Publicerad 9 april 2019

Ökad kunskap kring ensamkommande ungas sexuella hälsa - ett samarbete mellan Hässleholms kommun och RFSU

Under hösten 2017 gick drygt hälften av personalen på HVB-boende en utbildning för att öka sin kompetens i ungas sexuella och reproduktiva hälsa. Utbildningsinsatsen har lett till flera konkreta resultat.

Exemplet i korthet

I Hässleholms kommun driver socialtjänsten tre HVB-hem samt stödboenden som tar emot unga nyanlända och ensamkommande. Under hösten 2017 gick drygt hälften av personalen, en utbildning för att öka sin kompetens i ungas sexuella och reproduktiva hälsa. Det har lett till policydokument, fortsatt arbete i nätverk och informationsspridning på boendena.

Därför gjorde vi det

Det uppkom ofta frågor om sexuell och reproduktiv hälsa på HVB-hemmen. Det fanns därför ett behov bland personalen att öka kompetensen inom detta område för att kunna bemöta ungdomarna på ett bättre sätt. Hur kan personalen, som dagligen möter unga nyanlända och ensamkommande, prata om sexualitet, rättigheter, reproduktion och hälsa? Vilka frågor kan man ställa, och när? Kan verksamheten utveckla arbetet med sexualitetsfrågor som en del av ett hälsofrämjande arbete och vad kan vi och våra unga vinna på det?

Så gjorde vi

För att svara på dessa frågor och öka personalens kompetens utbildades ett trettiotal personer i personalen på kommunens HVB-hem samt familjehemssekreterare och personal från mobila ungdomsteamet under tre halvdagar hösten 2017. Även de ungas socialsekreterare deltog i delar av utbildningen.

Syftet med utbildningen var att sprida, bygga och förmedla kunskap och kompetens kring ensamkommande ungas sexuella hälsa till de som arbetar med denna målgrupp. Hässleholms kommun tog hjälp av RFSU Malmö med utbildningssatsningen. Utbildningen har varit konkret med fallbeskrivningar varvat med teoretiska inslag.

RFSU Malmö har även producerat en metodhandbok, Handson. Såväl utbildningen som handboken hjälper verksamheter, exempelvis HVB-personal, att skapa policys och handlingsplaner kring ämnet.

Så blev det

Utbildningsinsatsen har lett till flera konkreta resultat.

  • Personalrepresentanter från boendena samt myndigheten deltar idag i nätverksträffar kring aktuella frågor anordnade av RFSU. Kontaktpersonerna tar del av aktuell forskning, som de sprider vidare i arbetslaget. De träffas några gånger per år under ledning av RFSU.
  • Arbetet och diskussioner på boendena fortsätter kring att ta fram policys, handlingsplaner och riktlinjer.
  • Det finns nu infomaterial på ett annat sätt än tidigare på boendet till ungdomarna och även tillgång till kondomer.
  • Familjehemssekreterarna har integrerat en del av innehållet av denna utbildningen i deras utbildningar till nätverksfamiljer; Både fakta och information men också i värderingsdiskussioner.
  • Barnsekreterarna har lagt större vikt vid sexuell hälsa när de skrivit vård- och genomförandeplaner i ärenden där det har funnits problematik kopplat till sexualitet.
  • Fortsatt utbildning i RFSU:s regi är inbokad för barnsekreterarna.

Viktiga slutsatser

En av framgångsfaktorerna har varit samarbetet med RFSU Malmö och tillgången till deras kompetens och metodhandbok Handson.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Görgen Olsson
Behandlingssamordnare
Socialtjänsten, Verksamhetsområde Ensamkommande barn
Hässleholms kommun
0451-26 64 58gorgen.olsson@hassleholm.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2017 - pågående
Verksamhetsområde
Integration, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel