Publicerad 25 januari 2021

Policy för jämställd sponsring

En analys av idrottsverksamheten i Jönköpings kommun ledde till jämställd sponsring i kommunens bolag och ett samarbete med idrott och företag i länet för att skapa förändring. Fagersta och Eskilstuna har skrivit in krav i sponsringspolicyn för att medlen ska fördelas jämställt.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Kultur- och fritidsförvaltningens jämställdhetsmål i Jönköping lyder ”Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha lika tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter och anläggningar på lika villkor”. Trots ett rikt, föreningsliv med många aktiva, deltar inte flickor (39%) i lika stor utsträckning som pojkar (61%). Barn och ungdomar från högre socioekonomiska grupper är med i en idrottsförening i större utsträckning än barn och ungdomar i de lägre socioekonomiska grupperna. Orsakerna är flera och kopplade till hur villkoren ser ut för de olika grupperna vad gäller bidrag, lokaler, tider, ledare och elitförebilder, normer med mera.

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde en analys av sin verksamhet för att identifiera jämställdhetsutmaningar. En av utmaningarna de upptäckte var den ojämställda sponsringen.

Nu är de kommunala bolagen med i ett nätverk där de samverkar bl.a. för att öka medvetenheten vid sponsring,. De samverkar också i länet med Smålandsidrotten och CSR Småland, ett nätverk för företag, ideella organisationer och offentliga aktörer som vill verka för en hållbar utveckling i Småland (CSR står för Corporate Social Responsibility).

Fagersta och Eskilstuna är två andra kommuner som åtgärdar liknande utmaningar genom en förändrad sponsringspolicy.

Genomförande

I analysen använde Jönköpings kultur- och fritidsförvaltning SKR:s analysmetod Sjuan för att undersöka frågan “Varför deltar inte flickor/kvinnor i samma utsträckning som pojkar/män i våra idrottsföreningar?”. Analysen visade att flickor har färre deltagartillfällen i idrottsföreningar, och att det är fler pojkar än flickor som är medlem i en idrottsförening

När det gäller fördelningen av den så kallade “primetime” för träning i idrottsanläggningarna (klockan 17:15 - 20:45) är flickorna vanligtvis gynnade.

Förvaltningen tittade vidare på resurser som i stort består av bidrag, som de redan arbetar med inom ramen för jämställd bidragsfördelning, samt sponsring. I sponsringen går en större del till pojkar och män. Förvaltningen bestämde sig för att se över detta.

Enligt FairPays siffror satsas varje år omkring 2,9 miljarder kronor mer på män än på kvinnor från sponsorer inom privat och offentlig sektor, samt centrala medel. Ungefär 80 procent av den totala sponsringen går till män medan 20 procent går till kvinnor. Detta trots att kvinnor utgör 47 procent av idrottsutövarna i Sverige.

Stiftelsen FairPay arbetar för att alla människor ska få idrotta på lika villkor. De menar att sponsring till pojkars och mäns idrottande är en form av investering med ett tillväxtperspektiv, de får stöd av sponsorer för att de ska bli bättre. Flickor och kvinnor får investeringar först när de bevisat att de ”förtjänat det”, efter att de åstadkommit något. Utgångspunkten är föreställningen att pojkar och män idrottar för att prestera, medan flickor och kvinnor anses idrotta för att det är roligt.

Sponsring i olika former

En ytterligare upptäckt var att sponsring kommer i många former och det är viktigt att undersöka dem alla. Den sociala sponsringen var ofta jämställd, men inte de övriga sponsringsformerna. Analysgruppen såg att det ofta saknas riktlinjer om vem som ska få vilka resurser, både när det gällde partnerskap och samarbeten som är en annan typ av finansiellt stöd. Det är viktigt att titta på hela påsen sponsringspengar oavsett benämning, för att möjliggöra en jämn fördelning.

Fler analyser gjordes. Kultur- och fritidsförvaltningen analyserade ungas idrottande, stadskontoret såg över bolagens sponsring och Vätterhem AB (kommunalt bolag) gjorde en egen analys (se eget lärande exempel om Vätterhem AB).

I stadskontorets analys framkom att fem av kommunens tolv bolag sponsrar och att summan för sponsring varierar stort. Endast två bolag hade en policy, två hade anvisningar till jämställdhet. Det var otydligt vad som gick till flickor respektive pojkar. Endast ett bolag hade uppföljning. Det gjorde att frågan aktualiserades från flera håll.

Eskilstunas policy för jämställd sponsring

En annan kommun som arbetat med att se över sponsringen är Eskilstuna kommun som har antagit en policy med inriktningen om en jämn fördelning av sponsringsmedel mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Policyn gäller såväl sponsring av enskilda evenemang och projekt som årlig verksamhet av både lokal, nationell och internationell betydelse.

Föreningarna har även krav på sig om jämställt bemötande och resursfördelning. Som stöd för föreningar har kommunen genomfört välbesökta utbildningsdagar. De har även krav på de som sponsras och arrangerar evenemang och aktiviteter att de har lika många kvinnor och män på scenerna, även den stora scenen, samt att arvodena är lika stora.

Fagersta premierar jämställdhetsarbete

Fagersta kommun har också antagit en sponsringspolicy, med innebörden att storleken på summan påverkas av mottagarens arbete med jämställdhet. Mottagaren ska beskriva hur sponsringen bidrar till ökad jämställdhet samt hur evenemanget eller verksamheten är tillgänglig för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Om det är en förening som söker ska styrdokument bifogas där föreningen påvisar ett systematiskt jämställdhetsarbete. Krav på utbildning kommer att ställas på den sponsrade.

Det här har arbetet lett fram till

När det gäller sponsring har Jönköping en arbetsgrupp som arbetar mot bolag och föreningsliv med syfte att bidra till jämställd fördelning av resurser. Kommunen arbetar med att de kommunala bolagen ska sponsra jämställt så att det finns exempel att sprida till de privata bolagen. Parallellt med det har nämnden också beslutat att ha en tydlig målsättning att prioritera och fördela förvaltningens bedömningsbidrag (exempelvis investeringsbidrag, arrangemangsbidrag och utvecklingsbidrag) jämställt.

Arbetet har också vidgats till samverkan i länet med både föreningar direkt och genom Smålandsidrotten samt CSR Småland som arbetar med företag och hållbarhet. De har anordnat seminarium med Fairpay, VD-träff samt skickat ut enkät. De följer upp genom en morgonsoffa med näringslivet och ett seminarium med CSR Småland.

Analysen hade betydelse även för andra områden; riktat stöd för föreningar som verkar i socioekonomiskt utsatta områden, med fokus på flickor. Att sprida kunskap om föreningsverksamhet till de grupper som inte är uppväxta med den svenska föreningskulturen.

Eskilstunas arbete har resulterat i fler kvinnor på scenerna och framförallt på den stora scenen vid evenemang som till exempel Parkfestivalen. Arvoden mellan artisterna har jämnats ut.

De viktigaste slutsatserna

  • Gör analyser för att påvisa hur det ser ut.
  • Se över all typ av sponsring samt alla former av partnerskap och samverkan när ni undersöker fördelningen mellan olika grupper av flickor, pojkar, kvinnor och män.
  • Låt kommunens bolag gå före i arbetet.
  • Kroka arm med övriga aktörer i samhället för att få till en förändring, de stora sponsringspengarna kommer kanske inte alltid från kommunala bolag.
  • Samverka med medarbetare i kommunen med ansvar för näringslivsfrågor, samt andra aktörer i samhället för att få fler företag att sponsra jämställt som en del av sitt arbete med social hållbarhet.

Fördjupning

SKR:s mall för jämställdhetsanalys Sjuan

Kultur- och fritidsförvaltningens jämställdhetsanalys i Jönköping (PDF) Pdf, 603 kB.

Eskilstuna kommuns sponsringspolicy (PDF)

Fagersta kommuns sponsringspolicy

Kontakt

Anna Sundberg
Jönköpings kommun
anne.sundberg@jonkoping.se

Åsa Thörne Adrianzon
Jönköpings kommun
asa.thorne-adrianzon1@jonkoping.se

Anna Fridell
Eskilstuna kommun
anna.fridell@eskilstuna.se

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Ämne
Jämställdhet, Politisk styrning
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2019-pågående
Verksamhetsområde
Ekonomi, Kultur och fritid

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel