Publicerad 7 december 2020

Lego Serious Play breddar medborgardialogen i Järfälla kommun

Metoden Lego Serious Play hjälper Järfälla kommun att fördjupa sin medborgardialog. Möjligheten att bygga svar på dialogledarnas frågor lockar grupper som annars inte brukar delta. Metoden har använts tillsammans med ungdomar, vuxna, tjänstepersoner och politiker.

I kommunhuset i Jakobsberg finns ett förråd fullt av legobitar. Förutom tusentals ”vanliga” bitar innehåller Lego Serious Play också specialbitar med symboler. Legot är förutsättningen för en dialogmetod där deltagarna bygger svar på frågor som: Vad tycker vi egentligen? Hur ser det ut i vår verksamhet? Vad är den gemensamma nämnaren?

Genom att bryta ned abstrakta fenomen och platta ut maktstrukturer gör metoden det lättare att nå grupper som inte brukar delta i dialoger. Anledningen kan vara ovilja, otrygghet eller ovana vid att uttrycka sig i tal och skrift.

Att bygga tillsammans, och därefter diskutera resultatet, skapar en delaktighet som många traditionella dialogmetoder inte lyckas uppnå.

Positiva slutsatser

 • Att bygga modeller synliggör outtalade mönster och skapar en dynamisk bild av samhället.
 • Metoden gör det lätt att snabbt bygga relationer och skapa delaktighet.
 • Praktiskt arbete lockar personer som inte trivs med traditionella mötesformer eller är ovana vid att uttrycka sig i tal och skrift.
 • Metoden uppmuntrar samverkan eftersom individuella modeller byggs samman till en helhet.
 • Genom att tjänstepersoner och förtroendevalda kan ta del av processens resultat via film och bilder, har de lättare att ta till sig deltagarnas erfarenheter och berättelser.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte och mål

I september 2016 antog Järfälla kommun en demokratiplan med visionen ”hållbar lokal demokrati med jämlikt inflytande för alla”. I uppdateringen från 2019 står bland annat: "Medborgardialog kan bidra till att beslut som fattas av kommunen är bättre lokalt förankrade och tar hänsyn till fler perspektiv. Att fråga dem det berör om problemformulering, orsaker och lösningar skapar ett bättre beslutsunderlag för den politiska processen. I frågor som är påverkningsbara och berör kommuninvånarna ska invånare ha möjlighet att framföra sina åsikter inför beslut."

Jessika Karreskog är chef för kommunens demokratiutvecklingsverksamhet och anställd av kommunens kultur-, demokrati- och fritidsförvaltning. Hennes uppgift är bland annat att ”öka invånarnas kunskap och möjligheter att delta i lokal demokrati mellan valen”.

Efter att ha arbetat med traditionella dialogmetoder vill hon pröva metoden Lego Serious Play som hon lärt känna genom tidigare arbetskamrater.

Målet var att hitta ett alternativ till de post-it-lappar som länge dominerat dialogerna inom offentlig sektor.

– Om vi nöjer oss med en lapp där det står trygghet riskerar vi att missa både helhet och viktiga sammanhang, menar hon och fick medhåll av chefen.

Jessika Karreskog jämför processen med en vanlig workshop, med skillnaden att metoden plockar fram flera dimensioner.

– De flesta frågor har ju flera svar. Tidigare konstaterade vi att ”unga vill ha trygghet”. Nu kan vi istället säga ”så här upplever de trygghet”, ”så här upplever de otrygghet” och ”så här vill de att kommunen jobbar vidare med frågan”.

Specialbitar med symboler

Många menar att den nya metoden passar bäst för dialog om stadsplanering, eftersom klossar brukar användas för att bygga hus eller utomhusmiljöer. Men förutom traditionella byggbitar innehåller Lego Serious Play också bitar med symboler som ugglor, dödskallar och pengar vilka kan användas som metaforer för kunskap, våld och makt. Deltagarna kan också välja att bygga med olika färger för att tydliggöra sina tankar.

Eftersom metoden erbjuder en kombination av praktiskt byggande och berättande (storytelling) går det lättare att vaska fram deltagarnas upplevelser och känslor inför en fråga. Jessika Karreskogs erfarenhet är att metoden öppnar nya möjligheter att prata om kommunens komplexa och tredimensionella verksamhet, vilket i sin tur lyfter fram nya frågor och perspektiv.

Plattar ut maktstrukturer

Kollegan Jenny Johansson Berggren är barnrättsstrateg med fokus på ungas inflytande och håller med. Hon menar att möten mellan förtroendevalda och unga kan vara extra svåra eftersom grupperna befinner sig på olika nivåer och ofta saknar ett gemensamt språk.

– Genom att använda fysiska former och bygga tredimensionellt plattar vi ut hämmande maktstrukturer.

Som bonus skapar metoden engagerande och lekfulla möten som uppmuntrar innovation och kreativitet.

Deltagare som inte är vana vid att uttrycka sig i skrift eller tal känner sig ofta tryggare när de får göra något med händerna. Att bygga ihop plastbitar tyst för sig själv kräver inte heller några förkunskaper och är inte lika prestigefyllt som att till exempel måla eller jobba med lera.

I diskussionen efter byggandet pratar man inte om deltagaren utan om den modell som hen har byggt av sin vision eller åsikt om en fråga.

Att vara med och bygga förstärker både delaktighet och ”ägandet” av en lösning eller vision.

Genomförande

För att använda metoden krävs att minst två personer har gått en utbildning för att bli facilitatorer (processledare) i metoden Lego Serious Play. Demokratiutvecklarna Jessika Karreskog och Jenny Johansson Berggren är båda utbildade och har använt metoden både inom sin egen förvaltning och på uppdrag av andra.

Vid dialoger med fler än cirka 30 till 40 personer räcker det med en processledare. Kommunens hittills största dialog med 130 deltagare leddes både av Jessika Karreskog och Jenny Johansson Berggren.

Metoder har utvecklat ungdomsdialogen

När det gäller unga är metoden en utveckling av kommunens traditionella ungdomsdialog. Första året – 2019 – fick förvaltningens sommarjobbare delta i en tre timmar lång workshop med Lego Serious Play där de fick svara på frågor om sin hemkommun.

Syftet var att visa politiker och förvaltningar hur unga upplever att bo och leva i Järfälla.

Bygger svar på processledarens fråga

Varje dialog med Lego Serious Play inleds med en uppvärmning med enkla och snabba övningar för att få deltagarna att börja bygga. När gruppen har flow formulerar samtalsledaren frågor som deltagarna besvarar genom att bygga en modell. Liksom i alla dialogformer är det viktigt att välja rätt fråga, att resultatet har en mottagare och att frågan är möjligt att påverka.

Exempel på frågor:

 • Hur upplever du att det är att vara ung i Järfälla?
 • Hur ser andra grupper och vuxna på unga i Järfälla?
 • Hur önskar du att Järfälla vore för unga?

Under första delen av byggandet bygger alla en egen version tyst för sig själv. När de är klara lockar ledaren fram berättelserna genom att till exempel fråga: Vad är det för hög med pengar? eller Varför har du satt en dödskalle där?.

Nyckeln är att fråga utan att tolka och Jenny Johansson Berggren menar att den nya metoden gör det lättare att gå in i detaljer än när deltagarna skrev svar på lappar.

– Om någon skrev ”skräp och sly” stannade det ofta vid det. När vi istället kan fråga vad klumpen med gråa bitar betyder blir svaret kanske ”skräp och sly som är läskigt” vilket även uttrycker en känsla.

Bygger en helhet som filmas

I nästa steg bygger deltagarna ihop alla delar till en gemensam helhet. En process som enligt Jessika Karreskog kan liknas vid att ”bygga en karta över ungas upplevelser och önskningar”.

Alla dialoger avslutas med att deltagarna beskriver sina modeller samtidigt som de filmas av ledarna (oftast med hjälp av mobilkamera). Filmerna visar inga ansikten utan endast modellen och deltagarnas händer och röster vilket gör att materialet kan använda långsiktigt. Filmerna transkriberas eller klipps samman till kortare versioner och ledarna skriver ned viktiga slutsatser och kompletterar med bilder. Den färdiga dokumentationen rapporteras sedan till ansvarig nämnd och/eller tjänstepersoner inom respektive sakområde.

Ibland bjuds även tjänstepersoner och förtroendevalda in att medverka.

– En fördel med det är att de har lättare att ta till sig berättelserna när de får höra dem direkt, säger Jenny Johansson Berggren och refererar till berättelser från unga killar från förorten som ”aldrig skulle kommit fram med en annan metod.

Detta har arbetet lett fram till – resultat

Arbetet med Lego Serious Play har utvecklat Järfälla kommuns ungdomsdialog.

Efter att ha använt metoden med unga sommarjobbare har kommunen hösten 2020 samlat in 60 ungas syn på och upplevelse av Järfälla kommun idag – och deras tankar om Järfälla i framtiden. Genom att använda metoden med unga som har fått sommarjobb har man nått flera individer som inte brukar engagerar sig i kommunens dialoger. Arbetet med unga kommer att fortsätta med årliga workshops för att bredda perspektivet på hur de ser på kommunen och för att upptäcka trender eller återkommande frågor som är särskilt viktiga att fånga upp.

Efter pandemin finns planer på att använda Lego Serious Play för att ta reda på invånares och tjänstepersoners syn på kommunens barnrättssyn, den nya gymnasieskolan och säkra skolvägar. På sikt diskuteras att använda metoden för att bygga upplevelser av ett centrum och av trygghet för att därefter skapa idéer om centrumutveckling.

De viktigaste slutsatserna

Fördelar med metoden Lego Serious Play

Att bygga modeller synliggör outtalade mönster och skapar en dynamisk bild av samhället som få andra verktyg klarar. Metoden leder snabbt till kärnan i en fråga.

 • En avväpnande och lustfylld metod skapar ett kreativt gemensamt flow och uppmuntrar deltagarna att släppa loss fantasin. Att deltagarna använder händerna öppnar för fler dimensioner i dialogen.
 • Metoden skapar på kort tid relationer och delaktighet. Alla som deltar har samma perspektiv och ingen behöver ha särskilda förkunskaper.
 • Att jobba praktiskt och använda olika sinnen lockar personer som inte trivs med traditionella mötesformer. Metoden gör det också lättare att nå de tysta och de som inte är vana vid att uttrycka sig i tal och skrift. Det blir helt enkelt lättare att nå nya målgrupper.
 • Metoden uppmuntrar till samverkan eftersom individuella modeller byggs samman till en helhet.
 • Att ta del av deltagarnas erfarenheter direkt, gör det svårt för mottagaren att värja sig.
 • Filmade och fotograferade modeller är ett bra stöd för minnet i långa processer.

Svagheter med metoden Lego Serious Play

 • Vissa – framför allt vuxna – kan känna motstånd i början eftersom de tolkar metoden som oseriös.
 • För trovärdigheten är det viktigt att klargöra att metoden Lego Serious Play baseras på forskning inom strategi och organisationsutveckling.

Fördjupning

Demokratiplan för Järfälla kommun – för en hållbar demokrati för alla (PDF)

How It All Began: The Origins Of LEGO Serious Play, International Journal of Management and Applied Research , engelska

Uppdrag ungdomsambassadör: sommarjobb och inflytandearbete 2019 i Järfälla kommun (PDF) Pdf, 429 kB.

Kontaktpersoner

Jessika Karreskog
Demokratiutvecklare och chef för demokratiutvecklingsverksamheten i Järfälla kommun
jessika.karreskog@jarfalla.se

Jenny Johansson Berggren
Barnrättsstrateg, Järfälla kommunjenny.johansson.berggren@jarfalla.se

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Medborgardialog
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Ordinarie verksamhet sedan 2019
Verksamhetsområde
Demokrati

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel