvux omfattas av fem statsbidrag:

 • Yrkesvux: Syftar till att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom yrkesutbildning. Bidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå.
 • Yrkesvux kombination: Syftar till att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom yrkesutbildning kombination med sfi och sva. Bidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå som kombineras med sfi/sva och stödjande insatser.
 • Lärlingsvux: Syftar till att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom lärlingsutbildning. Bidraget ska gå till att finansiera lärlingsutbildning på gymnasial nivå.
 • Lärlingsvux kombination: Syftar till att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom lärlingsutbildning. Bidraget ska gå till att finansiera lärlingsutbildning på gymnasial nivå som kombineras med sfi/sva och stödjande insatser.
 • Yrkesförare: Bidraget ska gå till att finansiera yrkesförarutbildning inom gymnasial vuxenutbildning. Syftet är att det ska bli fler utbildningsplatser inom yrkesförarutbildning.

Bidrag per budgetår avseende statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva, år 2018–2020¹


År

Beviljat belopp (mnkr)

Antal beviljade kommuner

Ej nyttjat av beviljat bidrag

2018

158

280

47%

2019

231,3

289

54%

2020

277,6

287

54%

[1] Skolverket Rapport 2021:4

Läs vidare

Sakkunnig

Tobias Fannkvist
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR