Publicerad 26 januari 2022

Utbildning hjälper förskolor att uppmärksamma barn som upplever våld

Materialet ”Liten och trygg” har gjort förskolepersonalen i Mora och Orsa tryggare med att uppmärksamma barn som upplever våld i familjen. Samtidigt har kontakten med socialtjänsten stärkts.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Anna Jonsson och Elisabeth Såsser är samordnare mot våld i nära relation i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens kommuner. De uppmärksammade att förskolorna inte gjorde så många orosanmälningar om barn till socialtjänsten. I kommunerna hade en del förebyggande arbete gjorts, men inget direkt riktat mot yngre barn.

Samordnarna, som är anställda på socialförvaltningen, bestämde sig därför för att göra en insats för personal i förskolan. Syftet var att öka kunskapen om barn som upplever våld i familjen och hur barn kan signalera utsatthet. De ville även höja kunskapen om våldets konsekvenser, bemötande samt hur misstanke och orosanmälan bör hanteras.

Genomförande

För utbildningen användes Brottsoffermyndighetens material Liten och trygg. Anna och Elisabeth gick ut med ett erbjudande om att delta till förskolecheferna i kommunerna. Orsa och Mora kommun anmälde intresse, men även Älvdalen planerar att ingå i satsningen.

Samordnarna håller i alla utbildningstillfällen, och utbildningen genomförs i grupp så att deltagarna kan reflektera tillsammans. Materialet Liten och trygg består av en kunskapsdel och en del med pedagogiska material. Anna och Elisabeth har framför allt fokuserat på kunskapsdelen som består av tre kapitel:

  • Brott och signaler
  • Konsekvenser och bemötande
  • Misstanke och anmälan

Elisabeth och Anna upplever att materialet gör det lätt att leda arbetet, men att det är en fördel att ha förkunskap om våld för att leda diskussionerna. Till varje kapitel finns intervjuer med experter, filmer och diskussionsövningar. Ibland väljer de ut vissa diskussionsfrågor på förhand och kompletterar med egna exempel. Under utbildningarna passar de också på att påminna om den rutin som finns för orosanmälningar.

Till kapitlet om misstanke och anmälan bjuder de in socialtjänstpersonal. Det gör att förskolans personal får en personlig kontakt och kan ställa frågor direkt till socialsekreterarna.

När utbildningarna görs sammanhängande tar de cirka 4-5 timmar att genomföra. Ibland har utbildningstillfällen delats upp i flera omgångar för att passa verksamhetens önskemål. Oftast har utbildningarna skett när förskolepersonalen redan haft avsatt tid för fortbildning, på planeringsdagar eller APT.

Samordnarna använder även materialet för att utbilda lärare och gymnasieelever på barn- och fritidsprogrammet. På så sätt får eleverna sig med sig kunskapen när de kommer ut i arbetslivet. De kan även påminna övrig personal när de har verksamhetsförlagd praktik.

Det här har arbetet lett fram till

Satsningen har utvärderats med hjälp av medel från Brottsförebyggande rådet. Resultatet visar att personalen upplever att de fått ökad kunskap om brott mot barn, barns signaler vid utsatthet och bemötande. Personalen känner sig också säkrare i anmälningssituationer. De svarar även i högre utsträckning än tidigare att det finns tydliga rutiner kring orosanmälningar på arbetsplatsen.

Medskick och slutsatser

  • Att göra utbildningen i grupp är en fördel. Det ger utrymme för samtal och skapar samsyn kring hur arbetsplatsen ska hantera misstanke om våld.
  • Att personal från socialtjänsten finns med vid utbildning om orosanmälan är en framgångsfaktor. Trösklarna sänks och banden stärks mellan förskola och socialtjänst. Det är lättare att ringa och avpersonifierat rådgöra i ett ärende när man har ett ansikte på den som tar emot samtalet.
  • Förankring på ledningsnivå är viktigt, så att det blir tydligt för chefer och medarbetare att detta är något som ska prioriteras.
  • Det är bra att vara ute i god tid för att planera in utbildningstillfällen. Det säkrar att utbildningarna faktiskt blir av och underlättar för förskolepersonal som annars kan ha svårt att komma ifrån.

Fördjupning

Liten och trygg – handledning för förskolan

Brå: Utvärdering Liten och trygg , Mora och Orsa kommun

Brottsoffermyndigheten: Förskolor i Dalarna känner sig säkrare att anmäla

Kontaktpersoner

Anna Jonsson
samordnare våld i nära relation
Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens kommuner
0250-263 16
anna.jonsson@mora.se

Elisabeth Såsser
samordnare våld i nära relation
Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens kommuner
0250-26315
elisabeth.sasser@mora.se

Informationsansvarig

  • Sofia Karlsson
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Barn och unga, Förskola, Kvinnofrid, Trygghet och säkerhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2019 - pågående
Verksamhetsområde
Skola, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel