Publicerad 27 november 2019

Kalmar minskar utsläpp med långsiktig strategi och klimatbokslut

Region Kalmar län gör årliga klimatbokslut sedan 2014. Regionen använder boksluten för att följa upp regionens klimatstrategi och insatser för minskade utsläpp av växthusgaser. Arbetet ger resultat: regionen har nått mål om minskade klimatutsläpp i förtid.

Bakgrund

Region Kalmar län står, likt andra offentliga och privata aktörer, inför utmaningen att snabbt minska sina utsläpp av växthusgaser. Inför 2014 fördes politiska diskussioner om behovet av att systematiskt och strategiskt följa upp organisationens klimatutsläpp. Vid den här tiden hade regionen endast en övergripande klimatstrategi som saknade tydliga mål, avgränsningar och metodik. Strategin gick inte att följa upp på ett bra sätt.

2014 gjorde regionen därför sitt första klimatbokslut. I de årliga boksluten redovisas utsläpp från bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och kapitalplaceringar. Regionen har numera också en tydlig strategi för fossilfrihet. Dess mål och aktiveter följs upp med klimatboksluten.

Genomförande

Bred politisk förankring viktigt

Den senaste klimatstrategin togs fram 2017 och föregicks av många och långa diskussioner: Prioriterar regionen rätt områden? Är målen rimliga? Processen med att ta fram strategin pågick i drygt ett år. Efter att ha blivit återremitterad i beslutande organ, har strategin nu en bred politisk förankring. Det bedömer företrädare för regionen har underlättat viktiga beslut, såsom investeringen i en anläggning för destruktion av lustgas i sjukvården och beslutet om 100 procent förnybart drivmedel i kollektivtrafikens bussar.

Fokus på mätbara mål inom de egna verksamheterna

Regionen har utformat målen i klimatstrategin så att de är relevanta, rimliga, mätbara. Målen omfattar klimatutsläpp från regionens egna verksamheter, eftersom det framförallt är dessa utsläpp som regionen kan påverka. Målen omfattar kollektivtrafiken, hälso- och sjukvården, folktandvården och folkhögskolorna. Det handlar om utsläpp av växthusgaser från energi, köldmedier, avfall, lustgas och transporter (ambulans, tjänsteresor, kollektivtrafik, tåg- och serviceresor). Strategin beskriver regionens aktiviteter och mål för att på sikt bli en fossilfri region med noll nettoutsläpp av växthusgaser.

I klimatboksluten redovisas även utsläpp från inköpta material och livsmedel samt utsläpp från de bolag som ingår i regionens investeringsportfölj. Dessa indirekta utsläpp, som regionen inte har full rådighet över, ingår inte i den övergripande strategin av två skäl. Dels är de svåra att beräkna, dels saknades tillförlitliga underlag när målsättningen antogs.

Klimatstrategin anger däremot att kunskapen om indirekta utsläpp ska öka och att regionen ska arbeta för att minska indirekta utsläpp samt sätta individuella mål per utsläppspost.

Konsultstöd ökar förtroendet för klimatbokslutet

Regionen tar hjälp av en extern konsult i arbetet med sina klimatbokslut. Konsulten gör en årlig genomlysning som visar vad som går bra och vad som inte går bra. Arbetet sker med hjälp av det så kallade GHG-protokollet som är en global standard för att mäta och redovisa klimatutsläpp. Protokollet används av tusentals företag och organisationer världen över. En vinst med att anlita en konsult är, enligt regionen, att det ökar förtroendet för underlaget och de förslag som läggs fram för vilka utsläpp organisationen behöver analysera närmare. En nyckel i arbetet med bokslutet är att avsätta tillräckliga resurser på att analysera resultaten, för att veta vad det är som ligger bakom positiva respektive negativa trender.

Ambassadörer höjer takten i klimatomställningen

För att underlätta klimatomställningen har varje arbetsplats på regionen ett ombud som ska vara ambassadör i miljö- och klimatarbetet och chefens förlängda arm. De cirka 300 ombuden träffas årligen för att del av kunskap och för att utbyta erfarenheter kring teman som vatten, resor och avfallshantering. Syftet är att höja ombudens kunskap om miljö- och klimatfrågor.

Regionen arbetar för att de egna medarbetarna ska resa mer hållbart. Beteenden påverkas exempelvis genom möjlighet till att avropa förmånscykel. Regionen har som mål att minska antalet bilar och mängden bilresor samt att hitta nya sätt att mötas. Medarbetarna på regionen reser mindre med bil och deras tågresor ökar. Dock ökar antalet flygresor. Regionen ser därför över sin rese- och mötespolicy så att det tydligare framgår att videokonferenser och tågresor ska prioriteras framför flyget.

Det här har arbetet lett fram till

Region Kalmar län har kommit en bra bit på väg mot att bli en fossilfri region. Målet att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent till 2020 uppnåddes redan 2018. Att utsläppen minskat snabbt beror främst på att regionen har gjort en övergång till förnybar fjärrvärme och att alla bussar i kollektivtrafiken drivs med förnybara drivmedel.

Från och med 2020 körs även alla serviceresor med förnybara drivmedel. Nästa delmål är att minska utsläppen med 60 procent till 2030.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Johanna Schelin
Hållbarhetschef, Region Kalmar län
0480-445 203
johanna.schelin@regionkalmar.se

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Miljö, hälsa
Exempel från
Region
Tidsperiod
2014 - pågående

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel