Publicerad 12 december 2022

Mot högre grad av självförsörjning på el genom solceller

Lokalförvaltningen i Göteborgs stad har antagit fram ett solenergiprogram med den långsiktiga målsättningen att 60 % av den el som förvaltningen använder senast år 2055 ska produceras av solceller. Med hjälp av engagerade medarbetare och politiker, ett nära samarbete mellan förvaltningar och långsiktiga konsultavtal har Lokalförvaltningen har sedan år 2018 slutfört 120 projekt.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

I Göteborgs Stads Klimatstrategiska program slås det fast att Göteborg stad ska ställa om till en ekologiskt hållbar stad till år 2030. Det innebär att stadenska vara en av världens mest progressiva städer när det kommer till att förebygga och åtgärda miljö- och klimatproblem. I programmet står bland annat att Göteborgs stad år 2030 ska producera minst 500 GWh förnybar el.

Solceller på offentliga lokaler

Lokalförvaltningen Göteborgs stad fick 2017 i uppdrag att utreda om solceller kan byggas på förvaltningens tak. Lokalförvaltningen är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. Varje dag är 150 000 göteborgare verksamma i skolor, förskolor, kontor och vård- och omsorgsboenden som förvaltningen sköter om. Som en uppföljning av utredningen tog lokalförvaltningen fram Solenergiprogram 2030 med de långsiktiga målsättningarna att år 2030 producera 35 GWh solel på lokalförvaltningens fastigheter och att 60 % av den el som förvaltningen använder skall produceras av solceller senast år 2055.

Genomförande

Målsättningarna innebär att i snitt 2,7 GWh skall installeras per år under de första 12 åren. Arbetet mot målsättningen bedrivs genom montering av solceller på lokalförvaltningens fastigheters tak. Parallellt arbetar fastighetsförvaltningen även med att synliggöra nyttan med hållbar lokal elproduktion. De görs genom att placera solcellerna synligt, till exempel på lägre komplementbyggnader. Särskild vikt läggs i pedagogiska miljöer såsom skolverksamheten där lokalförvaltningen även skapar visualisering av solcellsenergin för eleverna.

En annan av lokalförvaltningens ambitioner är att bana väg för utvecklingen av solceller genom att testa ny teknik, bland annat med fokus på klimat- och miljöpåverkan från tillverkningen av solceller.

Långa avtal med upphandlade konsulter och entreprenörer

För att kunna hålla en hög takt insåg Lokalförvaltningen att det skulle behövas 30–50 upphandlingar av konsulter och entreprenörer om året. Det skulle ta mycket tid och vara resurskrävande. Ett annat problem som identifierades var att det skulle vara utmanande med flertalet olika konsulter och entreprenörer då det krävs likformade system som är anpassade till Lokalförvaltningens egna övervakningssystem. Lokalförvaltningen valde därför att knyta upphandlade konsulter och entreprenörer på långa avtal med fasta priser.

Vad gäller upphandling av konsulter valde Lokalförvaltningen att vända på den normala upphandlingsrutinen genom att själva sätta timpengen och erbjuda ett långt och omfattande avtal för namngivna konsulter (2 företag med varsin konsult). Utvärdering skedde via intervjuer och en av konsulterna avropas därefter vid varje projekt.

Entreprenörerna (två stycken) utvärderas via intervjuer, materialpriser och à-priser av typhus. De avropas inför varje projekt med nya à-prislistor varje kvartal utifrån aktuell eurokurs.

Konsulternas arbete består i att upprätta förstudier, göra kontroller av befintliga fastigheters förutsättningar och stötta projektledaren under hela entreprenaden. Konsulterna stöttar även Lokalförvaltningen i strategiska frågor och är ett stöd vid upphandling av entreprenörer.

Det här har arbetet lett fram till

  • Mellan sommaren 2018 och sommaren 2022 har 310 projekt kunnat påbörjats. 60 har avbrutits på grund av uteblivet bygglov, svag konstruktion eller omfattande skuggning.
  • 120 projekt slutförts och 130 befinner sig mellan förstudie och slutförande.

Medskick till den som tar del av exemplet

Förutsättningar för framgångsrikt genomförande:

  • Engagerade medarbetare som verkligen vill hjälpa till att bidra till att målet uppfylls.
  • Förståelse för nyttan och lönsamheten med solceller inom hela organisationen.
  • Politiker och chefer som stöttar och driver på för att nå resultat.
  • Spetskompetens och stöd från upphandlade konsulter som bidrar till att göra Lokalförvaltningen till en kompetent beställare.
  • Samarbeten och utbyten med bland annat räddningstjänst och byggnadsnämnd för att skapa förståelse och förebygga eventuella bromsklossar.

Fördjupning

Lokalförvaltningens solenergiprogram 2030 (PDF), Bebo

Kontaktpersoner

Johan Gunnebo
Sakkunning solceller, solcellssamordnare och energiingenjör
Göteborgs stad

Lars Berndtsson
Projektledare el tele hiss
Göteborgs stad

Informationsansvarig

  • Victoria Kalén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Byggande, Klimat
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Påbörjades 2018. Kommer pågå till 2055.
Verksamhetsområde
Samhällsplanering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel