Publicerad 25 januari 2021

Smärtkuben hjälper vårdpersonal i VGR att bemöta jämställt

Normer och förväntningar utifrån kön påverkar bemötande och behandling av patienter med smärta. Verktyget Smärtkuben hjälper vårdpersonal att reflektera över sitt arbete och att hitta skillnader i bemötande och behandling av kvinnor och män.

Sammanfattning

Könsnormer, alltså föreställningar om hur män och kvinnor är och bör vara, finns i hela samhället. Inom hälso- och sjukvården kan det leda till att kvinnor och män inte självklart bemöts utifrån sina individuella behov utan utifrån stereotypa föreställningar om vilka behov de har. Det är t.ex. vanligt att kvinnor med smärta uppfattas som mer känsliga medan män förväntas bita ihop. Det resulterar bland annat i att män oftare erbjuds smärtstillande medan fler kvinnor hänvisas till psykolog eller erbjuds psykofarmaka.

Smärta är en subjektiv upplevelse och påverkas bland annat av hur vi uppfostras att synliggöra, beskriva och hantera den. Hur kvinnor och män beskriver sin smärta och hur personal uppfattar den berättelsen påverkar vilken behandling kvinnor och män får. Därför har Smärtkuben utvecklats för personal i vården.

Smärtkuben är ett diskussionsverktyg som syftar till att hjälpa vårdpersonal att reflektera och diskutera vilka förväntningar de har på kvinnor och män, hur det påverkar bemötandet, vilka råd de ger och vilka behandlingar de erbjuder.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Smärta går inte att mäta på ett objektivt sätt. Smärtbehandling utgår från patientens beskrivning av sin upplevelse och vårdpersonalens tolkning av den. Därför kan invanda normer och förväntningar utifrån kön få stor betydelse.

Forskningen synliggör olika mönster, exempelvis att fler män får smärtlindrande läkemedel, att fler kvinnor erbjuds remiss till psykolog eller får psykofarmaka, att kvinnors och mäns beskrivningar av smärta uppfattas på olika sätt och att mäns beskrivningar av sin smärta oftare uppfattas som mer trovärdiga.

Män söker oftare orsaker till smärta i yttre faktorer medan fler kvinnor söker psykiska eller känslomässiga orsaker. Forskning tyder också på att kvinnor med smärta i större utsträckning förväntas prioritera hem och familj, medan män oftare förväntas prioritera arbete och fritid.

Forskaren Anke Samulowitz på Kunskapscentrum för jämlik vård VGR har velat synliggöra detta genom den så kallade Smärtkuben. Västra Götalandsregionen har implementerat kuben i sin verksamhet och den har spridits i flera delar av landet.

Genomförande

Smärtkuben är framtagen för att på ett enkelt sätt göra vårdpersonal uppmärksam på stereotypa föreställningar om kvinnor och män med smärta. Varje sida av kuben lyfter upp olika föreställningar som finns kring smärta, för kvinnor respektive män. Där finns också frågor att reflektera över. De sex sidorna innehåller i korthet följande:

 • Olika råd om egenvård
 • Patientens smärtupplevelse och vad som är ”på riktigt”
 • Kvinnor och män med smärta får olika behandling i vården
 • Kvinnors och mäns berättelse om smärta uppfattas på olika sätt
 • Fördelningen av obetalt arbete, samt
 • Introduktion till smärtkuben

Smärtkuben kan användas på olika sätt och i olika sammanhang. Personal kan prata om en sida i taget på arbetsplatsträffar, den kan finnas med som en påminnelse under behandlingskonferenser eller följa med till en utvecklingsdag. Användaren väljer själva hur lång tid som avsätts för diskussionerna, allt från 10 minuter till ett par timmar.

Smärtkuben grundar sig på forskning och erfarenheter från både patienter och personal. Den har tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård i samarbete med personal på Arbetsterapi och Fysioterapi vid Sahlgrenska sjukhuset/Östra, Smärtcentrum vid Frölunda specialistsjukhus samt Enhet primärvård vid koncernkontoret, i Västra Götalandsregionen.

Anke Samulowitz är regionutvecklare på Kunskapscentrum för jämlik vård och doktorand på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet.

Informationen och frågorna på Smärtkuben, forskningsreferenser och annat material finns att ladda ner nedan, eller beställa från VGR.

Smärtkuben är ett verktyg som synliggör hur normer för kön påverkar personalens bemötande och behandling av kvinnor och män med smärta

Det här har arbetet lett fram till

Det är vanligt att personal inom hälso- och sjukvården uppfattar att de behandlar alla patienter lika eller på ett likvärdigt sätt. Men när tillfälle ges att reflektera utifrån kubens olika frågeställningar så framkommer att det kanske inte riktigt är så. Normer i samhället är starka och många gånger är vi inte medvetna om att de finns och att de påverkar oss. Smärtkuben ger tillfällen att diskutera tillsammans med kollegorna och att förbättra kvaliteten för alla patienter, kvinnor och män, inom smärtvården.

De viktigaste slutsatserna

 • Smärtkuben fungerar bäst med en samtalsledare som håller i diskussionen, ställer följdfrågor och sammanfattar vad som sägs.
 • Det är en fördel att utgå från verkliga händelser, erfarenheter och dilemman, och att reflektera utifrån patienter som personalen har träffat. Det behöver inte handla om normer som blev synliga i specifika möten utan reflektionen kan börja med meningar som: ”En patient har berättat för mig att…” eller ”Nu minns jag när…”.
 • Det är bra om diskussionen leder fram till eventuella konsekvenser, vad kan normer om kvinnor och män leda till för de som lever med smärta?
 • För att personalens reflexioner ska leda till förbättringar för kvinnor och män med smärta är det bra att avsluta diskussionerna med frågor som leder framåt: Vad kan vi göra för att bemöta våra patienter på ett mer jämlikt sätt? Finns det rutiner som kan förbättras? Kan nya rutiner införas? Hur kan vi fortsätta hjälpa varandra att få syn på normer?

Fördjupning

Smärtkubens sidor kan laddas ner eller beställas från VGR. Där finns också forskningsreferenser, en podd, tidningsartiklar om Smärtkuben.

Smärtkuben

Kontakt

Anke Samulowitz
Kunskapscentrum för jämlikvård
Västra Götalandsregionen
anke.samulowitz@vgregion.se

Informationsansvarig

 • Love Nordenmark
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Jämställdhet, Kvinnors hälsa, Nära vård, Social hållbarhet
Exempel från
Region
Tidsperiod
Pågående
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel