Publicerad 17 februari 2021

Målbild - kompassen för omställningen till Nära vård

Omställningen till Nära vård drivs framåt med en gemensam målbild som främsta kompass. Målbilder har eller håller på att tas fram i samverkan mellan region och kommuner. Här presenteras hur Västernorrland tog fram sin målbilden och exempel på målbilder från andra regioner.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Omställningen till en mer nära vård och omsorg är den största omställningen av hälso-sjukvården och omsorgen i modern tid. Det är många som berörs; regioner, kommuner, privata utförare, civilsamhället och inte minst befolkningen som ska ta del av tjänsterna. För att alla ska dra åt samma håll i en bestämd riktning behövs en tydlig och gemensam målbild. Den tas fram av regioner och kommuner i samverkan och ofta i dialog med befolkningen. Regioner och kommuner i flera län har tagit fram målbilder medan andra är mitt i processen.

Västernorrlands målbild Nära vård

Det övergripande syftet med målbilden för Nära Vård är att skapa en god och jämlik vård som individen kan vara trygg med. Västernorrlands samverkansorgan för vårdfrågor mellan kommunerna och regionen, Social ReKo, har fastställt en gemensam målbild för god och nära vård i Västernorrland. Målbilden ska ses som en del av den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Genomförande

Som underlag till målbilden, har bland annat medborgardialoger genomförts i sex av sju kommuner (pandemin har hindrat genomförande i alla kommuner). Även några centrala samverkansfunktioner inom regionen, Regionala pensionärsrådet och Regionens råd för nationella minoriteter har bidragit.

Formellt är målbilden på väg att antas i början av 2021 av politiska beslutsinstanser i samtliga kommuner och i regionen. I de flesta kommuner antas målbilden av kommunfullmäktige. Det är en stark signal om att Nära vård kommer att beröra hela organisationen när arbetet väl kommer igång på bredden.

Detta har arbetet lett till

Målbilden som tagits fram kan sammanfattas i fyra punkter.

  1. Jag har en vård som är tillgänglig för mina behov. Till exempel en möjlighet att komma i kontakt med vården på ett enkelt och smidigt sätt utifrån patientens behov.
  2. Jag har en kontinuitet i min kontakt med vården. Till exempel att få känna trygghet i att alla samarbetar kring patientens behov.
  3. Mitt behov är i fokus och jag är delaktig i min egen vård. Till exempel att det finns ett helhetsperspektiv i mötet med patienten och fokus på personens behov.
  4. Vården är hälsofrämjande och förebyggande för min hälsa. Till exempel hälsofrämjande insatser sker nära patienten och med utgångspunkt i var personen befinner sig i sitt liv, både geografiskt och personligt.

Fördjupning

Västernorrland har sammanfattat sin målbild i ett dokument.

Målbild för God och nära vård 2030, Region Västernorrland (PDF)

Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi, Region Västernorrland (PDF)

Fler regioners målbilder

Det finns fler regioner som arbetat med att ta fram målbilder. De presenteras i följande dokument.

Uppsala. Målbild för Effektiv och nära vård 2030 (PDF) Pdf, 1 MB.

Östergötland Visuell målbild (PDF) Pdf, 2 MB.

Jönköping Gemensam målbild (PDF) Pdf, 1005 kB.

Jämtland Härjedalen Mål för god och nära vård (PDF) Pdf, 110 kB.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Nära vård, Äldreomsorg
Exempel från
Kommun, Region
Tidsperiod
Pågående
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel