Publicerad 25 november 2019

Samlade strategier för boende och stöd för nyanlända i Skellefteå kommun

Genom att inventera och kartlägga det befintliga bostadsbeståndet har Skellefteå kommun lokaliserat bostäder för nyanlända. Projektet "Boende, Integration, Stödja och Aktivera" har nu implementerats i befintlig verksamhet.

Exemplet i korthet

Genom BISA-projektet (Boende, Integration, Stödja och Aktivera) jobbade Skellefteå kommun tidigare med att inventera bostadsbeståndet och kartlägga potentiella bostäder för nyanlända som anvisats kommunen. BISA-projektet har nu implementerats i linjeverksamheten och utvecklas efter de behov som finns. Stöd från det kommunala bostadsbolaget har möjliggjort mer fokus på boende- och familjestöd.

Bakgrund

Under 2016 startade BISA-projektet som hade i uppgift att finna bostäder för alla nyanlända som anvisats kommunen. Genom att inventera det befintliga bostadsbeståndet lokaliserade Skellefteå kommun 2 500 byggnader som ingen var folkbokförd på. Kommunen använde sig av Geografiskt informationssystem (GIS) för att kartlägga potentiella bostäder för nyanlända.

Projektet fick till slut brist på bostäder som låg intill större vägar med kollektivtrafiksförbindelser. De förde samtal med Skellefteåbuss om nya busslinjer, men det var både tidskrävande och åtgärden riskerade att bli kostsam. Inför kommande års mottagande av nyanlända såg de därför ett behov av ett samarbete med det kommunala bostadsbolaget.

Genomförande

Under hösten 2017 skrevs en överenskommelse med det kommunala bostadsbolaget om att nio procent av det lediga beståndet skulle gå till nyanlända som anvisats Skellefteå kommun.

För ensamhushåll som har anvisats kommunen har även kommunala fastigheter, som tidigare har använts till annan verksamhet, gjorts om till boende. Detta sker samarbete med lokalstrategen på socialkontoret som delar med sig av information om när lokaler blir vakanta. Utöver dessa lösningar har kommunen fortsatt dialog med privata hyresvärdar runt om i kommunen.

– Med stöd från allmännyttan vid bosättningen klarar vi idag att möta behovet av boende till de kommunplacerade. Vi har därför styrt fokus från att leta hus på landet till boende- och familjestöd, berättar Håkan Holmqvist, BISA, Skellefteå kommun.

I samband med att projektet BISA avslutades i slutet av 2018 har arbetet med boende- och familjestöd har implementerats i befintlig verksamhet. Genom projektet anställdes en projektledare och fyra integrationsassistenter som nu jobbar kvar på socialkontoret.

Familjestödstödet riktar sig främst till föräldrar och innehåller tre ämnen: Skola, stöd till barn med funktionsvariationer och grundläggande samhällsinformation. Samtalen sker hemma hos de nyanlända där integrationsassistenten tillsammans med föräldrarna sitter ner och pratar i lugn och ro. Stödet är frivilligt och erbjuds i samband med mottagandet. Håkan Holmqvist berättar att många tackar ja till erbjudandet och att det personliga mötet ger en chans att ställa frågor som annars kanske inte hade lyfts.

Integrationsassistenterna genomför uppföljningsbesök hos alla nyanlända och de arbetar efter modellen ”säkert boende”. Det handlar om att lära nyanlända hur olika saker i bostaden fungerar, som exempelvis spis, brandvarnare och säkringar. I de fall den nyanlända har problem i bostaden genomförs extra uppföljningsbesök.

BISA ligger organisatoriskt under verksamheten Solkraft som är en arbetsrehabiliterande verksamhet med många kompetenser och verksamheter som kan stötta vid behov. BISA jobbar också i nära samarbete med flyktingmottagningen och träffas en gång i veckan för att ta fram gemensam plan för de som blir anvisade.

Det här har arbetet lett fram till

Överenskommelsen med det kommunala bostadsbolaget som sträcker sig fram till november 2019 har gjort att de kunnat styra arbetet mer mot familje- och boendestöd. Att vara närvarande och bygga relationer med de nya kommuninvånarna lyfts som en framgångsfaktor.

– Genom att vara närvarande och ha en nära dialog med de nyanlända har vi lyckats skapa tillit och förståelse. Vi tror att det kan skapa ringar på vattnet, berättar Håkan Holmquist.

En utmaning är att på ett bra sätt fasa ut och avsluta stödet och vägledningen. Arbetet är behovsstyrt och Håkan Holmquist betonar att det är viktigt med ett formellt avslut när behov av stöd inte längre behövs.

Kompetenserna inom arbetsgruppen lyfts också som en framgångsfaktor. Tre av integrationsassistenterna har själva upplevt hur det är att komma som nyanländ till Sverige.

– Det är en stor tillgång att integrationsassistenterna själva har varit nyanlända. Det hjälper oss att direkt bygga upp ett förtroende hos de nyanlända. Integrationsassistenterna kan även hjälpa till att tolka i många situationer, fortsätter Håkan Holmqvist.

Nära sammarbetet med kommunens flyktingmottagning vid bosättningen ger en kvalitets höjning för de som blir kommunplacerade.

– Vi har gemensamma träffar, planeringsdagar, utbildningar mm. Den kunskap och kompetens som finns hos flyktingmottagningens personal stärker oss vid bosättningen. Vi planerar och förbereder tillsammans när vi får våra anvisningar, berättar Håkan Holmqvist.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Håkan Holmqvist
BISA
Skellefteå kommun
0910-73 50 00

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2016 - 2019
Verksamhetsområde
Integration, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel