Publicerad 11 november 2021
Nyhet

Regionernas miljöarbete minskar klimatpåverkan

Regionernas miljöarbete visar på flera positiva resultat. SKR presenterar idag årets resultat av Öppna jämförelser där man jämfört regionernas miljöarbete under året.

Porträtt, Gunilla Glasare, avdelningsdirektör SKR

Gunilla Glasare.

Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna 2021

Energieffektiviseringen sparar 275 miljoner kronor på årsbasis och andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken är nu 92 procent. Klimatpåverkan har minskat med 300 000 ton, samtidigt som indirekt klimatpåverkan från inköp är utmanande att både mäta och minska. Det visar SKR:s Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna 2021.

– Pandemin har haft stort genomslag även på regionernas miljöarbete. Tydligast är det för materialförsörjning, läkemedelsanvändning, avfall, minskat resande i kollektivtrafiken och ökat genomslag för digitala arbetssätt, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner.

Årets Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna lyfter fram effekter av pandemin. Exempelvis fick regionernas inköpsorganisationer möta kvantitets­brister, leveransstopp, brist på råvaror, plötsliga prisökningar och förfalskningar. Brådskan att få fram resurser medförde i flera fall sänkta eller slopade miljökrav på den globalt ansträngda marknaden. Avfallsmängderna påverkades av minskad och uppskjuten operations­verksamhet, samtidigt som användningen av engångsmaterial såsom visir och munskydd ökade kraftigt och inledningsvis hanterades som smittförande riskavfall.

Regionernas kansli för hållbar upphandling ger regionerna en samlad röst när de upphandlar. I samarbetet identifieras risker för människor och miljö och prioriteringar i arbetet. Regionerna har i år antagit en gemensamma programförklaring för hållbar upphandling

– Regionernas samarbete kring upphandlingar under pandemin var avgörande för varu­försörjningen. Bra kunskap om leveranskedjor och risker är en förutsättning för att både kunna agera snabbt i krissituationer och långsiktigt ställa relevanta krav, säger Gunilla Glasare.

Klimatberäkningar görs i alla regioner

De flesta regioner visar en kraftigt minskad klimatpåverkan över tid i sina klimatredovisningar, sammantaget med över 300 000 ton koldioxidekvivalenter. Den indirekta klimatpåverkan från köpta varor och tjänster är dock flera gånger större än de mer direkta utsläppen från byggnader, kollektivtrafik och transporter som regionerna mer traditionellt har följt och kunnat minska. Redovisningarna ser idag mycket olika ut vad gäller omfattning, tidsperiod och metoder. Flera insatser görs för att underlätta och utveckla rapporteringen.

Energieffektiviseringen sparar 275 miljoner kronor på årsbasis

Energieffektiviseringen per kvadratmeter lokalyta mellan 2020 och 2019 var nästan 3 procent, en mycket hög årssiffra. Sedan år 2000 har effektiviseringen varit i genomsnitt 1,3 procent per år, totalt 27 procent på riksnivå. Sedan 2009, då jämför­barhet och datakvalitet är bättre, är minskningen 1,5 procent per år och totalt 17 procent. En effektivare energianvändning har över tid minskat både resursanvändning och klimatpåverkan. Besparingen sedan 2009 motsvarar 275 miljoner kronor på årsbasis. En nyckel är systematiskt arbete med att optimera driften. Vid ny- och ombyggnation installeras mer resurseffektiva system.

Lägst energianvändning per yta har regionerna Värmland, Dalarna och Västernorrland. Region Uppsala har den största förbättringen sedan 2009, med hela 27 procent. Även regionerna Stockholm och Jönköping har minskat energianvändningen per yta med över en fjärdedel.

Fortsatt minskad miljö- och klimatpåverkan

Årets Öppna jämförelser visar att regionerna minskar sin miljö- och klimatpåverkan på flera områden under perioden 2009-2020.

Resultat i korthet 2009–2020

  • Antibiotikaförskrivning: minskat 39%, varav 17% under 2020
  • Ekologiska livsmedel: ökat från 13 till 44 %
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken: ökat från 42 till 92 %
  • Energianvändningen per lokalyta: minskat 17 %
  • Medicinska gasers klimatpåverkan: minskat 59 %

Läs vidare

Sakkunnig

Andreas Hagnell
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR