Publicerad 20 januari 2021

Krafttag mot sexuella trakasserier på festival i Malmö

Sexuella trakasserier och övergrepp framför allt mot tjejer i samband med musikfestivaler fick stor uppmärksamhet 2016. Det här fick Malmö stad att vidta konkreta åtgärder inför Malmöfestivalen samma år. Resultatet blev att flera olika brott minskade och att fler unga kände sig trygga.

Medier uppmärksammade 2016 hur vanligt förekommande det är att kvinnor och tjejer drabbas av sexuella trakasserier och övergrepp i samband med musikfestivaler. När Malmö stad gjorde en egen trygghetsundersökning bland ungdomar visade det sig att detsamma gällde även deras festival. 60 procent av de unga som svarade på undersökningen uppgav att de själva blivit utsatta eller observerat någon form av trakasserier i samband med festivalen.

En rad konkreta åtgärder vidtogs: ökad närvaro av ordningsvakter, närmare samarbete med polis, fler informationsinsatser och en ökad vuxennärvaro. Det ledde till att fler övergrepp anmäldes, flera olika brott minskade och tryggheten ökade. Övergrepp som till allra största del hade drabbat tjejer.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Malmöfestivalen är en populär festival som pågår under åtta dagar och har cirka 1,2 miljoner besökare. 88 procent av alla besökare är positiva till festivalen (som är gratis). Den genererar också goda intäkter för turistbranschen, eftersom hälften av alla besökare kommer utifrån. Men precis som på flera andra festivaler runt om i Sverige så förekommer våld och brott i samband med festivalen, med stor omfattning av sexuella övergrepp och trakasserier. Det var också detta som fick uppmärksamhet i medier, i stället för den glädje som festivalen ger.

I en trygghetsundersökning som besvarades av 253 ungdomar från sju gymnasieskolor och en högskola i Malmö framkom 2016 att:

  • 60 procent hade blivit utsatta för eller observerat någon form av trakasserier under Malmöfestivalen
  • Besökare under 19 år kände sig mer otrygga än de som var 19-25 år
  • 85 procent kände sig trygga eller mycket trygga på dagtid
  • 49 procent kände sig trygga eller mycket trygga på kvällstid

En miss är att enkäten inte var könsuppdelad, men annan statistik visar att kvinnor och flickor drabbas i betydligt högre utsträckning än män och pojkar av sexuella trakasserier och övergrepp. Malmö stad beslutade att vidta ett antal åtgärder för att skapa en trygg festival för alla, bland annat att alla övergrepp skulle polisanmälas.

Genomförande

Flera åtgärder vidtogs. Särskild utbildning genomfördes för vakter och värdar för att de skulle vara uppmärksamma på sexuella trakasserier. Fler ordningsvakter och värdar anlitades, framförallt på så kallade “riskspelningar”. Bland publiken ställdes podier ut för att vakter ute i publiken skulle få bättre överblick. Civil personal togs in för att lättare kunna identifiera gärningspersoner. Ansökan om kameraövervakning gjordes till länsstyrelsen och festivalledningen hade ett nära samarbete med polisen. Uppmaningen till alla var att alla brott ska polisanmälas. Informationen till festivalbesökare förstärktes, på storbildsskärmar och i festivaltidning.

Det här har arbetet lett fram till

Fler brott anmäldes och andelen brott generellt har minskat på festivalen. Det är i dag en tryggare offentlig plats för fler, än före åtgärderna.

Det finns flera förklaringar till att arbetet varit framgångsrikt. Bland annat att det har funnits en vilja hos festivalledningen och en insikt om att åtgärderna varit nödvändiga. Flera av åtgärderna kopplas också till annat arbete i Malmö som rör mänskliga rättigheter (MR) och jämlikhet. Till exempel att utbildning av ordningsvakter i MR-frågor är med som upphandlingskriterier.

De viktigaste slutsatserna

Arbetet lyckades mycket tack vare att det fanns en vilja hos festivalledningen och en insikt om att åtgärderna var nödvändiga.

Åtgärder mot sexualbrott och för jämställdhet ledde till att andra brott också minskade. Ett långsiktigt och strategiskt jämställdhetsarbete får effekter för alla. Alla känner sig mer trygga och våldet minskar för fler.

Ökad vuxennärvaro och nolltolerans, alltså att alla brott polisanmäls, har effekt.

Flera olika insatser som samverkar ger resultat. Till exempel ökade informationsinsatser, bra samarbete mellan polis och ordningsvakter, civil personal och kameraövervakning gör att brott kan upptäckas och anmälas.

Flera av åtgärderna kopplades till annat arbete i Malmö stad som rör mänskliga rättigheter och jämlikhet. Till exempel är utbildning av ordningsvakter i MR-frågor med som ett krav i upphandlingen.

En förbättringsåtgärd är att följa upp enkäter och liknande uppdelat på kön, för att tydligare se hur utsattheten skiljer sig åt mellan killar och tjejer, kvinnor och män.

Fördjupning

Malmö stads jämställdhetsarbete

Kontaktpersoner

Anders Eriksson
Utvecklingssekreterare
Malmö stad
anders.p.eriksson@malmo.se

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Jämställdhet, Kvinnofrid, Trygghet och säkerhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2016 - pågående
Verksamhetsområde
Demokrati, Kultur och fritid

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel