Publicerad 14 maj 2020

Respektfulla samtal om integration

Avesta kommun fick på kort tid ta emot många nyanlända. Det skapade ett behov bland medarbetarna att tillsammans diskutera vad förändringen innebär för kommunen både som ort och som arbetsgivare. Kommunen tog då fram en genomarbetad utbildningsinsats i form av reflektionspass i fem steg.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Avesta kommun har sedan 2016 tagit emot många nyanlända. Stora insatser har gjorts för att skapa bra förutsättningar för kommunens nya invånare. Men att ta emot ett så stort antal människor som är nya i landet har påverkat och förändrat kommunen både som samhälle och som arbetsgivare. Utöver satsningar på de nyanlända såg kommunen behov av att ge samtliga medarbetare möjlighet att bearbeta den nya situationen, ventilera och diskutera praktiska utmaningar och tillsammans fundera över identitetsfrågor. Resultatet är ”Vilka är vi?” - en genomarbetat utbildning som skapar förutsättningar för respektfulla samtal på jobbet om olikheter, gemenskap och inkludering.

Snarare än en utbildning om integration är insatsen en metod för respektfulla och strukturerade samtal. I grupper om 8-10 får medarbetare tillsammans fundera över och diskutera vad som hänt i Avesta, vad det innebär och hur förändringen påverkar samhället. Kommunen har ett stort behov av kompetens och många av de nyanlända arbetar eller kommer att arbeta inom kommunen och de kommunala bolagen. Med satsningen vill kommunen skapa en grund för välfungerande arbetsgrupper som har utbyte av olikheter och ser likheter genom att samarbeta utifrån kompetens, intresse och behov. Målet är ökad social sammanhållning och inkluderande arbetsplatser där fler nyanlända kommer i arbete.

Projektet har fått stöd från EFS och materialet är framtaget i samarbete med forskare vid Högskolan Dalarna. Stort fokus har lagts vid att ta fram ett material som passar på mindre och medelstora orter. I mer generellt framtaget utbildningsmaterial är det vanligt med mer storstadsfokus.

Genomförande

Utöver att ta fram ett genomarbetat utbildningsmaterial för fem träffar med handledning, så har samtalsledare från alla verksamheter utbildats. Under utbildningspassen har samtalsledaren i uppgift att leda öppna och tillåtande samtal där olika argument ges utrymme och skilda synsätt får komma till tals, tas på allvar och respekteras, men även utmanas. Utbildningsträffarna hålls på den egna arbetsplatsen i grupper om 8-10 personer. Gruppen möts vid fem tillfällen om en timme per gång. Varje träff har ett tema. Gruppen tar del av filmer med faktaunderlag och får sedan gemensamt diskutera med stöd av samtalsledaren. Samtliga medarbetare i Avesta har eller kommer att delta i utbildningen.

Det här har arbetet lett fram till

Träffarna har lett till att frågor som annars inte lyfts har kommit i fokus och medarbetarna har lyssnat på varandras tankar och tillsammans fått bearbeta sin specifika situation. Det har skapats en förståelse för de nyanlända medarbetarnas erfarenheter vilket främjat integrationen. De allra flesta grupperna har haft goda och utvecklande samtal och fördomar har motverkats. Syftet har därmed uppnåtts, även om det även förekommit tystare grupper. Men implementeringen är viktig, filmträffarna ses som en start på ett kontinuerligt arbete för att främja goda samtal.

Den största framgångsfaktorn är filmernas upplägg; fakta varvat med frågor som väckt reflektion. En icke konfrontativ ingång i frågor som ofta upplevs som svåra har skapat trygghet i diskussionen. Att sitta med den egna arbetsgruppen har lett till att samtalet kunnat fokusera på det som är aktuellt i den egna arbetssituationen. Att alla kommunanställda är med i insatsen har skapat ett stort genomslag och en gemensam bas att utgå från.

En svårighet har varit att frigöra tid för samtalsledarna att gå på utbildningsdagarna. Det har krävt ett stort arbete att skapa förståelse för vikten av god förberedelse. Utbildningen har varit uppskattad och upplevs som nödvändig för att kunna leda samtalen på arbetsplatsen.

De viktigaste slutsatserna

Framgångsfaktorer:

  • Utbildning av hög kvalitet med ett vuxet tilltal.
  • Öppna, tillåtande och respektfulla samtal i fokus.
  • Snarare än att övertyga om mångfaldens fördelar ges fakta och möjlighet till egen reflektion.
  • Cheferna har haft en aktiv roll, både genom att de förberetts inför utbildningen och att de deltagit i utbildningspassen.
  • Samtalsledare som är kollegor men som fått utbildning och handledning i samtalsmetodik.

Fördjupning

Utbildningsfilmerna "Vilka är vi- ett projekt för sammanhållning på din arbetsplats" är uppdelade i flera kortare filmer; introduktion, presentation, sammandrag, metod och fem individuella avsnitt.

Utbildningsfilmer - Vilka är vi?, Avesta kommun

Kontaktpersoner

Birgitta Hägg
Integrationsstrateg
Avesta kommun
birgitta.hagg@avesta.se

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2018 - Pågående
Verksamhetsområde
Arbetsmarknad, Demokrati, Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel