Publicerad 9 november 2021

Jämtland Härjedalen knyter ihop patientkontrakt med flera satsningar

I Region Jämtland Härjedalen är det uttalat från ledningen att arbetet med patientkontrakt är kopplat till flera andra utvecklingssatsningar, exempelvis Nära vård, kunskapsstyrning och digitalisering. De betonar också att patientkontrakt handlar om både struktur och kultur.

Kort sammanfattning

Begreppen personcentrering och patientkontrakt går hand i hand i Region Jämtland Härjedalen, samtidigt som ,det är en del av omställningen till Nära vård, av utvecklingen av kunskapsstyrning och patientsäkerhetsarbetet. Lika tydligt är det att digitaliseringen kan spela en viktig roll, och att det handlar om att utveckla både struktur och kultur.

Regionens kontaktpersoner för patientkontrakt, Elsy Bäckström och Maria Omberg, ritade upp en egen bild av allt som pågår, för att själva få en överblick av sammanhangen. De ritade röda och gröna streck emellan, för att se vilka samband som finns och fungerar – och vilka som inte fungerar. Nu jobbar de på bred front och tar tillvara på de tillfällen som finns att prata om vikten av personcentrering och hur patientkontrakt kan vara ett sätt att konkretisera begreppet. De använder de nätverk som finns och hjälper till när verksamheter ber om stöd.

Engagemanget från ledningen är starkt, och även i ledarskapsutbildningarna ingår diskussioner om vikten av att jobba med både struktur och kultur.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Arbetet med personcentrerad vård och patientkontrakt har sin bakgrund i flera olika satsningar som pågått parallellt.

‑ Vi jobbade med Min vårdplan cancer, med SIP (Samordnad individuell plan), med kunskapsstyrning och vårdens omställning. Därtill kom det specifika arbetet med patientkontrakt och de nya personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen och inte minst digitalisering, berättar Elsy Bäckström, utvecklingsstrateg i regionstaben i Region Jämtland Härjedalen.

Elsy har varit med i arbetet med patientkontrakt från början och är tillsammans med patientsäkerhetsstrategen Maria Omberg regionens kontaktpersoner i regionnätverket för patientkontrakt. Och det finns mycket patientsäkerhet i den personcentrerade vården och i att jobba med patientkontrakt, enligt Maria:

‑ Välinformerade och kunniga patienter innebär en trygghet och med en delaktighet från patienterna kan vi så att säga bygga bort flera patientsäkerhetsrisker. Och det är på något sätt utmärkande för patientkontrakt – att det finns med i så olika sammanhang.

Ett annat exempel på att personcentrering och patientkontrakt går igen i många sammanhang, är att Region Jämtland Härjedalen under en period hade en egen styrgrupp för personcentrerad vård.

‑ Men den upplöstes, det var för många olika trådar som i sin tur kopplade till olika verksamhetsområden. Det var bättre att hantera personcentreringen där den hörde hemma, konstaterar Elsy Bäckström.

Genomförande

För att bringa reda i det gemensamma i de olika frågorna, beslöt Elsy och Maria sommaren 2020 att försöka rita upp en bild.

‑ Vi hade själva diskussioner om hur ”allt” hängde ihop, men fick inte riktigt till det. I bilden vi ritade blev det mer överskådligt och bevis på att det faktiskt hänger ihop. Vi ritade röda och gröna streck emellan de olika arbeten som pågick, som omställning, vårdförlopp, Min vårdplan cancer och olika digitaliseringsprojekt. Det blev många streck, framför allt röda där det alltså fanns ett samband men som inte fungerade. Och det blev också tydligt att vi inte heller hade kommunerna med oss, berättar Elsy.

Ett sätt att förvandla de röda strecken till gröna, är att ta upp frågan om personcentrering och patientkontrakt i de olika nätverken inom länet.

‑ Vi ser till att finnas med i diskussionen, lyfter in frågan där det går. Det blir bra diskussioner och intresset växer. Det blir en slags växelverkan med verksamheterna så att vi kan knyta ihop fälten där patientkontrakt ingår, säger Maria.

Kopplar till digitaliseringen

En annan del som också blev tydligt med den uppritade bilden, var digitaliseringens påverkan. Där kom också ett önskemål från en vårdcentral som kom att spela roll, berättar Elsy Bäckström:

‑ Distriktsläkaren Johan Färnkvist från Myrvikens hälsocentral i Oviken kontaktade oss och ville ha hjälp med hur digitala verktyg skulle kunna underlätta dokumentationen i journalsystemet och involvera patienten. Vi jobbade med hela personalen, och utgick från ett antal diagnoser. Tillsammans tog vi fram en dokumentationsmall, som sedan testades och nu används.

Mallen är en individuell plan, med allmän information om diagnosen, en beskrivning av vad den enskilde ska göra, vad vården ska göra och hur kommande kontakter ser ut. I dagsläget finns sådana individuella planer för en handfull diagnoser och dokumenteras direkt i journalsystemet (Cosmic). Dokumentationen sker i patientmötet och skrivs sedan ut till patienten.

‑ Det var mycket värdefullt för arbetet att önskemålet kom från professionen. Nu går vi vidare och ser hur webbtidbokning kan kopplas på, säger Elsy.

‑ Vi har också ett pågående arbete med så kallad egenmonitorering, där patienten själv följer olika mätvärden som exempelvis motion, sömn och blodtryck, som underlag för kontakter med vården. Det är ytterligare ett exempel på både patientens delaktighet och digitalisering, säger Maria Omberg.

Det här har arbetet lett fram till

Det finns flera exempel på hur den digitala utvecklingen driver arbetet med personcentrering och patientkontrakt i Region Jämtland Härjedalen.

‑ Arbetet som gjordes vid Myrvikens hälsocentral har givit ringar på vattnet. Här är det en fördel att vi är en liten region, där exempel på bra arbete lätt sprider sig. Samtidigt har vi förhållandevis hög andel av inhyrd personal, vilket kan göra det svårare att driva förändring på en arbetsplats, konstaterar Elsy Bäckström.

Elsy Bäckström och Maria Omberg hänvisar också till det pågående arbetet från Ineras sida med att utveckla digitala tjänster som stödjer patientens delaktighet.

‑ Det är viktigt för en ökad ömsesidighet mellan patient och vård. Genom exempelvis en formulärtjänst får patienten möjlighet att förbereda sig inför ett vårdmöte, kanske skicka in frågor i förväg. Båda parter blir därmed mer förberedda och jämlika i själva vårdmötet, säger Elsy.

‑ Det är fortfarande lite trögt med patientens delaktighet. Men fler och fler verksamheter ställer ändå frågan ”Vad säger patienterna?”, och då behöver vi ha verktyg som hjälper till med svaret, säger Maria.

God hjälp av nationella satsningar

Regionen har också haft stor nytta av de nationella satsningarna på vårdens omställning till en nära vård, kunskapsstyrning och införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

‑ En gemensam primärvårdsplan är på gång i regionen, som kommer att påverka hur vi jobbar. I uppföljningen av Primärvårdsplanen kommer patientkontraktets ”7 frågor” att användas. Tack vare vårdförloppen kommer diskussionen om patientkontrakt in helt naturligt. Verksamheterna hör av sig och vill ha hjälp, och här omfattas ju även kommunerna och på så sätt knyter vi ihop de olika insatserna, förklarar Elsy.

Inom Nära vård har regionledningen beslutat att omställningsarbetet ska omfatta flera olika delar; förutom personcentrerad vård och patientkontrakt också läkemedelsfrågor, nationellt kliniskt kunskapsstöd och de lokala programområdena (LPO) som är en del i det nationella kunskapsstyrningssystemet.

‑ De lokala programområdena finns ju för flera olika medicinska områden och därmed kommer förhoppningsvis också kunskapen om personcentrering och patientkontrakt att spridas. Genom sitt beslut markerar regionledningen att det är viktigt, säger Elsy och betonar att engagemanget från ledningen är starkt:

‑ Vi har en ständig dialog om helheten, om kultur och struktur, om hur juridik och teknik kan gå hand i hand och hur vi kan följa upp utvecklingen. Till exempel finns frågor med om tillämpningen av patientkontrakt i uppföljningen av hälsovalsavtalen. Även i ledarskapsutbildningarna ingår diskussioner om vikten av att jobba med både struktur och kultur, säger Elsy.

Samarbete med kommunerna

Samarbetet med kommunerna går också framåt. Med utgångspunkt i den tidigare satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” (som pågick över hela landet mellan 2010 och 2014) har exempelvis hälsocentralen i Krokom fortsatt utvecklingsarbetet tillsammans med kommunens hemsjukvård och äldreomsorg. Bland annat kan en sjuksköterska koppla upp sig mot hälsocentralens läkare från patientens hem och till exempel ta EKG som digitalt skickas över till läkaren.

Egenmonitoreringen är än så länge inte breddinförd i länet.

‑ Här handlar det nog om att patienten själv är delaktig och själv håller koll på sina värden, i samverkan med vården. Här är vi precis i inledningen av en kulturomställning som förväntas öka patienternas delaktighet, säger Elsy.

Det finns numera också en gemensam handlingsplan för insatserna för personcentrering respektive patientkontrakt. Här har kommunerna utsett egna representanter, samma personer som representerar kommunerna i det gemensamma arbetet med omställningen till nära vård.

‑ Det är en stor fördel att det är samma personer, då kan vi knyta ihop arbetet på flera sätt, säger Elsy Bäckström.

De viktigaste slutsatserna

  • Det är viktigt att jobba med både struktur och kultur. Personcentrering handlar i grunden om ett synsätt och ett förhållningssätt, med patienten och patientens delaktighet som utgångspunkt.
  • Använd de nätverk som finns för att vara med på så många ställen som möjligt och prata om personcentrering och patientkontrakt. Jobba gärna tillsammans med de som driver digitaliseringen, som också jobbar brett och med tjänster som stödjer personcentrering och patientkontrakt.
  • Ta vara på förfrågningar om hjälp från verksamheterna. Det kan vara lättare att börja jobba i enskilda aktiviteter för att sedan göra mer övergripande kopplingar. Det måste inte alltid börja i den övergripande bilden – däremot är det viktigt med tydligt engagemang från ledningen.

Fördjupning

Region Jämtland Härjedalen har producerat flera poddar om sitt arbete med digitalisering, däribland om patientkontrakt och Myrvikens hälsocentral.

Podd om digitalisering, Region Jämtland Härjedalen

Individuell plan som blankettmall i journalsystemet – de individuella planerna finns som blankettmallar och dokumenteras direkt i journalsystemet (Cosmic). Dokumentationen sker i patientmötet och skrivs ut till patienten.

Blankettmall ”Individuell plan för dig som…” (PDF) Pdf, 280 kB.

Kontaktpersoner

Elsy Bäckström
utvecklingsstrateg, regionstaben, Region Jämtland Härjedalen, elsy.backstrom@regionjh.se

Maria Omberg
patientsäkerhetsstrateg, område patientsäkerhet, Region Jämtland Härjedalen
maria.omberg@regionjh.se

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Nära vård, Äldreomsorg
Exempel från
Region
Tidsperiod
2018 – pågår. Långsiktigt arbete.
Verksamhetsområde
Digitalisering, Hälsa och sjukvård

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel