Publicerad 21 september 2021
Nyhet

Nära vård kräver en helhetssyn på människan

SKR har i sitt remissvar i stort sett ställt sig bakom utredningen God och Nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa.

Foto

Marie Morell

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) delar i stor utsträckning den bild som beskrivs av utredningen God och Nära vård när det gäller betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 20121:6).

SKR instämmer i betänkandets bedömning att stärka förutsättningarna för primärvården att ge stöd till psykisk hälsa, på ett mer strukturerat och systematiskt sätt än idag.

Omställningen till Nära vård kräver en helhetssyn och innebär en utveckling av mer proaktiva och uppsökande arbetssätt. SKR poängterar att det är viktigt att utredningens förslag om att lägga till fysiska och psykiska vårdbehov i primärvårdens grunduppdrag inte får uppfattas som en återgång till en uppdelning.

– Vi konstaterar att den modell som beskrivs i betänkandet behöver ha en mera proaktiv ansats för att nå grupper med stora behov. Den stegvisa modellen för att möta psykisk ohälsa i primärvården är bra, men den är också en ambitionshöjning och finansieringsprincipen bör tillämpas, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner.

– Vi vill också gärna vara med och stödja en utveckling av modellområden på nationell nivå. SKR har den kompetensen som behövs och vi har goda erfarenheter från andra utvecklingsarbeten som vi driver tillsammans med kommuner och regioner, säger Marie Morell.

Läs vidare

Sakkunnig

Lisbeth Löpare Johansson
Samordnare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR