Publicerad 27 januari 2021

Uppsala-ungdomarnas utställningsprojekt ökade kunskapen om nationella minoriteter

Sommaren 2020 erbjöds årskurs 9-ungdomar i Uppsala kommun ferieanställning för att genomföra ett utställningsprojekt om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter med särskilt fokus på gruppen romer. Utställningen lockade många besökare, särskilt yngre, och gav de feriearbetande ungdomarna viktiga kunskaper och erfarenheter.

Uppsala kommun har tillsammans med den ideella föreningen Fredens Hus arbetat med att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och jämlikhet och för att motverka rasism. Sommaren 2020 genomförde årskurs 9-ungdomar ett utställningsprojekt om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter med särskilt fokus på den nationella minoriteten romer. Projektet avslutades med en utställning vid Resecentrum 29 juni–3 juli. För att belysa Uppsala kommuns arbete med mänskliga rättigheter togs två korta filmer fram som dokumenterade utställningsprojektet.

Genom utställningsprojektet riktades strålkastarljuset på rättighetsfrågor de ungdomar som arbetade praktiskt med utställningsprojektet tog med sig viktiga kunskaper och erfarenheter, men projektet lockade även många människor, särskilt yngre, som kom till utställningen och pratade och ställde frågor och lärde sig om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter.

Bakgrund

Inom ramen för en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012 - 2032 har Uppsala kommun under en fyra års period haft möjlighet att vara en utvecklingskommun för romsk inkludering. Syftet har varit att bygga upp en struktur i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering och bedriva metodutveckling inom de områden som utpekas i strategin.

Kommunen har erhållit ett ekonomiskt stöd från regeringen på 500 000 kronor per år under perioden. Utvecklingsarbetet för romsk inkludering har genomförts i samarbete mellan social-, kultur-, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen samt hållbarhetsavdelningen vid kommunledningskontoret och det romska civila samhället. Samordningsansvaret har varit hos socialnämnden.

För att ytterligare sprida kunskap om mänskliga rättigheter och romsk inkludering har kommunen inlett ett samarbete med Fredens Hus, en ideell förening i Uppsala som bland annat arrangerar utbildningar för att främja jämställdhet och motverka rasism. Denna samverkan har möjliggjorts genom medel som utvecklingskommun för romsk inkludering. Samarbetet omfattar bland annat utbildningar och workshops för medarbetare, chefer, förtroendevalda och högstadie- och gymnasieskolor, ett utställningsprojekt med ferieungdomar samt kultur- och folkbildande aktiviteter för att synliggöra romsk historia och kultur i Uppsala. Kommunen ska också tillsammans med Fredens hus och romska ungdomar genomföra aktiviteter riktade till ungdomar från alla nationella minoriteter för att öka ungdomarnas kunskap om sina minoritetsrättigheter.

Ungdomar i årskurs 9 från tre skolor i Uppsala erbjöds ferieanställning via arbetsmarknadsförvaltningen Uppsala kommun, under ledning av Fredens hus pedagog, att genomföra ett utställningsprojekt på tema mänskliga rättigheter och nationella minoriteter.

Uppsala kommun uppmärksammar 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.

För att belysa Uppsala kommuns arbete med mänskliga rättigheter togs två korta filmer fram som dokumenterade utställningsprojektet. En film på drygt 5 minuter som dokumenterar utställningsprojektet genomförande. Samt en kortare film på en halv minut som generellt presentationsmaterial.

Genomförande

Utställningens tema är mänskliga rättigheter med fokus på nationella minoriteter i allmänhet och den nationella minoriteten romer i synnerhet. Ungdomar från tre skolor i Uppsala har arbetat tillsammans med pedagoger på Fredens hus. Arbetet har tagits fram i dialog med Uppsala kommun och kommunens samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens.

Projekt i tre faser

Arbetet pågick under tre veckor och var uppdelat i tre faser. Första veckan handlade om research och informationsinsamling. Ungdomarna hade även utbildningspass, bland annat med Uppsala kommuns samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens.

Andra veckan samlade ungdomarna ihop sina idéer. De formade, byggde och målade delar till utställningen och vävde in första veckans informationssökning i arbetet.

Sista veckan visade ungdomarna och Fredens hus pedagoger utställningen i och utanför en sex kvadratmeter stor kub vid Resecentrum. Kuben kommer från Raoul Wallenberg Academy och ingår i ett program som syftar till att lyfta allas lika värde. Utställningen bestod bland annat av ett quiz, ett storskaligt memory och ett scenario där besökare ställdes inför ett dilemma och behövde ta ställning i olika frågor.

Det här ledde arbetet och projektet fram till

Utställningsprojektet är ett av flera samarbeten som Uppsala kommun har inlett tillsammans med Fredens hus för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och den nationella minoriteten romer. Arbetet har fortsatt under hösten med bland annat workshoppar på högstadie- och gymnasieskolor.

Genom utställningsprojektet riktade vi strålkastarljuset på rättighetsfrågor som handlar om de nationella minoriteterna i Sverige. Ungdomarna har arbetat praktiskt och det engagerar. Utställningsprojektet lockade många människor och särskilt yngre människor som kom till utställningen vid Resecentrum och pratade och ställde frågor, testade de olika utställningsdelarna och lärde sig om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter.

När utställningen avslutades, avslutades också sommarjobbet för ungdomarna som fick med sig viktiga kunskaper och erfarenheter. Ungdomarna berättade att de fått mycket information och ny kunskap och att det hade varit väldigt spännande. De har lärt sig mycket på ett spännande sätt samt fått bättre koll på mänskliga rättigheter och nationella minoriteter.

De viktigaste slutsatserna

Vi har alla ett gemensamt ansvar att både främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Det här samarbetet är ett exempel på samverkan mellan offentlig och ideell sektor och att involvera unga människor i arbetet för att främja de mänskliga rättigheterna.

Fördjupning

Film om utställningsprojektet i samarbete mellan Fredens Hus och Uppsala kommun. Den är 5 minuter och 24 sektunder lång.

Projekt om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter (YouTube)

Läs vidare

Kontakt

Helene Löwgren
Samordnare för romsk inkludering
Uppsala kommun
018-727 14 80

076-115 08 69

helene.lowgren@uppsala.se

Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Mänskliga rättigheter
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Tre veckor under sommaren 2020. Avslutades med en utställning vid Resecentrum i Uppsala den 29 juni–3 juli.
Verksamhetsområde
Demokrati

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel