Publicerad 9 april 2019

Matchning och samverkan har gett positiva resultat i Luleå kommun

Workplace Luleå är ett projekt som matchar arbetsgivarnas behov med utrikesfödda som ska etablera sig på arbetsmarknaden. Det är ett av flera initiativ som bidragit till kommunens positiva resultat inom etableringen.

Exemplet i korthet

Workplace Luleå är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Luleå kommun i samverkan med arbetsförmedlingen. De jobbar direkt med arbetsgivare som har ett rekryteringsbehov och matchar utrikesfödda in på arbetsmarknaden. Att samverka och jobba med helheten i mottagandet lyfts som framgångsfaktorer för att lyckas med etableringen av nyanlända i kommunen.

Filmen är från SKR:s besök i Luleå i september 2018. Längd cirka 10 minuter.

Bakgrund

Luleå kommun står inför utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Samtidigt har de identifierat hinder för att nyanlända ska komma in snabbare på arbetsmarknaden. Projektet Workplace Luleå syftar därför till att ge stöd till både arbetsgivare och målgruppen för att överbrygga dessa hinder.

Genomförande

De anställda i projektet är både från arbetsförmedlingen och Luleå kommuns arbetsmarknadsförvaltning. I projektet hjälper de arbetsgivarna med matchning och handledning samt håller i deltagarutbildning.

– När vi jobbar med matchningen åker vi ut och pratar med arbetsgivarna för att försöka bryta ner hur deras behov ser ut, vilka arbetsuppgifter är det som ska bli utförda och vad som krävs för att utföra uppgifterna, säger Mattias Carlsson, projektledare Workplace Luleå.

Upplägget ser ut så att deltagaren har 80 procent praktik eller anställning och 20 procent utbildning. Deltagaren börjar med en månads praktik på företaget och om det fungerar bra får deltagaren anställning fyra månader i projektet.

Utbildningsdagen som hålls en gång i veckan är som en förlängning av samhällsorienteringen, beskriver Susann Strömbäck, pedagog Workplace Luleå. Deltagarna får exempelvis arbetsmarknadskunskaper och går igenom hur det fungerar i det svenska samhället med värderingar, koder etc.

Mottagningsenheten ger vägledning, löser praktiska frågor och ser till att alla får bostad.

– Vi har ett initiativ från politikerna att upp till en fjärdedel av det lediga beståndet ska gå till nyanlända. Det har gjort att vi har kunnat placera familjer i permanenta bostäder från dag ett berättar Lina Mbairi, flyktingsekreterare Luleå kommun.

Det här har arbetet lett fram till

Luleå kommun har goda resultat och över hälften av de nyanlända är i studier eller arbete efter två år. Att jobba med helheten i mottagandet lyfts fram som en viktig framgångsfaktor för lyckas med etableringen.

– Kommunen har en god arbetsmarknad och arbetsgivare som ser stor potential i att rekrytera utrikesfödda berättar Sven Lindahl, avdelningschef Luleå kommun. För att lyckas med matchningen mellan deltagaren och företagen har det varit viktigt med ett gott samarbete mellan arbetsförmedlingen, kommunen och näringslivet där de kan stötta både den arbetssökande och arbetsgivarna, fortsätter Sven Lindahl.

– Det har varit en prioriterad insats från ledningen och de har avsatt tydliga resurser för att nå bra resultat, berättar Daniel Nilsson, chef arbetsförmedlingen Luleå/Boden. Daniel Nilsson lyfter också att de varit en bra och stabil arbetsgrupp som jobbat med målgruppen under en längre period.

Lina Mbairi poängterar vikten av att komma till sin permanenta bostad från dag ett. I dialogen med arbetsförmedlingen har de sett att det har fått positiva effekter på etableringsresultatet.

Kontaktpersoner

Mattias Carlsson
Projektledare Workplace Luleå
0920- 45 49 69Mattias.Carlsson@amf.lulea.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2017 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel