Publicerad 14 december 2022

Träbyggande i Växjö – från strategi till handling

Samverkan mellan näringsliv, universitet och Växjö kommun har bidragit till att stärka förutsättningarna för ett hållbart byggande i kommunen. Med hjälp av lokala, nationella och internationella nätverk har goda exempel inom träbyggnation införlivats, utmaningar har blivit forskningsämne och erfarenhetsutbyte kring befintlig byggnation har bidragit till kunskapsuppbyggnad.

Sammanfattning

När Sveriges regering publicerade strategin ”Mer trä i byggandet” år 2004 tog Växjö kommun initiativ till och utvecklade en lokalt förankrad träbyggnadsstrategi. Fokus i strategin, som benämns ”Europas första moderna trästad”, var att öka byggandet i trä i kommunen, verka för en utveckling av den regionala träbyggnadsindustrin och att inleda arbetet med den moderna trästaden. Strategin stödjer och stimulerar Växjö kommuns hållbarhets- och klimatarbete, den forskningen som bedrivs vid Linnéuniversitetet inom området och näringslivets strävan efter att öka den industriella produktionen.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Bakgrunden till Växjö kommuns träbyggnadsengagemang är kommunens målsättning om hållbarhet. Trä som byggmaterial är icke-fossilt, cirkulärt, förnybart och binder koldioxid under en byggnads livslängd.

Ytterligare skäl till Växjö kommuns träbyggnadsengagemang är att:

 • bidra till effektivare logistik- och byggprocesser, ökad resurseffektivitet och färre byggfel genom industriellt byggande i trä,
 • stimulera befintligt näringsliv och skapa nya möjligheter för företag, produkter och innovationer att växa fram,
 • stödja fler lokala aktörer och etableringar,
 • skapa nya typer av arbetstillfällen, inte minst på landsbygden,
 • bidra till att skapa spjutspetskompetens inom träbyggnation.

I kommunens träbyggnadsstrategi slås det fast att användandet av trä i det kommunala bolagens byggande ska öka, men även att de privata aktörerna ska stimuleras till att bygga mer i trä. Växjö kommun framhåller att träbyggandet ska öka där det är möjligt och lämpligt att ersätta ändliga material.

Genomförande

Kommunchefen och tillika vd för moderbolaget Växjö Kommunföretag AB, (VKAB), ansvarar för implementering och genomförande av kommunens träbyggnadsstrategi. Det sker genom vår koncernstyrning som genomsyrar hela organisationen och som säkerställer att strategin förmedlas, efterlevs och att kunskapen sprids i varje förvaltning och bolag.

Det innefattar ansvar för:

 • Markanvisning och markförsäljning
 • Näringslivsutveckling kopplat till träbyggnation
 • Arkitektur- och gestaltningsfrågor kopplat till träbyggnation
 • Tillämpning av trä i kommunens tekniska infrastruktur genom delegering till berörda förvaltningar och bolag.

Kommunchefen och tillika vd för moderbolaget VKAB har rekryterat en tjänsteperson som under näringslivsavdelningen jobbar med:

 • Intern och extern kunskapsdelning.
 • Nätverk, aktiviteter, konferenser och event som rör träbyggnation.
 • Att följa forskning kring trä och hälsa.
 • Stöd till samverkan mellan akademin och näringslivet.
 • Ett årligt träbyggnadspris.
 • Marknadsföring av Växjö som modern trästad.

Det här har arbetet lett fram till

Växjö kommuns arbete har bland annat lett fram till framväxten av den moderna trästaden genom utvecklingen av området Välle Broar, informations- och kunskapsutbyte inom träbyggnation genom deltagande i nätverk och samarbeten samt profilering av den moderna trästaden Växjö genom till exempel kommunens Träbyggnadssafari.

Framväxten av den moderna trästaden

Växjö kommun har valt ut området Välle Broar, som ligger mellan Växjös stadskärna och Linnéuniversitets Campus, för att skapa utrymme för innovation, utveckling av träbyggnadstekniker och nya upphandlingsmodeller genom markanvisning.

När arbetet med Välle Broar påbörjades hade Växjö kommun tre grundläggande ambitioner:

 • Att utvecklingen av träbyggande på Välle Broar skulle leda till att kunskap om och intresset för att bygga i trä ökade.
 • Att utnyttja träets affektionsvärde och estetiska kvalitéer utifrån ett slutanvändarperspektiv
 • Att byggnationen skulle bli miljövänlig med låg energiförbrukning.

Träbyggnadsstrategin till grund för samverkan

Kravet på de aktörer som valt att delta i uppbyggnaden av Välle Broar har varit att följa Växjös träbyggnadsstrategi. Ett exempel på hur detta kunnat realiseras är genom markanvisningstävlingar med tydliga krav på att bygga enligt Växjös träbyggnadsstrategi.

För att utveckla området Välle Broar har kommunen lagt stort fokus på att inkludera näringsliv, akademi och den offentliga sektorn i arbetet. Genom långsiktigt samarbete med bland annat Linnéuniversitetet, det lokalt förankrade skogskoncernbolaget Södra, träindustrin samt aktörer som är besjälade av att utveckla träbyggande, har Välle Broar blivit Sveriges i särklass största satsning inom trähusbyggande. Området har utvecklats till ett centrum och en samverkansplattform för träkonstruktionsindustrin, arkitektur och hållbarhetsfrågor.

Markanvisningstävling – viktigt styrmedel

Växjö kommun har dock inte stannat här. Nya områden har valts ut som arenor för utveckling av träbyggnation och kommunen har initierat och stimulerat ett antal forskningssamarbeten. Ett exempel på ett annat område är Torparängen som ligger intill Södra Bergundasjön. I utvecklingen av området har stor vikt lagts på att inkludera näringsliv, akademi och den offentliga sektorn samt på att integrera områdets historiska karaktär med den nya tekniken. Även i detta fall har markanvisningstävlingar spelat en viktig roll.

Informations- och kunskapsutbyte om träbyggnation

För att bibehålla och utveckla Växjös träbyggnadsengagemang och skapa kraft att genomföra träbyggnadsstrategin framhåller Växjö kommun vikten av informations- och kunskapsutbyte. Det gäller både internt inom den kommunala organisationen som externt med samhällsaktörer som är involverade i eller påverkas av kommunens arbete. Växjö kommun driver och är delaktig i ett stort antal nätverk och samarbeten.

Exempel på nätverk och samarbeten som Växjö kommun driver eller medverkar i är:

 • CBBT, en forskningsstiftelse som har som mål att befrämja forskning och utveckling inom träbyggande i Sverige, inom främst byggande av flervåningshus, industri och sporthall. Medlemmarna består av representanter från industri, forskning och offentliga sektorn. Växjö kommun är styrelsemedlem.
 • Föreningen Trästad Sverige, en förening för samhällsbyggande i samverkan.
  Trästad vill stimulera till ökad samverkan mellan offentliga beslutsfattare och beställare, näringslivets entreprenörer samt resurser inom forskning och utbildning. Växjö kommun är deltagare i den operativa ledningsgruppen.
 • Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Växjö kommun är med i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 och är en av nio kommuner som signerat Klimatkontrakt 2030. Växjö kommun har åtagit sig att öka tempot i klimatomställningen och att höja ambitionen inom hållbar stadsutveckling och klimatomställning.
 • Växjö Linnæus Science Park, en mötesplats för människor, idéer och kunskap, samt en plattform för nyföretagande och företagsutveckling. Växjö Linnæus Science Park bedriver arbete utifrån de tematiska områdena Skog och trä, Smarta staden, Digitalisering och Cirkulär ekonomi. Växjö kommun samverkar med verksamheten som även utgör en viktig länk till universitet och forskningscentrum.
 • Den smarta staden – Crossways, ett forsknings- och samhällutvecklingsprojekt med fokus på hållbarhet, samarbete och digitalisering. Projektet är dedikerat till ett nytt exploateringsområde, Bäckaslöv, i Växjö kommun. Ett fokusområde är ”hållbara och klimatneutrala lösningar med skogen som en nyckelspelare”.

Profilering av den moderna trästaden Växjö

Växjö kommun genomför ett antal kommunikationsaktiviteter som syftar till att sprida kunskap om träbyggnation. Ett resultat av detta har varit att kännedomen om Växjö kommun som trästad spridit sig såväl nationellt som internationellt. Exempel på aktiviteter är:

 • Träbyggnadspriset: Sen fyra år tillbaka delar Växjö kommun ut ett så kallat Träbyggnadspris. Syftet är att belöna och uppmuntra till träbyggnation och samtidigt sprida kunskap om att bygga i trä. Priset kan tilldelas ett forskningsprojekt, ett engagemang eller en byggnad.
 • Träbyggnadssafari: Konceptet Träbyggnadssafari (på engelska marknadsfört som ”Technical Visits”) riktar sig till internationella och nationella besökare som är intresserade av kommunens arbete med träbyggnation. ”Safarin” utgår från Välle Broar-området. Ambitionen är att konceptet ska inkluderas i Växjö kommuns destinationsutvecklingsstrategi för att tydligare kunna kommunicera och dela med sig av mervärdet från ett vackert och hållbart samhälle.

Medskick till den som tar del av exemplet

 • Eniga politiker över partigränser som vågar ta beslut möjliggör långsiktigt strategiskt arbete.
 • Samverkan med näringsliv, akademi och den offentliga sektorn är en nyckelfaktor för att kunna förflytta sig från mål till genomförande.
 • Våga ställa krav i till exempel markanvisningstävlingar.
 • Låt de kommunala fastighetsbolagen visa vägen genom att få ett mål att sträva mot.
 • Delta i nätverk för att dela och få kunskap.

Fördjupning

Träbyggnadsstrategi (PDF), Växjö kommun

Trästaden, Växjö kommun

Kontaktpersoner

Monica Skagne
Kommunchef tillika vd för VKAB

Fredrik Lindblad
Näringslivschef samt vd för Växjö Linnæus Science park

Olivia Thim
Näringslivsutvecklare med fokus mot hållbart byggande.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Byggande, Klimat
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Startade 2005. Pågår.
Verksamhetsområde
Innovation, Samhällsplanering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel