Publicerad 12 mars 2023

Region Skåne – från idé till supercykelväg

Region Skåne har under flera år arbetat med att utveckla Supercykelvägar i Skåne tillsammans med kommuner och Trafikverket – anpassade cykelvägar för pendling till arbete och studier. 2019 lanserades "Koncept för supercykelvägar i Skåne" för att kunna gå från idé till handling.

Bakgrund

Det finns idag relativt stora möjligheter att cykla trafiksäkert mellan Skånes tätorter och in till städerna. Men bara för att det är möjligt att cykla betyder det inte att cykelstråken är bra eller att antalet cyklister som faktiskt cyklar ligger i närheten av hur många det skulle kunna vara. Idag möter cyklisten inte sällan smala cykelvägar, bristande vägvisning, sidbyten och korsande biltrafik. De flesta framtida supercykelvägar går att cykla på idag. Dock är de flesta stråken i behov av stan­dardhöjningar för att bli attraktiva alternativ för cykelpendling.

Av det totala antalet cykelresor är bara 15 procent över 5 kilometer långa. Sett till sin relativa attraktivitet, det vill säga hur attraktivt det är att cykla jämfört med bil eller kollektivtrafik skulle cykeln kunna locka över många fler pendlare, speciellt om tiden på cykeln skulle kunna ersätta träning eller annan fysisk aktivitet på fritiden.

Med elcykeln blir det dessutom än mer attraktivt för fler att cykla längre sträckor. Under 2018 gjordes drygt åtta procent av alla cykelresor i Skåne med elcykel och andelen ökar ständigt, i synnerhet på stråk mellan tätorter.

Outnyttjad potential för cyklande

Idén om högkvalitativa cykelvägar för pendling har funnits länge i Skåne. 2017 genomfördes en potentialanalys för att se hur många som skulle kunna cykla från sitt hem till sin arbetsplats på 15, 30 respektive 45 minuter. Med hjälp av Skånes resvaneundersökning och potentialanalys blev det möjligt att jämföra hur många som cyklar idag och hur många som potentiellt skulle kunna göra det under en viss tid. Analysen visade att hälften av skåningarna skulle kunna ta sig till sin arbetsplats på under 30 minuter, men att endast 10 procent väljer att göra det. Resultatet blev startskottet för arbetet med Supercykelvägar i Skåne – en satsning som syftar till att göra cykeln till ett mer attraktivt transportalternativ för att få fler att välja att cykelpendla till sitt arbete eller studier.

Genomförande

År 2019 presenterades Konceptet för Supercykelvägar i Skåne – en beskrivning av vad som kännetecknar en Supercykelväg i Skåne och en idé om hur Region Skåne tillsammans med kommuner och Trafikverket kan arbeta för att förverkliga dessa i Skåne. Konceptet arbetades fram under drygt ett års tid i samverkan med ett flertal kommuner i Skåne samt Trafikverket i stöd av konsult.

Vision

För att skapa en samsyn och tydlig målbild i arbetet med Supercykelvägar i Skåne togs en vision fram. Konceptet och de åtgärder som genomförs ska tillsammans bidra till att visionen uppfylls på sikt:

Supercykelvägar i Skåne är välkända cykelvägar som erbjuder hög framkomlighet, komfort, trafiksäkerhet och trygghet. Genom supercykelvägarna blir cykeln ett naturligt val för vardagens resor även på längre sträckor.

Visionen är det som gör supercykelvägarna till mer än den löpande förbättringen av cykelinfrastrukturen.

Fem principer och fyra kvalitetsaspekter

Arbetet med supercykelvägar utgår från fem principer:

 1. Supercykelvägar är inte en utmärkelse för de bästa cykelvägarna utan ett koncept för att lyfta de viktigaste cykelvägarna för pendling till att bli riktigt bra.
 2. Supercykelvägar är ungefär mellan 5 och 20 kilometer.
 3. Utgångspunkten är att skapa en infrastruktur för vardagsresor, inte i första hand för rekreation.
 4. Det handlar främst om att förbättra redan befintlig cykelinfrastruktur, inte om att bygga helt nya cykelvägar.
 5. Det ska bli av. Arbetet får inte stanna av för att kraven är förlamande högt ställda.

Supercykelvägar i Skåne definieras vidare av fyra kvalitetsaspekter. Utöver dessa har supercykelvägar en tydlig identitet som tillsammans med kvalitetsaspekterna ska bidra till att visionen uppnås.:

 1. Tillgänglighet
 2. Framkomlighet
 3. Komfort
 4. Trafiksäkerhet och trygghet.

Läs mer om respektive kvalitetsaspekt i:

Supercykelvägar i Skåne – ett koncept, Region Skåne

Identitet och funktionskrav

Till varje kvalitetsaspekt finns tillhörande funktionskrav som konkretiserar vad som behöver göras för att nå en god standard.

Funktionskrav

Funktionskraven är indelade i en nivå 1, den godkända nivån, och nivå 2, den riktigt bra nivån. Somliga funktionskrav är skallkrav och måste vara uppfyllda för att en cykelväg ska kunna certifieras som en supercykelväg.

För att en hel sträcka ska kunna klassas som en supercykelväg måste samtliga skallkrav vara uppfyllda och minst 80 procent av cykelvägen uppnå nivå 1, den acceptabla nivån. Därtill ska det finnas en handlingsplan för att nå nivå 2, den högre nivån. I Utvärderingsverktyget för Supercykelvägar i Skåne finns funktionskraven sammanställda samt vad som krävs för att nå den accepterade nivån respektive den högre nivån inom varje kvalitetsaspekt.

Utvärderingsverktyg för supercykelvägar (Excel), Region Skåne

I praktiken betyder detta att utvecklingen av en supercykelväg görs stegvis. I det första steget rättas bristande partier till och cykelvägen kan därmed invigas och marknadsföras som en supercykelväg. I nästa steg lyfts stråket till en högre nivå i takt med att fler cyklister strömmar till.

En viktig utgångspunkt är att det ska vara genomförbart i praktiken. På grund av lokala förutsättningar kommer det inte vara möjligt att uppfylla samtliga funktionskrav för alla supercykelvägar. Ambitionen är att samtliga funktionskrav ska uppfyllas så långt det går, men för att undvika att enskilda funktionskrav sätter stopp för hela det övergripande förbättringsarbetet kommer avsteg från konceptets delar att ske i praktiken.

Identitet

Alla supercykelvägar strävar efter att uppfylla samma funktionskrav, men beroende på cykelvägarnas förutsättningar kan utformningen av supercykelvägarna skilja sig åt. För att kunna identifiera en supercykelväg i den fysiska miljön är det visuella konceptet viktigt. Det ska vara enkelt för cyklister att känna igen en supercykelväg samtidigt som det visuella konceptet är viktigt för att markera att cyklister kan förvänta sig en högre standard på dessa cykelvägar.

Det som främst skiljer supercykelvägar från hur de såg ut tidigare är den gemensamma skyltningen. För att synliggöra en supercykelväg används prefixet C tillsammans med en numrering och profilfärgen gul i skyltningen. Samma färg kan även användas på element längs cykelvägen, så som tunnlar, räcken och cykelpumpar för att förstärka känslan av ett sammanhängande stråk. Utöver färgen gul har en symbol med ett ekermönster tagits fram för att markera supercykelvägar. För att synliggöra målpunkter och underlätta orienteringen kan informationsskyltar användas vid supercykelvägens start och slut samt på strategiska platser längs stråket, till exempel vid bytespunkter.

Aktörer

Region Skåne ansvarar för konceptet för Supercykelvägar i Skåne, är samordnande part i arbetet med att skapa supercykelvägar och säkerställer att arbetet fortgår över tid. Utöver den samordnande funktionen verkar Region Skåne för att skapa förutsättningar för finansiering till förbättringsåtgärder på supercykelvägar genom den Regionala planen för infrastruktur i Skåne. Väghållarna kommuner och Trafikverket står för upprustningsarbetet på utpekade cykelvägar för att nå supercykelnivå.

Styrgruppen för arbetet med supercykelvägar består av representanter från de kommuner som arbetar aktivt med supercykelvägar samt Region Skåne. Styrgruppen är referensgrupp till att fatta strategiska beslut i genomförandet och utvecklingsarbetet av supercykelvägar och träffas i syfte att bättra samordna och förankra det kommunövergränsande arbetet.

Ansvarsområden, process och finansiering

I följande stycke beskrivs aktörernas ansvarsområden, övergripande process och finansiering.

Överenskommelse

Arbetet med Supercykelvägar i Skåne är ett långsiktigt åtagande. För att säkerställa att det finns ett ömsesidigt intresse mellan kommuner och Region Skåne att implementera samt bibehålla koncept för Supercykelvägar i Skåne på de viktigaste cykelpendlingssträckorna inom kommunen, har en överenskommelse träffats mellan Region Skåne och berörd kommun. Syftet med överenskommelsen är att säkerställa att medel samt resurser avsätts till konceptets olika delar, upprustning av infrastruktur, kommunikation samt uppföljning. Genom överenskommelsen blir kommuner berättigade att söka medfinansiering från avsatta medel till supercykelvägar i Regional infrastrukturplan för Skåne.

Stråkgrupper

Berörda väghållare utmed en supercykelväg, det vill säga kommuner, Trafikverket och Region Skåne, skapar en stråkgrupp. I den inleds arbetet med att identifiera vilka delar som inte uppfyller funktionskraven.

Åtgärder identifieras

För att få en uppfattning av cykelvägens nuläge och identifiera förbättringsåtgärder för att nå nivå 1 samt nivå 2 används verktyget, Utvärderingsverktyg för Supercykelvägar i Skåne. Respektive väghållare fyller i verktyget för sin del av sträckan.

Åtgärdsplan och handlingsplan

En upprustning av supercykelvägar sker i två steg. För att en cykelväg ska kunna lanseras och marknadsföras som en supercykelväg ska samtliga skallkrav vara uppfyllda och minst 80 procent av cykelvägen uppfylla funktionskrav för nivå 1. Respektive väghållare tar fram en åtgärdsplan över vilka åtgärder som ska genomföras för att nå acceptabel standard inom nivå 1. Åtgärderna tid- och kostnadsuppskattas och ett preliminärt datum bestäms för när cykelvägen kan skyltas om till supercykelväg. Parallellt tas en handlingsplan fram för hur respektive väghållare ska nå alternativt bibehålla den högre nivån inom nivå 2. Utöver detta tas en underhållsplan fram för att säkra att supercykelvägen håller en hög nivå avseende drift och underhåll under hela året.

Avsiktsförklaring

En avsiktsförklaring tecknas mellan samtliga väghållare för en supercykelväg – berörda kommuner och Trafikverket samt Region Skåne. Avsiktsförklaringen syftar till att tydliggöra roller och ansvarsfördelning mellan väghållare och Region Skåne och säkerställa att samtliga parter åtar sig att, inom sitt väghållaransvar, genomföra planerade åtgärder, drift och underhåll samt verka för att utveckla supercykelvägen över tid.

Uppföljning

Så tidigt som möjligt, helst innan några åtgärder genomförts, undersöks antal cyklister, komfort samt cyklisters upplevelse av sträckan. Detta för att skapa ett referensscenario. Efter förbättringsarbetet har genomförts och cykelvägen klassificerats som supercykelväg, sker motsvarande uppföljning löpande för att mäta effekter från genomförda satsningar över tid.

Upprustningsåtgärder nivå 1 och 2

Åtgärder för att uppfylla nivå 1 genomförs. Kommuner kan söka medel för planerade åtgärder genom den Regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne under åren 2022-2027 i syfte att nå supercykelvägsstandard. Detta förutsatt att det finns en överenskommelse mellan Region Skåne och kommunen. Åtgärder genomförs löpande för att på sikt uppfylla nivå 2 och skapa samt bibehålla en riktigt bra cykelväg.

Marknadsföring

Marknadsföring sker parallellt med anläggning, uppgradering och invigning av supercykelvägar. Region Skåne ansvar för den övergripande informationen och marknadsföringen för att skapa en bred kännedom om Supercykelvägar i Skåne. Berörda kommuner ansvarar för marknadsföringen av specifika supercykelvägar lokalt.

Certifiering

Cykelvägen certifieras som supercykelväg. Berörda väghållare och Region Skåne tar ett gemensamt beslut när cykelvägen kan lanseras som supercykelväg i samråd med styrgruppen för arbetet med supercykelvägar. Utvärderingsverktyget är en vägledning i beslutet.

Finansiering

Finansieringen av infrastrukturen för Supercykelvägar i Skåne utgår från den befintliga och löpande formella processen kring cykelvägsplanering regionalt och i kommunerna. Som utgångspunkt kommer därför finansieringen att komma från den regionala transportinfrastrukturplanen och från kommunerna. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033 har finansiering avsatt för supercykelvägar fram till 2027. Region Skåne har som ambition att i kommande regional transportinfrastrukturplan fortsatt ha finansiering avsatt för Supercykelvägar.

Statlig infrastruktur

Större åtgärder, de som är utpekade i Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033, finansieras antingen med en femtioprocentig fördelning mellan kommun och stat eller enligt den nya finansieringsmodellen där den regionala transportinfrastrukturplanen tar hela kostnaden. Mindre åtgärder på statliga vägar faller inom ramen för standardhöjning på stråk och finansieras helt av planen. Totalt uppgår standardhöjning till 60 miljoner kronor under 2022–2027.

Kommunal infrastruktur

För åtgärder på kommunal infrastruktur finns möjlighet att söka statlig medfinansiering ur den Regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2022–2033 där det finns en särskild pott för Statlig medfinansiering till regionalt prioriterade stråk på kommunala vägar. Ansökningsprocessen sker årligen. Totalt uppgår satsningen till 90 miljoner kronor och fördelas mellan åren 2023–2027, det vill säga 18 miljoner kronor årligen. Regeringen har även avsatt 1 miljard årligen till Stadsmiljöavtal fram till 2027 som kan sökas för den kommunala infrastrukturen av supercykelvägar.

Regional transportinfrastrukturplan Skåne 2022–2023, Region Skåne

Stadsmiljöavtal, Trafikverket

Utvärderingsverktyg

Innan ett stråk kan lanseras som en supercykelväg måste det uppnå den godkända nivån med avseende på kvalitetsaspekterna och deras funktionskrav. För att underlätta detta arbete har Region Skåne med hjälp av konsulter tagit fram ett utvärderingsverktyg som bygger på kvalitetsaspekterna och deras respektive funktionskrav. Verktyget är framtaget för att kunna bedöma i vilken grad en utpekat cykelväg uppfyller kriterierna för Supercykelvägar i Skåne. Information om bland annat korsningspunkter, kopplingar till annan cykelinfrastruktur och cykelvägens bredd och beläggning förs in i utvärderingsverktyget. Genom detta kan verktyget beräkna cykelvägens nuläge och peka ut vilka förbättringar som är nödvändiga för att nå supercykelnivå. Verktyget kan även ta hänsyn till planerade åtgärder och skatta cykelvägens kvalitetsnivå efter att åtgärderna genomförs. Om en cykelväg berör flera väghållare kan deras respektive sträckor sammanslås till ett resultat för hela sträckan.

Utöver kvalitetsaspekterna inkluderar utvärderingsverktyget ett antal skallkrav kopplade till supercykelvägarnas identitet, för att ett stråk ska kunna certifieras som en supercykelväg. Dessa måste vara uppfyllda för att ett stråk ska kunna lanseras som en supercykelväg, utöver den samlade kvalitetsbedömningen.

Det här har arbetet lett fram till

Framtagandet av ”Konceptet för Supercykelvägar i Skåne” har varit en förutsättning för att kunna arbeta med att skapa anpassade cykelvägar för pendling till arbete och studier. Först när detta funnits på plats har det praktiska arbetet kunnat ta vid.

Efter konceptet lanserades 2019 har ett omfattande arbete pågått för att:

 • Förankra arbetet internt i organisationen samt externt.
 • Identifiera brister samt åtgärder på utpekade cykelvägar.
 • Utveckla samt säkra en finansieringsmodell.
 • Ta fram metoder för utvärdering samt uppföljning.
 • Visuellt koncept samt principer för vägvisning och skyltning.
 • Ett omfattande dialogarbete för att samordna arbetets aktörer och insatser.

Detta har resulterat i att Region Skåne nu står redo att certifiera de två första Supercykelvägar i Skåne till hösten 2023. Ett arbete som sammantaget tagit drygt sex år från att idén om högkvalitativa cykelvägar kläcktes till att de första supercykelvägarna snart är på plats.

Medskick till den som tar del av exemplet

 • Konceptframtagande – gemensam vision
 • Dialog
 • Förankring
 • Samverkan mellan organisationer
 • Samordning
 • Tjat och ihärdighet

Fördjupning

Supercykelvägar i Skåne, ta den gula vägen, Region Skåne

Supercykelvägar i Skåne, koncept 2.0

Utvärderingsverktyg för supercykelvägar (Excel), Region Skåne

Kontaktperson

Lisa During Janson
Infrastrukturstrateg
Region Skåne
lisa.during@skane.se

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Byggande, Folkhälsa, Klimat, Trafik och infrastruktur
Exempel från
Region
Tidsperiod
Pågående
Verksamhetsområde
Samhällsplanering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel