Publicerad 20 januari 2021

Policy för jämställd sponsring

Tidigare gick 90 procent av sponsringsmedlen från Vätterhem AB i Jönköping till killar som spelar fotboll. Förändringen från “korridorbeslut” till tydlig policy och ansökningsprocess har lett till en jämn fördelning av sponsorstödet mellan tjejer och killar.

Jönköpings kommuns fastighetsbolag Vätterhem AB analyserade hur de fördelade sina sponsringssmedel ur ett jämställdhetsperspektiv. Det såg inte så bra ut. En ny policy och tydlig ansökningsprocess har resulterat i en jämn fördelning av sponsringen till flickor och pojkar.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Vätterhem AB är det största bostadsföretaget i Jönköping med 8 700 lägenheter och 180 anställda. Bolaget sponsrar varje år idrotten i Jönköping och ett av deras jämställdhetsmål är att sponsringen ska vara jämställd.

År 2019 uppgick sponsringen till 700 000 kronor. Det är dels marknadssponsring, som syftar till exponering för allmänheten, att få ut budskapet och stärka varumärket, dels integrationssponsring som ska komma hyresgästerna till nytta och utveckla föreningslivet genom att stödja aktiviteter i områden där Vätterhem finns.

Bolaget genomförde en analys med syfte att undersöka hur och till vilka grupper resurserna fördelas. Analysen visade på tydlig ojämställdhet då 90 procent av medlen gick till pojkar som spelade fotboll.

Genomförande

Företaget började med att se över sina processer och såg att de inte hade någon tydlig ansökningsprocess, utan att många beslut fattades i “korridoren”. Uppföljningen var bristfällig och medlen fördelades i stort sett till "de gamla vanliga". Resultatet gynnade de fotbollsspelande killarna.

Bolaget antog en policy, skapade en ansökningsprocess och utsåg en grupp som ska gå igenom alla ansökningar. Gruppen har ett jämställdhetsperspektiv på de inkomna ansökningarna. De ställer krav på föreningarna och organisationerna som får bidrag att de ska specificera vilka projekt som får del av sponsring, samt att de gör en uppföljning med könsuppdelad statistik.

Det här har arbetet lett fram till

På ett år förändrades fördelningen av medlen från 90 procent till fotbollsspelande killar till 51 procent till tjejer och 49 procent till killar. Det var ett resultat av medvetet arbete.

Klubbarna tycker att det är bra att företaget ställer krav, det ger ett ökat engagemang och samarbete mellan klubben och bolaget.

De viktigaste slutsatserna

  • Vätterhem AB:s upplevelse är att förändring inte är svårt och att det kan gå snabbt när beslutet väl är fattat.
  • Utmaningen är att bredda sponsringen till mer än fotboll och annan idrott, samt att hitta ett sätt att tillsammans med föreningarna komma överens om krav och uppföljning.

Fördjupning

Vätterhem AB:s sponsringspolicy och ansökningsmall

Kontaktpersoner

Åsa Thörne Adrianzon
Utvecklings- och hållbarhetschef, Stadskontoret
Jönköpings kommun
asa.thorne-adrianzon1@jonkoping.se

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Ämne
Jämställdhet, Social hållbarhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2018 - pågående
Verksamhetsområde
Demokrati, Kultur och fritid

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel