Publicerad 8 april 2019

Öar utan gränser på Ekerö tar tillvara kraften hos alla

”Öar utan gränser” är en modell som började utvecklas 2015 i syfte att fånga upp engagemanget hos personer som vill stödja och välkomna nyanlända samt länka ihop gamla och nya Ekeröbor.

Exemplet i korthet

Öar utan gränser är ett nätverk och ett paraply för en mängd olika initiativ på Mälaröarna. Gemensamt har de målsättningen att välkomna nyanlända och att människor ska mötas. Genom Öar utan gränser samverkar föreningar, volontärer och nätverk. Det kan handla om i allt från språkcaféer, kultur- och idrottsföreningar, läxhjälp till nätverk som engagerar sig för att ensamkommande asylsökande ungdomar ska hitta någonstans att bo i kommunen efter sin 18-årsdag.

Samverkan och gemenskapen i nätverket har gjort att engagemanget i dessa frågor har vuxit och nått ut där det behövs som bäst.

Under 2015 växte en stor vilja bland människor i lokalsamhället på Ekerö att engagera sig för att personer på flykt skulle få ett gott mottagande. Vid tiden fanns dock inte kapacitet i den kommunala organisationen att ta till vara på och kanalisera engagemanget. Med stöd av paragraf 37a-medel från länsstyrelsen kunde kommunen anställa en projektledare för integration.

Genomförande

Effekterna av samverkansarbetet har varit mycket goda och efter att medlen från länsstyrelsen tog slut i december 2016 har det fortsatt att finansieras med kommunala medel.

Till Öar utan gränsers nätverksmöten är alla välkomna och mellan 40-60 personer deltar vid varje tillfälle. Där möts civilsamhälle och kommun som delar information om rådande situation och de insatser som genomförs. Nätverksformen passar både föreningsaktiva och de som vill göra en direkt insats, men som inte nödvändigtvis vill formalisera sitt engagemang i en förening. Nätverket har därmed fångat upp många som inte tidigare har haft ett engagemang i civilsamhället.

I Öar utan gränser ingår även en vänfamilj- och bosättningskoordinator, anställd i ett samverkansprojekt mellan olika aktörer i civilsamhället och Ekerö kommun. Alla nyanlända som anvisas till kommunen får frågan av mottagande socialsekreterare om de vill bli vänskapsmatchade med en etablerad ekeröbo och/ eller om de behöver stöd med att hitta möbler till sina lägenheter. En majoritet tackar ja och kontakt förmedlas då till vänfamilj- och bosättningskoordinatorn.

I slutet av 2017 formerades en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp under namnet Samverkansorganet. Under året gjordes även en utredning med syfte är att formulera en strategisk plan för lokal samverkan. Med avstamp i utredningen och dess förslag har gruppen tagit fram att en modell som ska möjliggöra för utvecklad samverkan och dialog med civilsamhället i hela den kommunala organisationen.

Under 2018 startades Idélabbet, en katalysator för civilsamhällets engagemang. Till verksamheten, som sorterar under kultur- och fritidsförvaltningen, kan medborgare vända sig till för att förverkliga samhällsnyttiga idéer. Idélabbet ska därtill arbeta uppsökande mot personer som står längre från engagemang, delaktighet och nätverk samt har ett särskilt uppdrag att möjliggöra för delaktighet bland ungdomar.

Det här ledde arbetet fram till

Samverkan sker idag i stort som i smått. De handlar om allt från vänfamilj- och bosättningsnätverk för kommunens nyanlända, föräldravandringar, förebyggande insatser mot ensamhet hos äldre till prova-på aktiviteter i skolan.

Direkta resultat av Öar utan gränser är bland annat ett stort och aktivt engagemang bland kommuninvånarna i frågor som rör integration och inkludering och att mer än 500 integrationsfrämjande aktiviteter av varierande typ har erbjudits av föreningar, organisationer, sammanslutningar och privatpersoner.

Samarbetet med civilsamhället ger vinster för kommunen på flera sätt. Genom nya arbetssätt kan de snabbare nå de mål som satts upp i kommunen.

– Infrastrukturen för samverkan som växer fram leder till sänkta trösklar för engagemang, fler aktiviteter och att vi i gemenskap kan utveckla nya innovativa arbetssätt. Tillsammans skapar vi ett bättre Ekerö för medborgarna och en bättre beredskap för att ta oss an morgondagens utmaningar, säger Riccard Slettengren, utvecklingsledare i Ekerö kommun.

Öar i samverkan - Utvecklad samverkan mellan det civila samhället och Ekerö kommun (PDF) Pdf, 1 MB.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Riccard Slettengren Badiali
Utvecklingsledare
Ekerö kommun
08-124 57 065riccard.slettengren@ekero.se

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Social hållbarhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2015 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel