Publicerad 7 september 2022

Tuffa beslut banar väg för vård utan köer

Redan när den nationella vårdgarantin blev lag 2010 bestämde sig Region Halland för att arbeta bort köerna. Med hjälp av tydliga mål och en effektiv vårdlotsfunktion kan Region Halland idag erbjuda sina patienter vård inom 90 dagar på en nivå som är långt över riksgenomsnittet.

Bakgrund

Den nationella vårdgarantin blev en del av Hälso- och sjukvårdslagen år 2010, från att tidigare ha varit en nationell överenskommelse. Vårdgarantin innebär bland annat att när en patient blir remitterad till specialistvård så ska ett första besök ske inom 90 dagar. Eventuell behandling eller åtgärd ska ske inom 90 dagar efter första besöket.

Redan i slutet av 2008 beslutade staten, landstingen och nuvarande SKR att en särskild satsning skulle göras för att få bukt med väntetiderna i vården. Satsningen skulle pågå under tre år och kom i dagligt tal att kallas för ”kömiljarden”. Överenskommelsen innebar att ett prestationsbaserat resurstillskott om en miljard kronor per år skulle fördelas till landstingen/region. Senare har flera liknande satsningar gjorts.

Som en följd av detta beslutade region Halland att arbeta bort köerna. Beslutet fattades på högsta nivå, vilket innebar de politiker och tjänstemän som satt på de allra översta positionerna var delaktiga i både beslutet och i det arbete som följde.

Genomförande

Första steget var att bilda en arbetsgrupp som bestod av verksamhetschefer tillsammans med nyckelpersoner från olika delar av vården. Gruppen träffades var 14:e fjortonde dag och arbetade med frågan: Hur ska Region Hallands invånare få den vård de har rätt till enligt lag?

Carina Werner är hälso- och sjukvårdsstrateg på Region Halland och har varit med från start. Hon minns att de hade mycket diskussioner i arbetsgruppen den första tiden. Hon berättar:

Det fanns ett synsätt som gick ut på att det var bra om ett sjukhus eller en klinik hade långa köer, det visade att man var attraktiv. Det fanns också en uppfattning om att patienterna var våra, att de hörde till oss och skulle vårdas av oss. Det där var vi tvungna att slå hål på och när vi tillsammans kom fram till att sjukhuset inte äger patienterna så var det en viktig knut som löstes upp.

Nästa steg blev att ta reda på vilka mottagningar och kliniker som hade de längsta köerna och utifrån det teckna avtal med privata vårdgivare. Vid ungefär samma tid fattade Region Halland beslut om att gå ännu längre än vad lagen kräver. I Region Halland ska nybesök, operation eller åtgärd erbjudas inom 60 dagar. Detta omfattar även utredningar såsom röntgen, tester och provtagning. Detta gjordes för att vässa den egna organisationen, för att bli bättre.

Vårdgarantiservice

För att administrera hela arbetet med att hjälpa patienterna att få tillgång till den vård som de har rätt till skapades en funktion som fick namnet Vårdgarantiservice. Första tiden var Vårdgarantiservice placerad inom primärvården men idag finns funktionen på Gemensam administration och service, GAS.

Vårdgarantiservice är bemannad med 2,75 tjänst och det är här hänvisningen av patienter sker. Rent praktiskt går det till så att när det kommer in en remiss om specialistvård och den aktuella kliniken inte kan erbjuda vård inom de 60 dagar som Region Halland satt som gräns, så får patienten en remissbekräftelse med följande information:

För oss är det viktigt att du får den vård du behöver inom vårdgarantins tidsgränser. Vi ber dig därför kontakta Vårdgarantiservice via nätet för mer information om hur du kan få hjälp hos en annan vårdgivare.

I brevet finns även namn på de mottagningar som regionen har avtal med och som patienten kan välja istället. Vårdgarantiservice hjälper patienten med all administration.

Avtalen med andra vårdgivare tecknas efter upphandling. Idag finns drygt 24 avtal inom ortopedi, urologi, kardiologi och ögon. De flesta är belägna inom Region Hallands område men regionen har även avtal med vårdgivare utanför regiongränsen. I vissa fall samarbetar regionerna och använder varandras avtal. I Region Hallands närområde har till exempel Region Skåne många avtal medan andra regioner inte har några egna avtal alls.

Det här har arbetet lett fram till

I Halland får i snitt 80 procent av patienterna tid för nybesök eller för behandling/åtgärd inom 60 dagar. Trots de senaste årens covid-19-pandemi så ligger alltså Region Halland långt över riksgenomsnittet när det gäller andelen patienter som erbjuds vård inom de lagstadgade 90 dagarna.

Köerna till Hallands sjukhus har i stort sett arbetats bort. Idag finns ett hundratal patienter i kö. Varje år tar Vårdgarantiservice emot runt 10 000 patienter som de hjälper att komma till en annan vårdgivare.

En förklaring till framgångarna är att de krav som den nationella vårdgarantin ställer har hög prioritet både i den politiska ledningen, hos förvaltningarna och på verksamhetsnivå. Så har det varit ända sedan vårdgarating blev lag. Ekonomin planeras så att Region Halland kan erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser.

Målet att ha en hög tillgänglighet följs upp varje månad. Frågor som gäller tillgänglighet till vård är ständigt på dagordningen i högsta sjukvårdsledningen och i vårdförvaltningarnas ledningsgrupper.

Brevet med den gemensamma informationen till berörda patienter har visat sig fungera väldigt bra och de patienter som får hjälp till annan vårdgivare är nöjda.

Framgångsfaktorer i arbetet med Vårdgarantiservice:

  • Vårdgarantiservice är fristående och arbetar oberoende av sjukhusets kliniker. Genom detta arbetssätt ligger ansvaret att hitta annan vårdgivare för patienten hos Vårdgarantiservice och inte hos klinikerna.
  • De personer som arbetar på Vårdgarantiservice är kunniga när det gäller den nationella vårdgarantin och har en god kännedom om var vård kan erbjudas i stället.
  • Kontakten mellan Vårdgarantiservice och klinikerna är bra. Angelägna frågor och utmaningar tas snabbt omhand.

Utmaningar

Även om de patienter som får hjälp via Vårdservicegarantin är positiva och ofta väldigt tacksamma så känner regionen att information om vårdgarantin till invånarna ytterligare kan förbättras. Därför pågår ett arbete med att förtydliga kommunikationen, bland annat ser man över om det går att använda 1177 bättre framöver.

Inom vissa områden är det svårt att hitta privata vårdgivare att teckna avtal med, dit hör till exempel gynekologi och hud. Ett arbete pågår för att försöka hitta nya vårdgivare inom dessa områden.

Det finns patienter som är för sjuka för att kunna besöka de privata mottagningarna. Över huvud taget fungerar vårdgarantin bäst för patienter med ett avgränsat problem som går att åtgärda med ett ingrepp eller en behandling. De som har en mer komplicerad sjukdomsbild med flera eller återkommande ingrepp och behandlingar kommer att behöva vårdas på sjukhuset förr eller senare. Men när fler lättare åkommor kan hänvisas till andra vårdgivare så ges större utrymme inom regionens egen specialistvård till de svårast sjuka.

Kontaktperson

Carina Werner
Hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Hallandcarina.werner@regionhalland.se

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Region
Tidsperiod
2008 och pågående
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel