Publicerad 9 april 2019

Lokalt programråd - samverkan för kvalitet och arbetslivsanknytning

Ett aktivt lokalt programråd för Barn- och fritidsprogrammet handlar om att vässa utbildningen så att eleverna får en bättre utbildning som matchar branschens krav.

I det programråd som Liselott Broman Huss, rektor på Alléskolan i Hallsbergs kommun, leder är söktryck och kvalitet aktuella frågor. I programrådet sitter förutom hon själv, lärare, fackliga representanter, elevrepresentant och arbetsgivarföreträdare. Programrådet är integrerat i det
systematiska kvalitetsarbetet genom att kontinuerligt utvärdera och förändra det som behövs för ökad kvalitet.

Det är viktigt att rektorn finns med så att det finns mandat att fatta beslut. Det kan annars vara lite svajigt, säger Liselott Broman Huss.

De lägger stor vikt vid helheten i elevernas utbildning och kopplingen mellan branschen och skolan. Hur mycket tid får de praktiska frågorna ta i utbildningen och vilka är de kvalitetsbrister som arbetsgivarna ser?

Fokus är elevernas prestationer och deras anställningsbarhet. Vilka förväntningar finns på eleverna när de kommer ut? Hur kan arbetsplatsförlagt lärande (APL) på bästa sätt planeras för att förväntningarna ska uppfyllas?

Programrådet omfattar även vuxenutbildningen

När det finns ett bra samarbete mellan utbildningen och arbetsgivarna är det inte några problem att hitta APL-platser till eleverna. På merparten av förskolorna finns en utbildad handledare och eleverna får ett bra mottagande under APL. Samtidigt eftersträvar man att utbilda fler handledare för att säkerställa kvaliteten för alla elever under APL.

En utmaning när det är så mycket som händer ute i verksamheterna är att samla programrådets alla deltagare till mötena. Men det finns ett antal nyckelpersoner som alltid kommer. Det gäller att ha en agenda i det lokala programrådet som är relevant och av intresse för arbetsgivarna.

En lärdom Liselott har dragit är att när innehållet på mötena blir för skolinriktat så kommer inte arbetsgivarna. Genom att programrådet även omfattar vuxenutbildningen har hon sett ett större intresse hos arbetsgivarna. Arbetsgivarna har nu koll på hur många som utbildar sig och vet när de behöver ta emot en APL-elev. Liselott säger att arbetsgivarna drar i eleverna och anordnar APL-plats till dem i god tid.

Agendan för programrådet sätter Liselott tillsammans med lärarna på Barn- och fritidsprogrammet. De ger alltid arbetsgivarna möjlighet att komma med förslag till punkter på agendan.

Tips för ett väl fungerande lokalt programråd

  • Se till att få en stor bredd av företrädare att delta i rådets möten
  • Formulera tydliga riktlinjer för rådets arbete
  • Skapa ömsesidig dialog så att innehållet i programrådets möten både möter skolans och
    branschens behov
  • Verka för att arbetslivet, inom ramen för utbildningens mål, ges möjlighet att lämna sina synpunkter på utbildningens inriktning och innehåll för att säkerställa att utbildningen är aktuell och relevant för branschen.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Förskola, Personal- och kompetensförsörjning
Exempel från
Kommun
Verksamhetsområde
Skola

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel