Publicerad 14 mars 2022

Modell för brukarundersökningar till placerade barn och unga på Gotland

Region Gotland har 61.000 invånare. Cirka 60 barn och unga är placerade i familjehem, 20 ungdomar i hem för vård eller boende (HVB) och ett fåtal i stödboenden. Våren 2021 inledde Region Gotland ett arbete för att delta i brukarundersökningen till placerade barn och unga i åldern 13 år eller äldre. Arbetet syftade till att få kunskap om hur ungdomar upplever stödet i sitt boende för att ge kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling.

Kort sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför sedan 2021 en brukarundersökning till placerade barn och unga som är 13 år eller äldre. Undersökningen riktar sig till ungdomar i familjehem, HVB och stödboende. Gotland deltog i undersökningen och har resultat för ungdomar i familjehem och HVB. 30 ungdomar besvarade enkäterna och svarsfrekvensen var 61 procent. För stödboenden finns inget resultat, då för få ungdomar svarade på enkäten. Intresse och engagemang för undersökningen från chefer och medarbetare har varit högt.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har genomfört nationella brukarundersökningar sedan 2015. Gotland har deltagit i nationella brukarundersökningar om kontakten med myndighetsutövningen/socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen sedan 2016. Från 2021 deltog Gotland även i brukarundersökningen till placerade barn och unga.

Målgruppen för undersökningen är placerade ungdomar som är 13 år eller äldre och som bor i familjehem, HVB eller stödboende. SKR tillhandahåller enkäter och en digital undersökningstjänst erbjuder stöd i genomförandet samt för sammanställning och publicering av resultatet. Undersökningen för placerade ungdomar är en totalundersökning till alla ungdomar på ett deltagande boende/som är familjehemsplacerade.

Under 2021 skapade Region Gotland en struktur för arbetet i syfte att få ett resultat som kan utgöra kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling.

Genomförande

Beslutet att delta i de nationella brukarundersökningarna är förankrat hos socialdirektören och avdelningschefen för individ- och familjeomsorgen. Under 2021 beslutade Gotland att delta också i undersökningen som riktar sig till placerade ungdomar. Enhetscheferna fick i uppdrag att utse en ”ambassadör” från de enheter som arbetar med placerade barn och unga. Ambassadörernas uppgift var att bistå med direkt stöd till övriga medarbetare inom sitt verksamhetsområde under genomförandet av undersökningen.

Huvudkontaktpersonen (en centralt placerad utvecklingsledare) och kontaktpersoner (verksamhetsutvecklare inom IFO) för undersökningen utsågs med ansvar för övergripande samordning och planering samt stöd till ambassadörerna. Kontaktpersonerna har bistått ambassadörerna med stöd samt vid behov kontaktat SKR och Enkätfabriken för kompletterande information. Ambassadörerna har försetts med stödmaterial för att kunna informera övriga medarbetare på arbetsplatsträffar och liknande.

Undersökningen genomfördes under perioden 15 september-24 oktober 2021. I första hand har undersökningen genomförts digitalt med den undersökningstjänst som levereras från Enkätfabriken. Pappersenkäter har också använts och ansvaret för att registrera svaren har vilat på huvudkontaktpersonen. Verksamheterna har försetts med svarskuvert.

Inför undersökningen kontaktades de ungdomar som omfattades av brukarundersökningen (via telefon eller i samband med besök eller möte med socialsekreterare) för att informeras om undersökningens genomförande och för samtycke till att delta. Ansvaret för att kontakta ungdomarna och skicka ut enkäten har vilat på ansvarig socialsekreterare.

Fortlöpande stöd

Inför och under tiden som undersökningen genomfördes samlades kontaktpersoner och ambassadörer för fortlöpande information och stöd. I den mån det funnits möjlighet har enhetschefer och ambassadörer deltagit på SKR:s uppstartsmöten och resultatseminarium.

Enhetschefer och ambassadörer har fortlöpande kunnat följa svarsfrekvensen för respektive boende/enhet i undersökningen. Tack vare att möjligheten att följa svarsfrekvenserna i realtid såg vi den tydliga positiva effekten av att påminna ungdomarna att svara (vi påminde med ett kort trevligt sms, i all enkelhet). Den positiva effekten av att påminna ungdomarna spreds bland handläggare. För att öka engagemanget för en hög svarsfrekvens, utlystes också en tävling med ett ”glasspris”, mellan olika enheter/verksamhetsområden, vilket hade en positiv effekt.

Plan för uppföljning

Resultatet av brukarundersökningen har sammanställts och överlämnats till ansvariga enhetschefer, som ska ta fram en plan för fortsatt arbete och återrapportera till avdelningschefen. Planen ska innehålla hur resultatet återförs till medarbetarna, tas om hand inom den egna enheten och utgör kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling samt hur resultatet återförs till brukarna.

Familjehemsteamet har därefter utarbetat ett brev till familjehemsplacerade ungdomar och deras familjehem, där ett tack riktas till ungdomarna. I brevet redovisas resultatet översiktligt. Där finns också information om att socialsekreterare, tillsammans med familjehemssekreterare, i samband med uppföljning kommer att uppmärksamma det övergripande resultatet i samtal med barnen och ungdomarna (oavsett ålder) och familjehemmet. De områden som verksamheten särskilt vill uppmärksamma och samtala kring är orsak till könsskillnader, hur socialtjänsten kan skapa trygghet och vilka frågor som är viktiga att få vara med och bestämma om. Resultatet av samtalen ska bidra till verksamhetsutveckling i arbetet med familjehemsplacerade barn och ungdomar.

Det här har arbetet lett fram till

Antalet deltagare i brukarundersökningen är totalt 30 ungdomar (18 svar för familjehem, 12 svar för HVB). Resultatet har bidragit till att verksamheten fått kunskap om kvaliteten och sådant som kan bli bättre. Engagemanget och intresset för undersökningen bland enhetschefer och medarbetare har varit högt, vilket är positivt.

De viktigaste slutsatserna

 • Förankring på ledningsnivå
 • Ambassadörer med en förankring i arbetsgrupperna på enheterna
 • Huvudkontaktperson och kontaktpersoner med ansvar för kontakt med SKR och Enkätfabriken samt stöd till ambassadörerna
 • Förse ambassadörerna med stödmaterial
 • Fortlöpande avstämningar mellan kontaktpersoner och ambassadörer inför och under tiden för undersökningen
 • Tävling mellan verksamhetsområden och ett pris för högst deltagande/svarsfrekvens
 • Fortlöpande följa svarsfrekvens
 • Påminnelser till ungdomarna
 • Erbjuda enhetschefer en sammanställning av resultat (PPT) som kan utgöra underlag för återföring till medarbetare
 • Erbjuda stöd med analyser av resultat
 • Enhetschefers ansvar för att ta fram en plan för återföring till medarbetare och brukare samt redovisa hur resultatet kan utgöra kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling, trots att antalet som svarat kanske inte håller för att kunna generalisera i alla delar

Kontaktpersoner

Ia Lönngren, utvecklingsledare socialförvaltningen Region Gotland

ia.lonngren@gotland.se

Informationsansvarig

 • Ia Lönngren
  Medlem

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Barn och unga
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
15 september till 24 oktober 2021
Verksamhetsområde
Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel