Publicerad 15 november 2021
Nyhet

Lyssna på kommunerna när Arbetsförmedlingen reformeras

Behov av dialog, tydligare styrning av Arbetsförmedlingen och säkrad lokal närvaro. Det är några av medskicken i SKR:s yttrande om arbetsmarknadspolitiken.

Anders Knape.

Anders Knape.

Nu har SKR yttrat sig om skrivelsen ”Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet” (DS 2021:27).

− Regeringen och Arbetsförmedlingen behöver bjuda in kommuner och regioner till dialog och samråd i det fortsatta reformarbetet. Det kommer att leda till en hållbar reformering där olika utmaningar och möjligheter som finns på lokal och regional nivå tas om hand, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Olika syn på lokal närvaro

SKR understryker att Arbetsförmedlingens lokala närvaro måste svara mot det breda uppdrag myndigheten fortsatt kommer att ha. En utgångspunkt är att Arbetsförmedlingens tillgänglighet dimensioneras efter vilka de lokala målgrupperna arbetslösa och arbetsgivare är, och vilka behov de har.

− Kommunerna upplever inte att den närvaro som Arbetsförmedlingen har är tillräcklig. När myndigheten inte är tillgänglig blir konsekvensen att ansvaret faller på kommunerna. Regeringen behöver tydliggöra vad lokal närvaro och tillgänglighet betyder, säger Anders Knape.

Gemensamma behov av samverkan

Det är bra att regeringen lyfter samverkan mellan olika aktörer som central för att arbetsmarknadspolitiken ska lyckas. SKR pekar på att samverkan med Arbetsförmedlingen också är central för att stödja andra politikområden och uppdrag som kommuner och regioner har. Det handlar om till exempel näringslivsfrämjande och regionalt utvecklingsarbete, vuxenutbildning, mottagande av nyanlända och socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. Det handlar också om kommuners och regioners kompetensförsörjning.

Bra att kommunerna kan vara utförare

SKR välkomnar att regeringen ska underlätta för kommuner att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser vid sidan av systemet med anskaffade leverantörer. Kommuner kan tillsammans med sina ordinarie uppdrag bidra till kontinuitet och parallella insatser som är en framgångsfaktor för målgrupper som står längre från arbetsmarknaden. För ett sammanhållet stöd behöver insatserna kunna omfatta såväl stödjande och vägledande som rustande och matchande insatser.

− Det är hög tid att kommunerna får både erkännande och ersättning för sina insatser inom arbetsmarknadspolitiken. Kommuner som utförare bör vara ett förstahandsalternativ för insatser till vissa målgrupper, säger Anders Knape.

Målgrupper som avses är ofta också aktuella inom kommunernas verksamheter som ekonomiskt bistånd, mottagandet av nyanlända och vuxenutbildningen. De är en mindre del av de inskrivna på Arbetsförmedlingen men en viktig grupp i kommunernas arbete för att öka sysselsättning, minska utanförskap och sänka kostnader för försörjningsstöd.

− Kommunerna har kompetens, engagemang och incitament att lyckas. Deras insatser kommer att bidra till mer effektiva, skräddarsydda och kvalitativa insatser med garanterad lokal förankring, säger Anders Knape.

Sakkunnig

Läs vidare

Roy Melchert
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR